26 november 2007

Acties om binnenvaart verder te ontwikkelen en te stimuleren

 


 

Vandaag heeft Vlaams minister Hilde Crevits naar aanleiding van de tweede Ronde Tafel van het ‘Flanders Inland Shipping Network’, samen met alle belangrijke binnenvaartactoren acties opgesteld. Daarbij zal bijzondere aandacht gaan naar onder meer de samenwerking met de zeehavens omdat de binnenvaart wordt benaderd als een fundamenteel onderdeel van de totale logistieke keten en het inschakelen van het Albertkanaal als mogelijk alternatief voor de E313. Daarnaast wil minister Crevits ook nog de sector promoten bij het brede publiek zijnde potentiële klanten en werknemers.

 

In het kader van het verlichten van het wegvervoer kan de binnenvaart een milieuvriendelijk alternatief zijn. De binnenvaartsector heeft in 2006 langsheen de Vlaamse waterwegen meer dan 8 miljoen ton goederen geladen en ruim 30 miljoen ton goederen gelost. Hierdoor worden bijna 2 miljoen vrachtwagenritten vermeden. Het is dus duidelijk dat de binnenvaart naar de toekomst toe steeds belangrijker zal worden. De binnenvaart beschikt tevens over belangrijke opportuniteiten:

§         De binnenvaart vormt de meest milieuvriendelijke modus inzake CO2-uitsoot. De binnenvaart gebruikt immers per vervoerde ton lading het laagste aantal liter fossiele brandstof en is dus de transportmodus bij uitstek die reductiebeperkend kan werken.

§         De binnenvaart heeft als belangrijke troef dat er nog vrije en beschikbare capaciteit is.

 

Het initiatief ‘Flanders Inland Shipping Network’ werd opgericht om Vlaanderen logistiek beter op de kaart te zetten en de logistieke troeven van Vlaanderen optimaal te benutten. De Ronde Tafel heeft als objectief de uitdagingen waar de binnenvaartsector voor staat in kaart te brengen. Op basis hiervan kunnen dan acties en strategische doelstellingen worden geformuleerd. Dit zijn enerzijds ideeën die de binnenvaart ten gunste komen en anderzijds ideeën met betrekking tot wat de binnenvaart voor de maatschappij kan betekenen. Daarbij zal bijzonder aandacht gaan naar:

 • het versterken van de samenwerking met de zeehavens;
 • het analyseren van de kleine volumes van de binnenvaart in de zeehavens;
 • het inschakelen van het Albertkanaal als mogelijk alternatief voor de E313;

   


  Minister Hilde Crevits: “Vandaag gaat ook de Focusdag van de tweede Klimaatconferentie door, met bijzondere aandacht voor gebouwen en mobiliteit. Door een verschuiving van vrachtvervoer over de weg naar het water kan de binnenvaartsector een belangrijke rol spelen om de hoeveelheid CO2-uitstoot bij transport te verlagen. Ik wil daarom de binnenvaartsector nog meer stimuleren door acties te nemen en door de binnenvaart nog meer te promoten bij potentiële klanten en werknemers

   


   


  Uitdagingen voor de binnenvaart

   

  De binnenvaart staat ook voor een aantal belangrijke uitdagingen:

  • De binnenvaart dient als volwaardige moderne transportmodus verder te worden ingeschakeld in de totale logistieke keten.
  • Vlaanderen als vestigingsplaats voor logistieke activiteiten dient te worden gepromoot. De binnenvaart biedt daartoe aanvullende troeven.
  • De knelpunten die het gebruik van de binnenvaart als transportmodus hinderen, dienen duidelijk te worden onderkend en aangepakt. Mogelijke knelpunten zijn het ontbreken van een communicatienetwerk, drempels bij instroom in het beroep, niet optimaal gebruik van bestaande netwerken, enz.
  • Er dienen afspraken gemaakt te worden over hoe we die knelpunten zullen aanpakken, zodat een homogeen pakket kan worden aangeboden aan potentiële klanten (investeerders).


   


  Doel Ronde Tafel ‘Flanders Inland Shipping Network’

   

  Als antwoord op deze uitdagingen dient de overheid met alle actoren die betrokken zijn bij het Vlaamse binnenvaartgebeuren de handen in elkaar te slaan.

   

  Daarom werd beslist om de Ronde Tafels te organiseren met als doel:

  1. het creëren van een netwerk tussen de verschillende binnenvaartactoren die in Vlaanderen actief zijn rond het vervoer via water;
  2. het bepalen en komen tot een consensus omtrent strategische doelstellingen;
  3. het afspreken van acties voor het wegwerken van knelpunten die het rendement van de binnenvaart hypothekeren.


   


  Invulling van de strategische doelstellingen

   

  Om aan de gestelde uitdagingen tegemoet te komen werden zes strategische doelstellingen geformuleerd. Vandaag heeft minister Hilde Crevits concrete acties teruggekoppeld en verfijnd in overleg met de sector. 


   


  1. Samenwerking met de zeehavens

  Om ervoor te zorgen dat de binnenvaart wordt benaderd als een fundamenteel onderdeel van de totale logistieke keten, is het noodzakelijk dat de binnenvaart samenwerkt met de havens en dat er aandacht is voor imagovorming en informatieverstrekking.

   

  Onze Vlaamse zeehavens kunnen niet zonder de binnenvaart en omgekeerd. Anderzijds kan niet worden ontkend dat de binnenvaart nood heeft aan specifieke voorzieningen binnen de havens.

   

  Zo dient er aandacht te zijn voor de ondersteuning van de binnenvaart in de havens opdat een optimaal functioneren van de binnenvaartondernemers mogelijk blijft. Verder zal er gezamenlijk verder geijverd worden voor het oplossen van havenspecifieke knelpunten (documentenafhandeling, binnenvaartvriendelijkheid terminals,…). Ook dient de organisatie van containerstromen nader geoptimaliseerd tussen de havens en de inlandterminals. 

   


  1.  

  Analyse voor de aanpak van de kleine volumes van de binnenvaart in de zeehavens.


  Na een verslag van “de analyse bij alle betrokken actoren van de problematiek van de kleine volumes containerbinnenvaart” op initiatief van de beide waterwegbeheerders Waterwegen en Zeekanaal, De Scheepvaart en het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, heeft minister Hilde Crevits de nodige middelen uitgetrokken voor een vervolgstudie. Het betreft het uitvoeren van een kosten-batenanalyse (KBA) voor concrete oplossingen in of buiten het havengebied waaronder het clusteren van containers. Parallel met de KBA zal tussen de partijen overleg geactiveerd worden over de realisatie van de noodzakelijke randvoorwaarden zoals afhandelingscondities voor de binnenvaart in de haven. De totale kost van de vervolgstudie bedraagt 95.000 euro. 

   


  1.  

  Albertkanaal kan alternatief zijn voor E313


  De prognoses geven aan dat het aantal containers dat in de haven van Antwerpen op de deap sea-terminals op linkeroever, en in het bijzonder in het Deurganckdok, zullen worden behandeld, de volgende jaren spectaculair zal toenemen. Teneinde aan die verwachte groei een gepast antwoord te kunnen geven, is het van het grootste belang dat voor het aanvoeren en het evacueren van containers alle mogelijke infrastructuurnetwerken optimaal benut worden. Specifiek voor de haven van Antwerpen wordt een modal split beoogd waarbij minimum 40% van het goederenvervoer gebruik maakt van de binnenvaart. Zo speelt het Albertkanaal in de aan- en afvoer van containers naar het hinterland een uitermate belangrijke rol aangezien dit het alternatief bij uitstek vormt voor de al sterk verzadigde E 313.

   

  De aan- en afvoer van containers via de binnenvaart vanuit het hinterland van en naar de haven van Antwerpen gebeurt nu al voor ca. 70 % via het Albertkanaal. Het Albertkanaal moet ook voor de aan- en afvoer van de bijkomende containerstromen van en naar de haven van Antwerpen één van de belangrijkste troeven van Vlaanderen zijn.

   

   


  1.  

  Algemeen mag worden gesteld dat de logistieke sector grondige wijzigingen heeft ondergaan. Er mag dan ook verwacht worden dat zich in de toekomst andere nieuwe concepten, technieken (bijvoorbeeld schone motoren) en/of nieuwe materialen (het gebruik van koolstof) zullen aandienen. Vlaanderen beschikt over een fijnmazig netwerk van waterwegen waarbij de vervoerscapaciteit van een aantal waterwegen om historische redenen vaak beperkt is tot schepen met een tonnenmaat van 1.000 ton of minder. Innovatieve projecten spelen dan ook vaak in op problemen van de afhandeling van bedrijven gelegen aan kleine waterwegen.

   

  Specifieke projecten werden hiervoor opgezet, met name Kraanschip en Agroship. In het kader van het project Kraanschip kan er nu gewerkt worden aan het faciliteren van het in de vaart brengen van een kleiner kraanschip (1.350 ton). Voor de investeringen, de opstartkosten voor de exploitatie en de studiebegeleiding voorziet mi
  iste
  Crevits in 2008 470.000 euro.
  Tevens zal hiervoor gezocht worden naar mogelijke Europese subsidiering (b.v. in het licht van Interreg IV).

   

   

  Innovatieve transportconcepten stimuleren
  1.  

  De toekomstmogelijkheden van de binnenscheepvaart en de tendens naar grote schepen, leiden tot een nog sterkere vraag naar werknemers. De binnenvaart wordt vandaag echter onvoldoende beschouwd als een potentiële werkgever.

   

  Tevens werden reeds vele inspanningen geleverd maar wordt vastgesteld dat zelfs binnen de sector de actoren soms onvoldoende op de hoogte zijn van initiatieven van anderen. Daarnaast blijkt dat, ondanks alle inspanningen, de binnenvaart nog onvoldoende gekend is bij potentiële klanten. Tot slot blijkt de binnenvaart nog steeds te kampen met een gebrek aan imago bij het grote publiek.

   

  Voor bedrijven die vragen hebben naar een mogelijke rol van de binnenvaart in hun transportbehoefte, worden alvast transportdeskundigen ter beschikking gesteld die de lopende initiatieven helpen vertalen naar de specifieke vraag.

   

  In die zin roept minister Hilde Crevits het grote publiek op om positief mee te denken met de binnenvaart. Om ideeën te verzamelen en deze om te zetten in concrete acties werd een mailadres in het leven geroepen: mijnbinnenvaartidee@vlaanderen.be. Het is dan ook de bedoeling van minister Hilde Crevits om met dit mailadres de link te maken en het ruime publiek aldus in het Flanders Inland Shipping Network in te schakelen.

   

   

  Binnenvaart in het uitstalraam plaatsen


   


   

  Persinfo:

   

  Cybelle-Royce Buyck

  woordvoerster van Vlaams minister Hilde Crevits

  0486 14 12 72

  persdienst.crevits@vlaanderen.be

 • het stimuleren van innovatieve transportconcepten;
 • het profileren van de binnenvaart naar potentiële werknemers en klanten.
Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream