19 December 2014

Nieuw kwaliteitszorgstelsel voor instellingen hoger onderwijs op komst

 

 

De Vlaamse Regering heeft vandaag op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits een eerste belangrijke stap gezet naar meer autonomie in het kwaliteitszorgsysteem van de instellingen in het hoger onderwijs. Het voorontwerp van decreet is principieel goedgekeurd. Vanaf volgend academiejaar zal de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) de hogescholen en universiteiten via een instellingsreview controleren. Instellingen krijgen daarbij de mogelijkheid om binnen die instellingsreview te bewijzen dat ze een sterk uitgewerkt kwaliteitsbeleid hebben, waarmee ze de kwaliteit van hun opleidingen kunnen garanderen. Tot op heden moesten ze die kwaliteit per opleiding aantonen in afzonderlijke visitaties.

 

 

 

Het huidige kwaliteitszorgstelstel in het hoger onderwijs belast de instellingen op 5 jaar tijd met 2 instellingsreviews terwijl intussen de opleidingsvisitaties blijven doorlopen. Daarbij focust de instellingsreview op het globale kwaliteitsbeleid van de instelling en de opleidingsvisitaties op de kwaliteit van iedere opleiding.

 

 

 

Vlaams minister Crevits vroeg een task force (universiteiten, hogescholen, studenten, NVAO en VLUHR-KZ) om een voorstel uit te werken om deze dubbele werklast te vermijden. Die aanpak leidde tot het voorontwerp van decreet waarmee Vlaams minister Hilde Crevits de instellingen meer autonomie geeft omtrent het waarborgen van de kwaliteit van hun onderwijs. Dat betekent uitdrukkelijk niet dat de externe kwaliteitszorg wegvalt: interne én externe stakeholders (studenten, alumni, de arbeidsmarkt, internationale experts) blijven betrokken. Wel krijgen de instellingen zelf de verantwoordelijkheid om dit op maat te organiseren. Tevens is er via de instellingsreview ook de controle of ze dit ook effectief doen, wat uiteindelijk een accreditatie als instelling als geheel kan opleveren. Opleidingsaccreditaties op basis van afzonderlijke visitaties worden daarbij overbodig.

 

 

 

Opschorting in ruil voor proefprojecten

 

Op korte termijn (periode 2015-2017) worden, om de overgang naar de instellingsaccreditatie voor te bereiden, binnen de instellingen proefprojecten opgezet. Zo kunnen ze bewijzen dat ze zelf de kwaliteit van hun opleidingen waarborgen. Instellingen die ervoor kiezen om zulke proefprojecten uit te bouwen, en deze ook laten aan bod komen tijdens de instellingsreview, krijgen een tijdelijke opschorting van de opleidingsvisitaties. Die opschorting creëert de nodige ruimte om de eigen kwaliteitsborging op te zetten. Die ruimte ontbrak in de huidige plannen waarbij de instellingsreviews en de opleidingsvisitaties samen bleven doorlopen. Opleidingen in een hersteltraject, nieuwe opleidingen en internationale samenwerkingen zijn uitgesloten van opschorting : voor die opleidingen blijven er opleidingsvisitaties. De proefprojecten die er nu komen zijn belangrijk in functie van de decretale evaluatie van het stelsel die al voorzien was in 2017-2018. De bedoeling is om op basis van de ervaringen met de proefprojecten vanaf 2020 tot het nieuwe systeem van instellingsaccreditatie te komen.

 

 

 

Minder planlast

 

De stap naar een meer geïntegreerd systeem van instellingsreview en opleidingsvisitaties betekent op zichzelf al een vermindering van de planlast. De dubbele werklast valt weg en de vrijgekomen tijd en middelen kunnen optimaler ingezet worden voor de eigenlijke kwaliteitszorgprocessen. Bovendien bevat het voorontwerp van decreet ook nog concrete maatregelen voor planlastvermindering in de opleidingsvisitaties en de instellingsreviews zelf. Bij de opleidingsvisitaties die nog blijven lopen zal er worden gewaakt over de samenstelling van de visitatiecommissies, komen er duidelijke afspraken over de vergoedingen en verblijfskosten en krijgt het locatiebezoek een betere focus. Daarnaast komen er vereenvoudigingen met betrekking tot de inhoud van en de bijlagen bij de rapporten die moeten worden opgemaakt. Ook bij de instellingsreview versobert de vereiste documentatie en zal het kader niet langer in detail voorschrijven welke beleidsthema’s aan bod moeten komen.

 

 

 

Het voorstel van Vlaams minister Crevits zet bakens uit voor het toekomstig kwaliteitszorgsysteem in het hoger onderwijs. Vlaanderen sluit daarmee aan bij de internationale tendens naar externe kwaliteitszorg op instellingsniveau.

 

 

 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits : “De nieuwe werkwijze voor de kwaliteitscontrole in het hoger onderwijs vertrekt vanuit vertrouwen en autonomie. In de toekomst zullen niet de opleidingen apart, maar de hele instelling beoordeeld worden. Samen en in dialoog met alle partners zorgen we voor een gestroomlijnde overgangsperiode met als doel om in 2020 tot het nieuwe systeem van instellingsaccreditatie te komen. Hiermee beperken we ook zoveel als mogelijk de administratieve last.”

 

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream