15 november 2007

Automatische toekenning van de sociale vrijstellingen voor de waterzuiveringsbijdrage

 


Vlaams minister Hilde Crevits werkt een nieuwe regeling uit voor sociale vrijstellingen voor de waterzuiveringsbijdrage. Voor gehandicapten en de laagste inkomens bestond een vrijstelling van de waterzuiveringsbijdragen. Niet iedereen, die er recht op had, kon of deed er beroep op omdat de regeling te ingewikkeld was. Vanaf 2008 zou deze vrijstelling automatisch worden toegekend zonder papierenrompslomp voor de rechthebbenden. 

Vandaag bestaat een vrijstellingsregeling van de waterzuiveringsbijdragen. De volgende doelgroepen komen daarvoor in aanmerking:

  • gehandicapten met een integratietegemoetkoming;
  • personen met een leefloon;
  • bejaarden met een gewaarborgd inkomen.

Minister Hilde Crevits: “Toch liepen veel mensen deze vrijstelling mis wegens administratieve hinderpalen. Daarom heb ik een nieuwe, meer rechtvaardige regeling voor de sociale vrijstellingen uitgewerkt in overleg met de drinkwaterbedrijven. De aanpassing zal er voor zorgen dat 90.000 extra gezinnen vrijgesteld zullen worden. In de toekomst zullen alle 180.000 gezinnen hun vrijstelling zonder papieren rompslomp ontvangen. Deze nieuwe regeling wordt nu voorgelegd aan het Vlaamse Parlement.” 

 

Wat zijn de pijnpunten van het bestaande systeem? 

Om in aanmerking te komen voor een vrijstelling moet er een aanvraag worden ingediend. Hiervoor moet een hele papierwinkel in orde worden gebracht. Daarvoor moeten de nodige documenten bezorgd worden aan de drinkwatermaatschappij, zoals een geldig attest van de Rijksdienst voor Pensioenen, het OCMW of de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of een kopie van het vonnis ‘verlengd minderjarigverklaring’. Pas als dit wordt goedgekeurd, kan de vrijstelling verrekend worden in de waterfactuur. 

Daarnaast kunnen vrijstellingen om puur vormelijke redenen in sommige gevallen niet worden toegekend:

  1. als de factuur niet op naam staat van de rechthebbende en het gaat over een eengezinswoning.
  2. in gevallen van voorlopige bewindvoering of begeleid wonen, is het zelfs niet mogelijk deze situatie naar de toekomst te regelen door een overname en kon de vrijstelling helemaal niet worden toegekend.
  3. voor personen in appartementsgebouwen met een gemeenschappelijke watermeter. Voor het drinkwaterbedrijf is dit zeer complex om de vrijstelling via de waterfactuur te verrekenen. De rechthebbende kan de vrijstelling niet rechtstreeks van zijn drinkwaterbedrijf ontvangen omdat de watermeter niet op zijn naam staat.

 

Hoe zal het nieuwe systeem werken? 

Minister Crevits stelt op basis van de aangehaalde knelpunten voor om het systeem als volgt aan te passen:

  1. de vrijstellingen en tegemoetkomingen worden maximaal automatisch toegekend, dwz op basis van gegevens die worden bekomen bij het Rijksregister en de Kruispuntbank van Sociale Zekerheid of andere overheidsinstanties en zonder dat de rechthebbende met een papieren attest zijn recht moet aanvragen.
  2. de vrijstelling wordt bekomen voor het volledige gezin. Wanneer één van de gezinsleden behoort tot één van de sociaal gedefinieerde groepen, zal de vrijstelling automatisch worden toegekend als op de waterfactuur enkel het huishoudelijke verbruik van dit gezin wordt aangerekend.
  3. in alle andere gevallen (indien op de factuur het verbruik van meerdere gezinnen wordt aangerekend, of indien het verbruik wordt aangerekend aan een persoon die niet tot het gezin behoort of indien op de factuur ook bedrijfsverbruik wordt aangerekend), wordt de vrijstelling verleend via een tegemoetkoming die rechtstreeks aan het gezinshoofd wordt uitbetaald, rekening houdend met het aantal gezinsleden.

In vele gemeenten zal deze nieuwe regeling ook worden toegepast op gemeentelijke saneringsbijdrage en- vergoeding.

 

Persinfo:

 

Cybelle-Royce Buyck

woordvoerster van Vlaams minister Hilde Crevits

0486 14 12 72

persdienst.crevits@vlaanderen.be

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream