M-decreet


Regeerakkoord:

We voeren het decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften uit en volgen de resultaten nauwkeurig op, met bijzondere aandacht voor de eventuele impact op de leerlingen met specifieke onderwijsnoden, de betrokken leerkrachten en de medeleerlingen in de scholen van het gewoon onderwijs. Waar nodig, sturen we bij. Aan kinderen voor wie in het buitengewoon onderwijs de beste ontwikkelingskansen liggen, blijven we daar een duidelijk toekomstperspectief bieden.

Gerealiseerd:

Vanaf september 2017 is er een nieuw model voor de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon onderwijs. Dankzij een extra budget van 15,2 miljoen euro krijgen meer leerlingen begeleiding. Ruim 300 extra personeelsleden staan in voor die begeleiding, terwijlen de tewerkstelling van het huidige personeel verzekerd blijft. De ondersteuning gebeurt vanuit scholen buitengewoon onderwijs die via regionale netwerken samen zullen werken. In totaal investeren we 107 miljoen euro in de begeleiding van leerlingen met zorgnoden in het gewoon onderwijs. Daarnaast blijft het buitengewoon onderwijs een belangrijke partner voor leerlingen die nog specifiekere begeleiding nodig hebben. 

We investeren 4 miljoen euro voor een nieuw ondersteuningsmodel in het hoger onderwijs.

Het M-decreet, dat in de vorige legislatuur werd goedgekeurd, wordt op een aantal punten bijgestuurd. Het gaat onder meer om een snelle ondersteuning voor leerlingen met gedragsproblemen in het basisonderwijs. Kinderen zullen in sommige omstandigheden ook sneller naar het buitengewoon onderwijs kunnen gaan en voor ouders met vragen over de aangeboden ondersteuning komen er meer mogelijkheden tot bemiddeling. 

 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream