Een interview om halfnegen 's morgens, voor heel wat journalisten is dat nog nacht. Niet voor CD&V-voorzitter Wouter Beke. Hij heeft zijn post al doorgenomen, de kranten gelezen en hij lijkt fris als een hoentje. De kerstvakantie heeft hem duidelijk deugd gedaan.

"Met Kerstmis trekken we al 17 jaar naar Home Fabiola in Maasmechelen. De hele familie samen, dat is toch al gauw zo'n tachtig man. Mijn moeder was met tien kinderen thuis en die zijn op één na allemaal getrouwd. Ik heb 24 neven en nichten die ondertussen zelf bijna allemaal getrouwd zijn en we hebben allemaal de traditie van de kroostrijke gezinnen verdergezet. ( lacht) Ik heb er zelf al drie, dus ik heb mijn deel gedaan. We gaan dan ook naar de mis bij de Monialen van Bethlehem in Opgrimbie."

(Een omstreden klooster, is het een politiek statement?)

"Euh..., ik ga daar gewoon Kerstmis vieren, niet omwille van politieke statements. Het is een prachtige, eenvoudige kapel die de veertien zusters zelf gebouwd hebben en het is een mooie en intieme viering."

Beke is relaxed en hij vertelt met duidelijk plezier over zijn vakantie en familie. Altijd fijn natuurlijk, maar we willen het hebben over het voorbije en het nieuwe politieke jaar. En over hem, want hij heeft nieuws. Vanavond zal hij tijdens de nieuwjaarsreceptie van zijn partij aankondigen dat hij de nationale voorzittersverkiezingen vervroegt en dat hij kandidaat is om zichzelf op te volgen.

Waarom?

"Mijn mandaat loopt eind dit jaar af. Maar eind dit jaar hebben we ook ons toekomstcongres overDe betrokken samenleving. Indien ik de voorzittersverkiezingen niet vervroeg, dan zal het tijdens dat congres vooral gaan over de voorzitter en niet over de voorstellen. Dat wil ik niet. CD&V-congressen zijn inhoudelijk gesproken altijd heel belangrijke congressen. Herinner u het Innesto-congres van 2013 in Lommel. Het is op dat congres dat we ons verkiezingsprogramma en daarmee in feite ook het programma van de regering -Michel hebben vastgelegd. Het is op dat congres dat we hebben beslist om het communautaire de volgende vijf jaar op te bergen en voluit te gaan voor de versterking van onze economie om zo ook onze sociale zekerheid te kunnen versterken."

Wanneer zijn dan de voorzittersverkiezingen?

"Op onze algemene vergadering van dinsdag zal ik vragen om de verkiezingen meteen voor open te verklaren. De verkiezingen zelf hebben in de loop van de maand februari plaats. Begin maart kennen we de nieuwe voorzitter."

En die luistert naar de naam. Wouter Beke.

"Dat zullen we afwachten. Ik ben wel kandidaat."

Wouter Beke is sinds medio 2010 CD&V-voorzitter. Eerst zes maanden als interim-voorzitter in opvolging van Marianne Thyssen om op het einde van het jaar na verkiezingen voorzittertout court te worden. In 2013 volgde hij zichzelf op met een score van rond de 98 procent wegens geen tegenkandidaat. Omdat, zo neemt hij aan, de partij het eens was met de lijnen die hij toen uitzette. Nu is hij dus opnieuw kandidaat en is het de verwachting dat hij andermaal geen tegenkandidaat zal hebben, toch niet een absoluut zwaargewicht. Maar om het met de woorden van Wouter Beke te zeggen, dat zullen we toch maar even afwachten. Alhoewel. Wij gaan ervan uit dat Wouter Beke wel degelijk zichzelf opvolgt. Al was het maar om ook de volgende vragen te kunnen stellen.

U vervroegt de voorzittersverkiezingen omwille van jullie congres. Misschien is er ook nog een andere reden: de provincie- en gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

"Ook dat speelt. Ik wil doorgaan om me vanaf nu volledig te concentreren op de partij en om in overleg met onze 55.000 leden zowel de lokale verkiezingen van 2018 als de Vlaamse en federale verkiezingen van 2019 nu al voor te bereiden. De verkiezingen van 2018 zijn heel belangrijk voor onze partij. Lokaal gesproken zijn we nog altijd de grootste partij in Vlaanderen en dat willen we blijven. In 2012 waren we goed voor gemiddeld 28% van de stemmen en 135 burgemeesters."

De verhuizing van belangrijke politici naar grote steden kan helpen.

"Ik lees in de kranten dat John Crombez misschien wel van Oostende naar Gent verhuist en Theo Francken van Lubbeek naar Leuven. Het is niet aan mij om te zeggen wat andere partijen wel of niet moeten doen. Ik vind dat er bij lokale verkiezingen een natuurlijke band moet zijn tussen de kandidaten en de inwoners van die gemeenten. Wij hebben daar trouwens minder nood aan, wij hebben in alle gemeenten sterke mensen."

De CD&V staat voor een inclusieve samenleving. We mogen aannemen dat dit ook op de vluchtelingen slaat.

"We zijn internationaal verplicht om oorlogsvluchtelingen op te vangen. Daar kan geen discussie over zijn. Net zoals er geen discussie kan zijn over het feit dat wie naar hier komt, onze wetten en regels en onze waarden en normen moet respecteren. Dat is nodig om goed te kunnen samenleven. Wie dat niet wil, heeft hier niets te zoeken. Ik spreek uit ervaring. Ik ben burgemeester van Leopoldsburg. Ook wij hebben een door het Rode Kruis beheerd asielcentrum. Wie zich niet houdt aan de afspraken, vliegt eruit. We hebben trouwens al een paar mensen moeten terugsturen naar Brussel."

Denkt u er nog altijd zo over na wat er in Keulen gebeurde?

"Ik heb daar met grote verbazing en ontzetting naar gekeken. Dit is ontoelaatbaar."

Dan staat u achter het voorstel van Theo Francken om vluchtelingen te leren hoe we hier met vrouwen omgaan.

"Ja. Maar wij hebben daar niet op gewacht. Vrouw&Maatschappij heeft al gelijkaardige initiatieven genomen in verschillende asielcentra. Dankzij Hilde Crevits heeft het onthaalonderwijs voor anderstaligen aandacht voor de gelijkwaardigheid tussen man en vrouw en onze normen en waarden op dat vlak. Elke samenleving heeft spelregels nodig. Die moet men respecteren en we moeten daar streng op toezien. Doen we dat niet, dan lopen we het risico dat wie de spelregels wel volgt uiteindelijk het slachtoffer wordt. Dat kan nooit de bedoeling zijn."

Hoeveel vluchtelingen kunnen we nog opvangen? Tot waar reikt onze draagkracht?

( Na lang nadenken) "Iedereen vraagt zich dat af. Willen we het probleem van de vluchtelingenstroom onder controle krijgen, dan zullen we in eerste instantie de bron van het probleem moeten aanpakken. Ik heb in dat verband eerder al gepleit voor een internationaal ingrijpen om de situatie in een eerste fase te stabiliseren. Ik stel vast dat men daar nu werk van maakt. Twee, eindelijk wordt er meer Europees geld uitgetrokken om de situatie in de vluchtelingenkampen te verbeteren. Op de derde plaats blijven we als CD&V pleiten voor Europese solidariteit. Elk land moet in verhouding zijn deel doen. Het paradoxale is dat de partijen die daar het meest op aandringen, ook de partijen zijn die alsmaar grotere vraagtekens plaatsen achter Europa. Wat is het nu?"

U heeft het over de N-VA.

"De N-VA heeft in het Europees Parlement tegen het spreidingsplan gestemd. Dat is een vaststelling."

We hebben u onderbroken.

"Vier, we blijven een pro-Europese partij en willen niet dat Schengen in vraag wordt gesteld. Onze binnengrenzen opnieuw sluiten, zou zware economische gevolgen hebben. We moeten onze buitengrenzen wel beter bewaken. Europa heeft op voorstel van Commissievoorzitter Jan-Claude Juncker beslist om dat zelf te gaan doen. Ik wil wel dat Europa nu uit zijn pijp komt en daar zo snel mogelijk werk van maakt."

Tijd voor een koffie en watsmall talk. Dat hij een probleem heeft met autoriteit, vertelt Wouter Beke. We schieten in de lach. De voorzitter van de CD&V is een rebel? We kunnen het ons moeilijk voorstellen.

"Toch is het zo. Ik kan er echt niet tegen dat mensen me zeggen dat ik iets moet doen. En omdat ik ook redelijk koppig ben, durft het wel eens te botsen. In het lager onderwijs ben ik ooit uit de les gegooid en op de muziekschool ben ik zelf opgestapt. Die leraar sloeg me met een liniaal op mijn vingers en dat vond ik niet kunnen. Ik heb de man toen gewaarschuwd dat als hij dat nog eens zou doen, ik zou vertrekken. Wel, de man sloeg opnieuw en ik ben het afgetrapt."

En dan verrast hij ons opnieuw, wanneer hij vertelt dat hij ooit bijna buiten is gegooid op de universiteit van Leuven. Pardon?

( lacht) "Omdat het assisterend personeel zich verzette tegen een eredoctoraat voor - toen nog prins - Filip. Als woordvoerder van de assistenten werd ik meteen op het matje geroepen door toenmalig rector André Oosterlinck.Gij speelt met de levensverzekering van onze universiteit, sneerde hij. Na wat discussie mocht ik dan toch blijven en paste hij de tekst van zijn redevoering aan. Iedereen tevreden."

Prins Filip is ondertussen koning Filip. En als het aan de koning had gelegen, dan was Wouter Beke nu eerste minister. Maar dat is hij dus niet. Wel Charles Michel.

Hoe beoordeelt u het werk van de regering-Michel?

"Ik weet ook wel dat men het vaak heeft over het kibbelkabinet. Maar wanneer men de zaken objectief bekijkt, dan kan men niet anders dan vaststellen dat deze regering tot nu veel en goed werk heeft geleverd. Ik denk dan aan de sociaaleconomische hervormingen met moeilijke maatregelen die wel het perspectief op meer tewerkstelling bieden, wat dan weer onze sociale zekerheid ten goede komt. Ik denk dan ook bijvoorbeeld aan de beheersing van de terreurdreiging en de hervorming van justitie. Was alles goed? Neen."

Wat was er dan niet goed?

"Ik vind dat het energiedossier niet goed is aangepakt. En dan denk ik in het bijzonder aan het opnieuw in gebruik nemen van de kerncentrales Doel 1 en 2. Dat was zeker niet onze prioriteit als partij. Maar als men het dan toch beslist, dan moet men de zaken ook goed aanpakken. Wat er nu gebeurt, lijkt meer op een vaudeville."

U heeft het niet over het NMBS-dossier.

"Ik wil daar niet te veel over zeggen. De Waalse socialistische spoorbond is duidelijk uit op een confrontatie. Daar zitten politieke motieven achter. In plaats van te focussen op die vakbond, zou de regering er beter aan doen om in te gaan op de uitgestoken hand van de andere spoorbonden. Niet iedereen is uit op confrontatie, er zijn in dit land ook vakbondsmensen die oplossingen willen."

U vindt dat de regering-Michel goed werk leverde tot nu. Maar het is wel een kibbelkabinet.

"Dat is de beeldvorming. In de regering zitten vier partijen en dat zijn vier verschillende partijen. CD&V is een christendemocratische partij die het Rijnlandmodel verdedigt en dat altijd zal blijven doen. Wij willen goed zijn voor de sterken én sterk voor de zwakken. Ook in de regering-Di Rupo hadden we discussie, toen vooral met de PS over bijvoorbeeld het concurrentiepact."

Nu heeft CD&V vooral discussies met de N-VA. Zonder die discussies stonden jullie al verder met jullie sociaaleconomische hervormingen.

"We hebben niet op de N-VA gewacht om met die hervormingen te beginnen. De hervorming van de inschakelingsuitkeringen en de pensioenen, om het bij deze twee voorbeelden te houden, zijn onder de regering-Di Rupo ingezet."

Waarom heeft u de N-VA dan meegenomen in deze regering? Een voortzetting van de regering-Di Rupo was toch ook mogelijk.

"Jullie zijn blijkbaar de verkiezingsuitslag van 2014 al vergeten. De socialisten verloren. CD&V, Open Vld en N-VA wonnen. Een andere regering zou haaks staan op die uitslag. Sindsdien is de N-VA op sociaaleconomisch vlak wel naar rechts opgeschoven. Daarom ook dat er meer discussies zijn."

Iets wat Kris Peeters is toevertrouwd.

"Kris Peeters is onze vicepremier. Hij moet de CD&V-standpunten binnen de regering verdedigen. Ik werk intensief samen met Kris Peeters, zoals ik dat ook doe met Hilde Crevits die onze belangen binnen de Vlaamse regering moet verdedigen."

Welke zijn de uitdagingen voor dit jaar?

"Voor de federale regering zijn dat op de eerste plaats een beheer van de vluchtelingencrisis en beleidsmatig gesproken de justitiehervorming en werkbaar werk. Vooral de Vlaamse regering staat dit jaar voor grote uitdagingen. Ik denk dan o.a. aan de hervorming van de kinderbijslagen, de onderwijshervormingen, de mobiliteitsdossiers en de uitvoering van de klimaatakkoorden. Zo komt er een Vlaamse klimaattop."

Dat intern Belgisch klimaatakkoord heeft veel voeten in de aarde gehad.

"Er is veel kritiek geweest op Joke Schauvliege. Onterecht. Er is zes jaar over onderhandeld. Céline Fremault, de Brusselse minister van Milieu die de Belgische klimaatconferentie voorzat, heeft me persoonlijk gezegd dat een akkoord nooit mogelijk zou zijn geweest zonder de inbreng van Joke. Er is veel kritiek op haar. Maar zij boekt wel resultaten."

En wat met het dossier-Essers?

"Ook dat zal een voorbeeld zijn van het moedige evenwicht waar wij voor staan en waarbij we economie en ecologie met elkaar verzoenen. Wat we op de ene plaats aan natuur wegnemen om nieuwe banen te creëren, zullen we elders in veelvoud compenseren."

Wouter Beke

Inhoud ↑

Copyright © 2015 Concentra. Alle rechten voorbehouden

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.