Leerlingenbegeleiding wordt vanaf volgend schooljaar een erkenningsvoorwaarde voor scholen en zal deel uitmaken van het globale kwaliteitsbeleid van elke school. Dit werd gisteren door de commissie onderwijs goedgekeurd op initiatief van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. Nieuw onderzoek van de onderwijsinspectie onderschrijft het belang van deze maatregel. Het basisonderwijs scoort qua zorg opvallend beter dan het secundair onderwijs.

Een kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding voor elke leerling is eerst en vooral een taak van de school. Daarvoor krijgen scholen de steun van de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) en de pedagogische begeleidingsdiensten (PBD). Samen zorgen zij voor de best mogelijke begeleiding en ondersteuning op school zodat elke leerling zich optimaal kan ontwikkelen en een diploma behaalt. Het huidige decreet over de rol van de Centra voor Leerlingenbegeleiding dateert van 1998 en is na 20 jaar aan vernieuwing toe.

Onderzoek Onderwijsinspectie

Uit nieuw onderzoek van de onderwijsinspectie blijkt dat dit een logische stap is. De inspectie onderzocht in 339 klassen in 55 scholen de kwaliteit van de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs. In het onderzoek lag een belangrijke focus op de zorg voor elke leerling en hoe scholen dat kwaliteitsvol opnemen.

Uit het onderzoek blijkt dat de helft van de scholen voldoet aan de verwachtingen en 8 op de 10 scholen ten minste de verwachtingen benaderen. De scholen zetten in de brede basiszorg (zorg voor elke leerling) sterk in op een positief en stimulerend school- en klasklimaat, een ordelijk klimaat, een efficiënt klasmanagement en aandacht voor zorg. Aandachtspunten zijn onder meer het doelgericht werken, taalstimulering, kwaliteitsontwikkeling op het vlak van leerlingenbegeleiding en de betrokkenheid van de leerlingen bij de opbouw van de lessen en bij het eigen leerproces. Er is daarbij een duidelijk verschil tussen het basis- en het secundair onderwijs. In basisscholen is het voeren van een zorg- en gelijke onderwijskansenbeleid vandaag al verplicht. We merken dan ook dat de eerste graad van het secundair onderwijs op veel aspecten van de leerlingenbegeleiding minder goed scoort dan de basisscholen.

Er werd ook onderzocht of de scholen inzetten op de vier begeleidingsdomeinen van de leerlingenbegeleiding (leren & studeren, onderwijsloopbaanbegeleiding, psychisch en sociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg). Uit het onderzoek blijkt dat scholen het best scoren op het welbevinden van leerlingen en investeren in positieve relaties, de sociaal-emotionele begeleiding met andere woorden. Ze scoren het minst voor inzetten op leren en studeren, zoals de lesaanpak afstemmen op de verschillen tussen leerlingen of inzetten op flexibele groepsvormen.

De onderwijsinspectie geeft de scholen globaal een goed rapport, maar geeft nog een aantal werk- en aandachtspunten mee. Het nieuwe decreet leerlingenbegeleiding komt hieraan tegemoet met duidelijke verwachtingen rond leerlingenbegeleiding in elke school.

Nieuw decreet leerlingenbegeleiding

Vanaf volgend schooljaar wordt leerlingenbegeleiding een bijkomende erkenningsvoorwaarde voor scholen. Het schoolteam, de ouders en leerlingen zullen ook bij het beleid betrokken worden en elke school zal daarvoor verplicht een leerlingenbegeleider/zorgcoördinator aanstellen. In basisscholen is dat nu al zo, in de toekomst verwachten we dit ook van secundaire scholen. Tot vandaag neemt de onderwijsinspectie leerlingenbegeleiding al mee in de doorlichtingen, maar door er een bijkomende erkenningsvoorwaarde van te maken, beschikken we over een hefboom om bij te sturen en ondersteuning te bieden in scholen waar de begeleiding beter kan.

Aandacht voor studiekeuze, kansarmoede en spijbelen

Scholen werken samen met 72 Centra voor Leerlingenbegeleiding. Zij staan onder meer in voor de studiebegeleiding en de preventieve gezondheidszorg met het vernieuwde medisch onderzoek. Aan de CLB’s wordt gevraagd de leerling nog centraler te stellen. CLB’s zullen meer aandacht hebben voor de begeleiding van leerlingen in kansarmoede, voor de spijbelproblematiek en vroegtijdige schoolverlaters. De dienstverlening moet laagdrempelig en klantvriendelijk zijn. CLB ’s die veel leerlingen begeleiden op basis van de socio-economische indicatoren krijgen meer middelen. Het gaat dan om leerlingen waarvan de thuistaal niet Nederlands is, die een schooltoelage ontvangen of waarvan de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft. 

Extra middelen en personeel

Voor de uitvoering van dit decreet dat nu enkel nog door de plenaire zitting van het Vlaams parlement moet worden goedgekeurd is voor volgend schooljaar in 4 miljoen euro extra voorzien. In totaal zullen er de komende vijf jaar meer dan 120 personeelsleden bijkomen in de  CLB’s.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “We willen het beste onderwijs voor elke leerling. Dat betekent dat scholen ook oog hebben voor kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding. Aandacht voor de studiekeuze, het leerproces, het welbevinden en de gezondheid is cruciaal zodat elke jongere een kwalificatie behaalt en stevig in het leven staat. Met dit nieuwe decreet beklemtonen we het belang van een doordacht beleid in elke school. Kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding wordt voortaan een erkenningsvoorwaarde voor elke school. De Centra voor Leerlingenbegeleiding zullen in de toekomst nog meer aandacht hebben voor kwetsbare leerlingen en voor leerlingen die spijbelen of dreigen uit te vallen.”

Meer informatie over de studie vindt u via http://onderwijsinspectie.be/onderzoek-leerlingenbegeleiding

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.