14 Juillet 2017

Kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding erkenningsvoorwaarde voor elke school

 

Een kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding voor elke leerling is in de eerste plaats een taak van de school. De school wordt ondersteund door het CLB en de pedagogische begeleidingsdienst. Samen zijn zorgen zij ervoor dat een leerling succesvol het secundair onderwijs afrondt en een kwalificatie haalt. Het huidige decreet over de taak van de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) dateert van 1998 en is aan een opfrisbeurt toe.

Leerlingenbegeleiding wordt een erkenningsvoorwaarde

Belangrijk voor scholen is dat leerlingenbegeleiding in de toekomst een erkenningsvoorwaarde wordt. Deze erkenning is een voorwaarde om studiebewijzen uit te reiken en subsidies te ontvangen. Ze zal zo deel uitmaken van het globale kwaliteitsbeleid van elke school en zal worden beoordeeld door de inspectie. Het schoolteam, ouders en leerlingen moeten bij het beleid betrokken worden en elke school zal daarvoor een leerlingenbegeleider/zorgcoördinator aanstellen. Basisscholen doen dat al, in de toekomst wordt dat ook verwacht van secundaire scholen.

Centra voor Leerlingenbegeleiding: aandacht voor studiekeuze, kansarmoede en spijbelen

Scholen werken samen met 72 Centra voor Leerlingenbegeleiding. Zij staan onder meer in voor de studiebegeleiding en preventieve gezondheidszorg. Aan de CLB’s wordt in de toekomst gevraagd om de leerling nog centraler te stellen. Een juiste studiekeuze is daarbij cruciaal omdat dit meer kansen biedt op het halen van een diploma. Een verkeerde studiekeuze kan leiden tot demotivatie, schoolse vertraging of schoolse uitval.

De CLB’s krijgen de opdracht nauwer samen te werken en hun expertise veel meer netoverstijgend te delen. Op die manier kunnen ze de leerling een nog gespecialiseerder aanbod bieden. Ze zullen meer aandacht besteden aan de begeleiding van leerlingen in kansarmoede, aan de spijbelproblematiek en vroegtijdige schoolverlaters. Als een leerling begeleid wordt door het CLB en binnen een regio van school verandert, zal de opvolging door dezelfde CLB-medewerker kunnen worden verzekerd.

De dienstverlening van de CLB’s moet laagdrempelig en klantvriendelijk zijn. Tijdens de meeste vakantieperiodes zal binnen een regio steeds minstens één centrum open zijn en ook de openingsuren breiden uit zodat ouders en leerlingen er ook buiten de werkuren terecht kunnen. CLB’s zullen fysiek ook dichter bij de ouders en leerlingen aanwezig zijn. Het medisch onderzoek kan gebeuren in de CLB-gebouwen die het dichtst bij de school liggen.

Middelen op maat van de leerlingen

De middelen die een CLB in de toekomst zal ontvangen, moeten worden afgestemd op de noden van de leerlingen die het begeleidt. Minister Crevits wil Centra versterken die veel leerlingen ondersteunen die voldoen aan de zogenaamde SES-indicatoren. Dat wil zeggen dat een CLB voor een leerling die een studiebeurs ontvangt, thuis geen Nederlands spreekt of een moeder heeft met een lage opleiding, meer middelen zal ontvangen. Zo zullen de leerlingen die een extra duwtje in de rug kunnen gebruiken, zo goed mogelijk begeleid worden tijdens de schoolloopbaan.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Jongeren die zich goed voelen op school en een degelijke coaching krijgen voor hun studiekeuze/leerproces maken meer kans om een kwalificatie te halen. Door een kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding op te nemen als erkenningsvoorwaarde voor een school, benadrukken we hoe belangrijk het is om te werken aan een doordacht beleid in elke school. De Centra voor Leerlingenbegeleiding gaan nauwer samen werken en hun know-how meer delen om die ten volle te benutten bij de begeleiding van leerlingen. Ze zullen in de toekomst ook meer aandacht besteden aan kwetsbare leerlingen en aan leerlingen die spijbelen of dreigen uit te vallen."

 

 

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream