15 januari 2008

Ecoscore: winst voor mens en milieu

 PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN
MINISTER HILDE CREVITS
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE,
LEEFMILIEU EN NATUUR
15 januari 2008
 
 
ECOSCORE: WINST VOOR MENS EN MILIEU
 
 
Het 86ste Autosalon staat dit jaar in het teken van het milieu. De impact van het verkeer op het leefmilieu en onze gezondheid staat niet ter discussie. Iedereen kan echter zijn steentje bijdragen voor een betere luchtkwaliteit onder meer door te kiezen voor een milieuvriendelijke wagen. Ook de constructeurs gebruiken het milieu argument om de klant te overtuigen. Vlaams minister van Leefmilieu Hilde Crevits stelt daarom de ecoscore voor. Voor elk type en model van voertuig wordt de impact op het milieu en het klimaat uitgedrukt in een cijfer van 0 tot 100. Hoe hoger de ecoscore, hoe milieuvriendelijker de wagen. Minister Crevits vindt het belangrijk dat mensen volledige, correcte en begrijpbare informatie krijgen over alle milieuaspecten van hun wagen en niet enkel de CO2-uitstoot.
 
De strijd tegen de klimaatverandering en een verbetering van de luchtkwaliteit zijn belangrijke milieu-uitdagingen waar Vlaanderen voor staat. De luchtvervuiling heeft ook gevolgen voor mens. Fijne stofdeeltjes kunnen heel diep in onze luchtwegen doordringen en luchtwegeninfecties veroorzaken. Daarenboven blijven er volgens minister Hilde Crevits inspanningen nodig om de Vlaamse CO2 –doelstelling en het NEC-plafond te halen. Dit is het nationaal emissieplafond (National Emission Ceiling) dat de landen binnen de EU hebben afgesproken om de uitstoot van verzurende en luchtverontreinigende stoffen te beperken.
 
Het verkeer blijft hierin een belangrijke factor. Het is een belangrijke bron van fijn stof en stikstofoxiden. Weg- en vliegverkeer en scheepvaart waren in 2006 verantwoordelijk voor 60% van de uitstoot van stikstofoxiden. Het aandeel van het wegverkeer hierin is 70%. Verder is 25% van de Vlaamse CO2 –uitstoot afkomstig van het verkeer.
 
Vlaams minister Hilde Crevits: “Het ombuigen van het verkeersaandeel in de emissies is een behoorlijke uitdaging. Daarom maak ik werk van een beleid dat milieuvriendelijke voertuigen stimuleert. Om auto’s te vergelijken werd de Ecoscore ontwikkeld. Het houdt rekening met verschillende schade-effecten zoals het broeikaseffect, luchtkwaliteit (gezondheidseffecten & effecten op ecosystemen) en geluidshinder. Het is een eenvoudig instrument, waarbij wagens door een score van 0 tot 100 gemakkelijk vergeleken kunnen worden. De autokoper kan op basis hiervan dan een goede, onderbouwde keuze maken voor een milieuvriendelijke wagen. Ik hoop dat iedereen op deze manier een bewuste keuze maakt.
 
Inzake verkeer kunnen we met velen een steentje bijdragen tot minder luchtvervuiling en minder CO2. En dit op diverse manieren:
-      minder kilometers afleggen;
-      het ontwikkelen van een milieuvriendelijk rijgedrag;
-      het opteren voor een milieuvriendelijke wagen. Om net die milieuvriendelijkheid in kaart te brengen werd de Ecoscore ontwikkeld.
 
 
Wat is de Ecoscore?
 
Voor minister Hilde Crevits is het essentieel dat er rekening wordt gehouden met verschillende schade-effecten zoals het broeikaseffect, luchtkwaliteit (gezondheidseffecten & effecten op ecosystemen) en geluidshinder. De Ecoscore van een wagen houdt effectieg met de meeste milieueffecten rekening en combineert deze tot een getal tussen 0 en 100. Hoe hoger de ECOSCORE, hoe milieuvriendelijker de wagen!
 
Een zeer groot pluspunt aan de Ecoscore is dus het geïntegreerde karakter waardoor niet enkel naar de vermindering van het broeikaseffect, maar ook naar de verbetering van de luchtkwaliteit en haar invloed op mens en milieu wordt gekeken. Het is immers niet omdat de CO2-uitstoot laag is dat dit ook zo is voor de andere vervuilende stoffen (NOx, PM,…).
 
