4 Avril 2016

Koppel studietoelagen aan kinder bijslag

 

Brussel. Wordt de kinderbijslag dit jaar nu geïndexeerd of niet? Er was veel verwarring over vorige week, maar Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) bevestigt dat er nog geen beslissing is genomen. 'Het komt aan bod als we de hervorming van de kinderbijslag bespreken (die door de zesde staatshervorming een Vlaamse bevoegdheid is geworden, red). Maar voor ons is het duidelijk dat de indexsprong die we al gehad hebben geen recurrente maatregel is. Het geld dat we zo hebben bespaard, wordt trouwens terug geïnvesteerd in de nieuwe kinderbijslag die we nu aan het uitwerken zijn. Dit jaar gaat het decreet nog naar het parlement. Een van de belangrijke vragen is hoe we omgaan met verworven rechten. Het is niet de bedoeling dat een gezin in de overgangsfase minder krijgt.'

Dat laatste is cruciaal. Voor CD&V gaat de kinderbijslag naar het hart van de corebusiness van de christendemocraten: gezinsbeleid. Krijgt Open VLD belastingverhogingen maar moeilijk uitgelegd aan de achterban, dan zou het CD&V zwaar vallen wanneer grote gezinnen er straks fors op achteruitgaan. De verschillende visies binnen de meerderheid op de hoogte van de nieuwe kinderbijslag - 140 euro? 150 euro? - en vooral op de sociale correcties, hebben als resultaat dat een verhoopt akkoord tegen Pasen intussen een beslissing 'ergens dit jaar' is geworden. Maar Vandeurzen laat zich niet opjagen. 'Het is het totale stelsel dat telt, niet alleen het basisbedrag.'

Schoolstrijd met liberalen

Om die reden schuift ook Hilde Crevits, Vlaams minister van Onderwijs, aan in de bed & breakfast in Diksmuide waar we afspraak hebben. Vandeurzen en Crevits zien in het opzetten van een Vlaamse kinderbijslag een 'unieke opportuniteit' voor een grotere hervorming. Concreet willen ze het systeem van de studietoelagen (een bevoegdheid van Crevits) en de kinderbijslag aan elkaar koppelen. 'We moeten naar één geïntegreerd systeem waarbij schooltoelages deel uitmaken van een globaal Vlaams gezinsbeleid', stelt Crevits voor. 'We moeten het recht op een studietoelage en op een extra toeslag in de kinderbijslag stroomlijnen.'

Dat betekent niet dat CD&V het kindergeld plots wil koppelen aan een inschrijving op school, zoals Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten eind vorig jaar voorstelde. 'De kinderbijslag blijft een recht van het kind', zeggen Crevits en Vandeurzen in koor. Crevits gaat verder: 'Een studiebeurs is wat anders. Die krijg je per definitie om te participeren aan onderwijs. En we zien dat de schoolse achterstand heel groot wordt wanneer een kindje van 5 jaar thuis wordt gehouden. Ik sta zeer open voor het koppelen van studiebeurzen aan hogere participatie.'

Frontale aanval

De naam van Rutten valt niet toevallig. De Vlaamse liberalen maken er geen geheim van dat ook zij zich meer willen 'moeien' met onderwijs, nu CD&V die portefeuille heeft afgesnoept van de SP.A. Na het ballonnetje over de koppeling kindergeld/schoolplicht, koos Rutten voor de frontale aanval door het masterplan voor de hervorming van het secundair onderwijs in vraag te stellen, met een fikse ruzie binnen de meerderheid tot gevolg. 'Ik heb eigenlijk nog geen enkel voorstel gehoord van Rutten dat haaks staat op het masterplan', blikt Crevits terug. 'Alleen communiceerde ze alsof het wel zo was.'

