Volwassenenonderwijs


Regeerakkoord:

De evaluatie van het volwassenenonderwijs vormt mee de basis voor een hertekening van het landschap, zowel op vlak van organisatie en financiering als op vlak van personeel en omkadering. Daarbij kiezen we voor schaalvergroting en een financieringsmechanisme dat aanbieders noopt tot een rationele aanwending van de middelen.

We stemmen het aanbod Nederlands als tweede taal beter af op de noden, zowel inzake kwaliteit als kwantiteit, zowel voor verplichte inburgeraars als voor wie vrijwillig Nederlands wil leren. Zeker in het licht van de niveauverhoging NT2 in inburgering. Om inburgeraars zo snel als mogelijk te laten deelnemen aan het sociaal en economisch leven, is er nood aan meer gecombineerde leertrajecten, aan een aanbod tijdens vakanties en weekends en avonden, in functie van de behoeften en de competenties van de NT2-cursist en met voldoende geografische spreiding. Om dit te realiseren komen de middelen voor de organisatie van het NT2-aanbod onder het beheer van de minister bevoegd voor inburgering.

Er wordt een aanbod uitgebouwd met private aanbodverstrekkers om hiaten op te vullen.

De Huizen van het Nederlands worden ondergebracht in het Agentschap Integratie & Inburgering.

Gerealiseerd:

Centra voor volwassenenonderwijs kunnen nu ook fusies aangaan buiten het werkingsgebied waarin ze actief zijn. Via schaalvergroting gaan we o.a. versnippering tegen en versterken we het  volwassenenonderwijs.. http://www.hildecrevits.be/nl/schaalvergroting-het-volwassenenonderwijs-vlaanderen-goedgekeurd

Centra voor volwassenenonderwijs die een opleiding willen aanbieden, krijgen voortaan de bevoegdheid om een volledig studiegebied te programmeren in een bepaalde gemeente. Op die manier vermijden we een verdere versnippering van het aanbod en kan het centrum zich duidelijker profileren.

Vanaf 1 september 2019 wordt er voor de financiering van de CVO’s en CBE’s rekening gehouden met het inzetten op kwetsbare doelgroepen (cursisten zonder diploma secundair onderwijs en niet werkende werkzoekenden, aanbod in gevangenissen) en het halen van een kwalificatie of diploma. Kwetsbaardere cursisten hebben een lagere kans op slagen. Daarom zullen centra met een groter aantal niet-werkende werkzoekenden en laaggeschoolde cursisten in het nieuwe systeem meer middelen krijgen. http://www.hildecrevits.be/nl/een-kwalificatiebonus-voor-het-volwassenenonderwijs

Vanaf 1 september 2019 zullen de middelen voor de Centra voor Basiseducatie het aantal cursisten volgen. Hoe meer cursisten, hoe meer middelen dus. http://www.hildecrevits.be/nl/een-kwalificatiebonus-voor-het-volwassenenonderwijs

Vanaf 1 september 2018 krijgen de 840 personeelsleden van de 13 Centra voor Basiseducatie meer zekerheid door een statuut op maat. http://www.hildecrevits.be/nl/sterker-statuut-voor-840-personeelsleden-centra-voor-basiseducatie

De contractuele personeelsleden van de 13 Centra voor Basiseducatie krijgen een aanvullend pensioen. Het gaat om ruim 1.400 personeelsleden, dat aanvullend pensioen zal het verschil dichten tussen de pensioenrechten van deze werknemers en ambtenaren. http://www.hildecrevits.be/nl/aanvullend-pensioen-voor-1400-personeelsleden-centra-voor-basiseducatie

In het academiejaar 2015-2016 werden 45 beroepskwalificaties erkend door de Vlaamse Regering en op het einde van het academiejaar 2016-2017 werden een 60-tal nieuwe beroepskwalificaties goedgekeurd, waardoor de Vlaamse kwalificatiestructuur (VKS) tegen het zomerreces al 288 erkende beroepskwalificaties telt. 

Het eindrapport van de evaluatie van het lopende Plan Geletterdheid werd opgeleverd in het najaar van 2016 en met een mededeling aan de Vlaamse Regering van 18 november 2016 aan de Vlaamse Regering gepresenteerd. Vertrekkende van de aanbevelingen van de evaluatie van het Plan Geletterdheid bereid ik momenteel het geletterdheidsbeleid van de toekomst voor, rekening houdende met de geplande hervormingen in het volwassenenonderwijs.

 

Volg mij ook via

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream

twitter