De toegepaste milieuevaluatie laat toe deze verschillende effecten te combineren in één enkele indicator. De werkwijze die hiervoor gehanteerd wordt, is deze van een well-to-wheel benadering. Hierbij worden zowel emissies in rekening gebracht die gepaard gaan met het rijden van het voertuig, als met de productie en distributie van de brandstof (benzine, diesel, LPG, elektriciteit, …). Deze werkwijze biedt het voordeel dat voertuigen met verschillende technologieën en verschillende brandstoffen op eenzelfde basis met elkaar vergeleken kunnen worden.
 
De Vlaams overheid geeft zelf het goede voorbeeld. Het is de eerste vlootbeheerder in Vlaanderen die Ecoscore structureel opneemt in haar aankoopbeleid. In het Actieplan 2007-2010 “Milieuzorg in het Voertuigenpark van de Vlaamse Overheid” werd het engagement opgenomen om het wagenpark meer milieuvriendelijk te maken door bij de aankoop van nieuwe dienstwagens te kiezen voor wagens met een hogere ecoscore.
 
 


Hoe wordt de Ecoscore bepaald?
 
De ECOSCORE voor nieuwere wagens (vanaf 2002) wordt berekend aan de hand van volgende gegevens:
-      gemiddeld verbruik (l/100km);
-      CO2-emissie (g/km);
-      CO-emissie (g/km);
-      stikstofoxide-emissies (NOx g/km);
-      koolwaterstoffen-emissie (HC g/km) voor benzine-, LPG- of CNG-voertuigen;
-      HCNOx-emissie (g/km) voor dieselvoertuigen;
-      fijnstof-emissie (PM g/km) voor dieselvoertuigen;
-      geluidsniveau rijdend (dB).
 
Het homologatiedossier of het conformiteitsbewijs van het voertuig vermelden al de bovenstaande gegevens. Op basis van deze gegevens kan de ECOSCORE van het voertuig berekend worden. Voor oude voertuigen (van vóór 1998) zijn niet alle gegevens gekend. Voor deze voertuigen wordt daarom op een pragmatische manier gewerkt zodat voor elk voertuig een ECOSCORE berekend kan worden.
 
 
Welke informatie is er ter beschikking?
 
De Ecoscore van een voertuig is te vinden op de webstek www.ecoscore.be. Ook een groot aantal oudere voertuigen, die enkel nog tweedehands worden verkocht, is in de databank opgenomen. Men kan de ecoscore van die voertuigen opzoeken, maar ook andere milieuaspecten en technische gegevens.
 
Daarnaast is er eveneens een zeer overzichtelijke en nieuwe brochure “De Ecoscore, winst voor mens en milieu”. Daarin worden de impact van auto’s op het milieu, de voorstelling van de ecoscore en de vergelijking van een aantal type wagens (terreinwagens, gezinswagens en stadsauto’s) voorgesteld. Tot slot wordt er ook nog een overzicht gegevenvan de steunmaatregelen van de Vlaamse, Brusselse en federale overheid. De brochure wordt verdeeld op het autosalon en kan ook gedownload worden van de website.
 
 
Waarom is de Ecoscore vollediger dan de EURO-norm?
 
De Europese homologatieregelgeving, de zogenaamde Euronorm, legt een maximale uitstoot vast voor nieuwe wagens voor NOx, PM, CO en VOS. CO2-uitstoot wordt voor de Euronorm niet in rekening gebracht. Wagens die nieuw op de markt worden gebracht, voldoen nu aan de Euro 4 norm.
 
De Euronorm houdt echter geen rekening met het broeikaseffect of de lawaaihinder. Bovendien bestaat er voor voertuigen binnen een bepaalde Euronorm een spreiding op de emissies. Een Euro 4 wagen met roetfilter stoot bv. 90% minder fijn stof uit dan een Euro 4 wagen zonder roetfilter. De Euronorm houdt dus geen rekening met de aanwezigheid van een roetfilter. Bovendien is de maximale uitstoot die geldt voor een bepaalde norm verschillend voor benzine en dieselvoertuigen. Een benzinevoertuig en een dieselvoertuig van hetzelfde bouwjaar hebben dus wel dezelfde Euronorm, maar hebben toch een verschillende uitstoot van schadelijke stoffen.
 
De Ecoscore vat al die deelaspecten samen en geeft zo een totaalbeeld van de milieuvriendelijkheid van een wagen.
 
 
Persinfo:
 
Cybelle-Royce Buyck
woordvoerster van Vlaams minister Hilde Crevits
0486 14 12 72
Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream