Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering verschillende voorstellen voorgelegd voor bijsturingen van het M-decreet. Het gaat onder meer om een snelle ondersteuning voor leerlingen met gedragsproblemen in het basisonderwijs. Kinderen zullen in sommige omstandigheden sneller naar het buitengewoon onderwijs kunnen gaan. Voor ouders met vragen over de aangeboden ondersteuning komen er meer mogelijkheden tot bemiddeling.

Vandaag is er een akkoord bereikt over enkele bijkomende bijsturingen in het M-decreet. Die komen er naast de beslissing om het aanbod in het buitengewoon onderwijs in 19 scholen in het buitengewoon basisonderwijs en het buitengewoon secundair onderwijs uit te breiden.

Snelle ondersteuning voor leerlingen met gedragsstoornissen in de klas

Voor de begeleiding van kinderen met een gedragsproblematiek heeft vooral het gewoon basisonderwijs  ondersteuning nodig. Wanneer de draagkracht van de leerkracht en de klasgroep overschreden is, moet de leerkracht een signaal kunnen geven voor bijkomende ondersteuning. Die ondersteuning zal bestaan uit een gerichte snelle interventie naar de klas- en schoolvloer. Doel is om vanuit concrete expertise in de klas met leerling, leerkracht en klas te werken.

CLB’s, ondersteuningsnetwerken, pedagogische begeleiding en scholen type 3 (kinderen met ernstige emotionele of gedragsproblemen) werken samen een dergelijk aanbod uit. Zij zorgen ervoor dat er een team klaar staat dat snel  ondersteuning biedt in de klas om de leerkrachten en leerlingen bij te staan. We willen dit geleidelijk over heel Vlaanderen uitrollen.

Verslag beperkte duur geschrapt: focus op noden van het kind zonder tijdsdruk

Voor kinderen die ingeschreven zijn in het buitengewoon onderwijs type basisaanbod wordt het verslag van beperkte duur van 2 jaar geschrapt. De focus verschuift van een snelle terugkeer naar het gewoon onderwijs naar op maat werken van de zorg en leernood van de leerling. Bovendien kunnen kinderen in het gewoon onderwijs rechtstreeks een beroep doen op ondersteuning van het ondersteuningsnetwerk zonder dat ze hiervoor eerst 9 maanden in het buitengewoon onderwijs hebben verbleven.

De noodzaak voor een medische diagnose verdwijnt om ondersteuning te krijgen in het gewoon onderwijs. Niet langer het beschikken over het juiste papier telt, wel de zorg en leernood van de leerling staat centraal.

Schrappen IQ-grens voor kinderen met een mentale beperking

We schrappen de exacte IQ-grens van 60 voor de toegang tot type 2 buitengewoon onderwijs voor kinderen met een mentale beperking.

Elk ondersteuningsnetwerk krijgt één voltijdse coördinator

Momenteel zijn er geen middelen voor de coördinatie van de ondersteuningsnetwerken. Nu neemt vaak de directeur van één van de scholen buitengewoon onderwijs die taak op zich. Om de werking van de netwerken te verbeteren, beter te kunnen afstemmen op noden in de scholen, wordt er voorzien dat elk ondersteuningsnetwerk een voltijdse coördinator aanstellen. Deze coördinator zorgt ervoor dat ondersteuners hun tijd maximaal op de klasvloer kunnen inzetten voor ondersteuning aan leerlingen en leerkrachten.

Wegwerken administratieve belasting door middel van een leerlingenpaspoort

Leerkrachten rapporteren dat heel wat verantwoordingsstukken nodig zijn vooraleer ze kinderen naar  het buitengewoon onderwijs kunnen verwijzen. Scholen moeten echter enkel aangeven welke stappen ze hebben ondernomen, wat heeft gewerkt en wat niet, binnen hun eigen zorgbeleid. Zij houden die informatie nu bij in hun eigen leerlingvolgsysteem. Deze informatie wordt meerdere keren verzameld. Het CLB beheert nu al een elektronisch platform, maar dit zou nog verder uitgebouwd kunnen worden.

Doel is te komen tot de ontwikkeling van een leerlingenpaspoort  dat mee reist met de leerling. Het gaat om een databank met toegangs-, lees-, schrijf- en printrechten waar relevante gegevens van leerlingen op een efficiënte manier verzameld worden. Hierbij zijn ‘respect voor de privacy’ en ‘zorgvuldig omgaan met informatie en toegangsrechten’ uiteraard belangrijke elementen. Vlotte toegang voor alle betrokkenen tot informatie over de ondersteuningsnoden van een leerling kan veel planlast voorkomen.

Voldoende ondersteuning in het gewoon onderwijs

De leerlingenaantallen bepalen de hoogte van het bedrag dat voor ondersteuning in het gewoon onderwijs beschikbaar is. Indien er opnieuw meer leerlingen zouden ingeschreven worden in het buitengewoon onderwijs, heeft dit effect op de personeelsomkadering van de ondersteuningsnetwerken. Indien de daling in het buitengewoon onderwijs zich verder doorzet kan de omkadering verder stijgen.

Daarom wordt voor de volgende de volgende 5 jaar de ondergrens voor de omkadering van de ondersteuningsnetwerken bepaald op basis van de telling van 1 februari 2018. Deze oefening wordt jaarlijks gemonitord en na 5 jaar zal een evaluatie bepalen of deze maatregel dient te worden bijgestuurd.  Tegelijk wordt er gecontroleerd of de middelen binnen de ondersteuningsnetwerken gebruikt worden waarvoor ze voorzien zijn en maximaal in de klas worden ingezet.

Inzetten op bemiddeling voor ouders

Ouders hebben terecht veel vragen over hoe hun kind ondersteund wordt op school. De school vormt samen met het CLB hiervoor hun eerste aanspreekpunt. Indien ze hier niet gehoord worden, wordt er in een bemiddelaar voorzien die samen met de betrokken partijen naar een oplossing zoekt. Naast bemiddeling worden ook de bestaande kanalen voor beroep en klachten meer bekend gemaakt.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Met deze bijsturingen zorgen we ervoor dat elke leerling met zorgnoden de beste ondersteuning krijgt in het gewoon én het buitengewoon onderwijs. Nieuw is de snelle hulp in de klas als leerlingen gedragsproblemen vertonen. Voor ouders met vragen of zorgen over de aangeboden ondersteuning komen er meer mogelijkheden tot bemiddeling. Voor de directies, de leraren en de ondersteuners voorzien we in er extra ondersteuning en minder planlast.”

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.