Iets anders waar Crevits tot slot meer uitleg over wilde krijgen was de soloslim van de Antwerpse schepen van Onderwijs, Claude Marinower (Open VLD), met zijn idee om kinderen uit de meest kansarme wijken 6 tot 10 uren langer op school te houden. 'Wat hij wil, sluit mooi aan bij het gezinsbeleid dat Jo uitwerkt en waarin onderwijs een rol moet spelen. Maar ik vond het vreemd dat hij zei niet te willen wachten op Vlaanderen. Terwijl zijn voorstel uiteraard iets is dat steden moeten organiseren. Maar goed, dat is uitgepraat.'

Leerkracht geen welzijnswerker

Uitgepraat of niet, het is afwachten wanneer de volgende 'schoolstrijd' uitbreekt tussen de coalitiepartners. Om zich daarvoor te wapenen, bundelen Vandeurzen en Crevits de krachten. 'We willen een integrale benadering van kinderen en gezinnen. Daarom willen we de traditionele opdeling tussen zorg en pedagogie doorbreken', vat Vandeurzen de ambitie samen. 'Dat begint al wanneer een vrouw gaat bevallen. Ze komt dan in eerste instantie in een zorgcircuit terecht van gynaecoloog, vroedvrouw, kinderarts, enzovoort. Terwijl er ook sneller gezins- en opvoedingsondersteuning moet komen, kwestie van problematische opvoedingssituaties te voorkomen.'

'Het is inderdaad van belang om snel voorbij de voordeur te geraken', vult Crevits aan. 'We weten dat gezinnen waar de thuistaal niet het Nederlands is, of waar er een armoedeproblematiek bestaat, langer wachten om hun kind naar de kleuterschool te sturen. Uitgerekend die gezinnen die recht hebben op een studiebeurs wachten langer om hun kinderen in te schrijven.'

De koppeling tussen Onderwijs en Welzijn is tot slot vooral noodzakelijk om te bekomen dat leerkrachten zich kunnen concentreren op het lesgeven. Te velen onder hen hebben vandaag het gevoel dat ze voor welzijnswerker moeten spelen, zonder veel omkadering. Er komt ook meer maatwerk in de klas door het nieuwe M-decreet, waarbij meer kinderen met een beperking naar het gewoon onderwijs komen. 'Scholen zijn geen welzijnsvoorzieningen, ik wil dat ook niet', benadrukt Crevits. 'Maar samenwerking tussen school en welzijnsnetwerk kan beter. De centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) spelen daarbij een scharnierrol. Terwijl we ook willen dat de scholen voor buitengewoon onderwijs hun expertise meer gaan delen.'

Het Gentse systeem waarbij verschillende CLB's samenwerken zodat kinderen die binnen het Gentse van school veranderen, dezelfde begeleider behouden, juichen ze toe. 'Een belangrijke meerwaarde voor de leerling en de school', zegt Crevits.

Vertrouwen

Uit de peiling van De Standaard en VRT blijkt dat de twee ministers nog geen last hebben van de tanende populariteit van de Vlaamse regering. Al beseffen ze dat die inderdaad met een imagoprobleem kampt. 'We hebben de eerste twee jaar forse maatregelen moeten nemen', bekent Crevits. 'Het is niet aangenaam om te zeggen dat een deel van de studenten straks 200 euro meer moet betalen om naar het hoger onderwijs te gaan. Dat veroorzaakt tegenwind.'

Ook Vandeurzen wordt keer op keer door armoedeorganisaties aangesproken op de duurdere zorgverzekering en kinderopvang. 'We moesten de nodige inspanningen doen om de toekomst veilig te stellen', repliceert hij. 'En we hebben ook gewaakt over de nodige sociale correcties. Ook wanneer we straks de begroting voor 2017 bespreken, zullen we er op toezien dat toegang en betaalbaarheid tot de zorgverlening niet in het gedrang komen.'

'Vertrouwen is wel cruciaal', besluit Crevits. 'Er is werk aan de winkel. Dat is een gedeelde verantwoordelijkheid, niet enkel die van minister-president Geert Bourgeois (N-VA).'


Copyright © 2016 Mediahuis. Alle rechten voorbehouden

 

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream