15 maart 2008

Drie dossiers nav het werkbezoek van minister Hilde Crevits aan de stad Roeselare

  
PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN
MINISTER HILDE CREVITS
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE,
LEEFMILIEU EN NATUUR
15 maart 2008
 
 
Fijn stof – Haven Roeselare
 
 
Op diverse manieren maakt de Vlaamse regering werk van de aanpak van de luchtvervuiling door fijn stof. Om de stofemissies te verlagen, werd  in 2005 het Vlaamse stofplan en een bijhorend actieplan voor de aanpak van fijn stof in industriële hotspots opgesteld. Eén daarvan situeert zich in de Roeselaarse haven. Minister Hilde Crevits stelt vast dat het aantal overschrijdingen sinds de invoering van het actieplan daalt. Daarmee wordt voor het eerst sinds drie jaar een positieve tendens opgetekend.
 
De acties van het stofplan richten zich enerzijds tot alle sectoren (wegverkeer, huishoudens, industrie, scheepvaart, tertiaire sector, land- en tuinbouw) en zijn anderzijds toegespitst op zogenoemde hotspots, welbepaalde plaatsen met verhoogde concentratie (industriële hotspots, steden en gemeenten, snel- en gewestwegen).
 
Het actieplan van fijn stof in de industriële hotspotzones heeft tot doel om de problematiek in Antwerpen, de Gentse kanaalzone, Oostrozebeke, Roeselare en Ruisbroek in kaart te brengen en een overzicht te geven van maatregelen die worden getroffen voor industriële bronnen.
Hoewel de verhoogde concentraties in de hotspotzones soms veroorzaakt worden door individuele bedrijven, zijn ze voor het grootste gedeelte te wijten aan diffuse emissies ten gevolge van diverse op- en overslagactiviteiten. De acties zijn dan ook voornamelijk gericht op alle op- en overslagactiviteiten.
In de haven van Roeselare lagen de overschrijdingen in de periode 2005-2006-2007 op jaarbasis tussen de 80 en de 92 keer. De Europese grenswaarde werd vastgesteld op maximaal 35 keer per jaar. Om de specifieke problematiek van Roeselare aan te pakken werd een Actieplan Fijn Stof opgemaakt. Het actieplan omvat onder meer volgende acties:
 
- De activiteiten van het eerder aanwezige composteringsbedrijf werden gestaakt én de composthopen zijn verwijderd.
- In de milieuvergunningen van de verschillende bedrijven werden strengere vergunningsvoorwaarden ingeschreven. Deze zijn inmiddels van toepassing. Hierbij verlenen de Afdeling Lucht,Hinder, Geluid en de Afdeling Milieuvergunningen van de Vlaamse Overheid medewerking aan de stad.
- In het centrum van Roeselare werd een extra meetpunt opgesteld, ter inschatting van de draagwijdte van de verspreiding van het fijn stof.

Resultaten
 
1. Meetpunt in het centrum
Het bijkomende meetstation aan de Brugsesteenweg – in het centrum toont objectief aan dat de luchtkwaliteit in het stadscentrum absoluut niet slechter is dan elders in Vlaanderen.
 
Integendeel, in de haven werden in 2007 nog 92 overschrijdingen van de dagnorm vastgesteld en aan de Brugsesteenweg in het centrum 28 keer - dus duidelijk beneden de Europese norm.   

De luchtkwaliteit in Roeselare centrum behoort, afgezien van het onmiddellijke havengebied, tot de betere in Vlaanderen.

 
 
2. Meetpunt in de haven
Alle havengebieden vertonen pieken en hogere concentraties van fijn stof vooral afkomstig van de activiteiten en concentratie aan bedrijven in de haven. 
 
Op heden, eind maart 2008, stellen we vast dat de maximumnorm in het meetpunt van de haven 16 keer overschreden werd. Extrapolatie op jaarbasis voorspelt ongeveer 64 overschrijdingen. Daarmee laat de haven voor 2008 voor het eerst sinds 3 jaar een vermindering optekenen. Uiteraard dient de verdere evolutie van de metingen in 2008 te worden afgewacht.
 
Minister Crevits: “We merken dat het aantal overschrijdingen daalt voor het eerst sinds de invoering van het actieplan. Indien nodig kunnen er nog meer intensieve en meer gerichte metingen op door de Vlaamse Milieu Maatschappij en door de Milieu Inspectie worden uitgevoerd.  Onderzoek omtrent exacte samenstelling van het fijn stof, kan beter zicht bieden op de concrete oorzaken.”
 
 
 
 
Heraanleg van de Westlaan en de Noordlaan
 
 
De Roeselaarse binnenring wordt de komende jaren hard aangepakt. Dit betekent een enorme verbetering voor het doorstromend verkeer in en rond Roeselare. Speciale aandacht voor het openbaar vervoer wordt zichtbaar via de voorziene aparte busbanen. Vlaams minister Hilde Crevits maakt voor dit dossier alles bij elkaar ruim 8 miljoen euro vrij.
 
Eind januari keurde minister Hilde Crevits de rioleringssubsidies goed. Het Vlaams gewest maakt voor het vernieuwen van de riolen in deze boulevard 4,628 miljoen euro vrij.
 
De boulevard wordt heringericht met nieuwe rioleringen, vernieuwde wegen waarbij aparte busbanen worden aangelegd ook alle kruispunten worden heringericht met aandacht voor de verkeersveiligheid. Er worden geen onteigeningen voorzien.
 
De aanbesteding van dit project is voorzien voor eind 2008/begin 2009.
 
Op het wegenprogramma is er in 2009 2 miljoen euro voorzien. In 2010 is er nog eens 1,5 miljoen euro voorzien
 
Minister Hilde Crevits: “De aanpak van zowel de Westlaan en het betrokken deel van de Noordlaan is inderdaad dringend. Met de herinrichting wordt inzake verkeersveiligheid een behoorlijke stap vooruit gezet.
 
 
 
 
 
Aanpak van Roeselaarse gevaarlijke punten
 
 
 
Minister Crevits zal in de komende jaren heel wat investeren in Roeselare. Om al deze werkzaamheden in goede banen te leiden en de hinder voor het verkeer en voor de omwonenden zoveel mogelijk te beperken heeft minister Crevits afgesproken dat er maximaal twee kruispunten op hetzelfde ogenblik aangepakt worden. Op deze manier zal op de ring doorgaand verkeer mogelijk blijven.
 
Ter hoogte van de werken zal er minimaal één rijstrook voorzien zijn voor beide richtingen. Daarnaast zal de verkeerssituatie m.b.t. de verkeersafwikkeling en omleidingen voor voertuigen en zwakke weggebruikers op de voet gevolgd en waar nodig in samenspraak met AWV, de Stad en de politie bijgestuurd en geoptimaliseerd worden.
 
Hieronder vindt u een overzicht van de kruispunten die aangepakt worden in het kader van de gevaarlijke punten:
 
-        Ring met de Meiboomlaan: werken worden beëindigd in de maand maart.
 
-        Ring met de Oekenestraat: start der werken begin mei
-        Iepersestraat: werken van april tot eind juli
 
-        Moorseelsesteenweg: start der werken na beëindiging Oekenestraat in mei tot eind september
 
-        Ring met de Oostnieuwkerksesteenweg én Hoogleedsesteenweg:
uitvoering der werken in het najaar
 
-        Ring met de Groenestraat én Diksmuidsesteenweg: uitvoering der werken voorjaar 2009
    

Minister Hilde Crevits: “Wegenwerken zorgen voor heel wat hinder voor de bewoners en de ondernemers. Om de overlast tot een minimum te herleiden, hebben we ervoor geopteerd om maximaal twee kruispunten op hetzelfde ogenblik uit te voeren. Mensen zullen alle info ook kunnen volgen op de website www.wegenwerken.be. Als men goed geïnformeerd is, kan men zijn route aanpassen. Een pak frustraties op de baan worden zo ook weggewerkt.
 
 
 
 
 
 
Persinfo:
 
Cybelle-Royce Buyck
woordvoerster van Vlaams minister Hilde Crevits
0486 14 12 72
Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream