11 januari 2008

Eigenaars investeren om energie en geld te besparen

 PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN
MINISTER HILDE CREVITS
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE,
LEEFMILIEU EN NATUUR
11 januari 2008
 
Eigenaars investeren om energie en geld te besparen
 
In Vlaanderen hebben nog een derde van de woningen enkel glas, ontbreekt dakisolatie of wordt er verwarmd met een verouderde verwarmingsinstallatie. Minister Hilde Crevits liet onderzoeken waarom eigenaars al dan niet energiebesparend investeren. Uit het onderzoek van TNS Dimarso blijkt dat vooral de volledigheid van de isolatie afneemt naarmate de woning ouder is, naarmate het aantal jaren dat de eigenaar de woning betrekt en de eigenaars behoren tot de lagere sociale groepen. Vooral financiële redenen en gebrek aan reële behoefte weerhouden de meeste mensen om te investeren. Ook de leeftijd blijkt een belemmering te zijn.
 
In opdracht van Vlaams minister Hilde Crevits heeft TNS Dimarso bij 1.000 Vlaamse woningeigenaars een telefonische enquête uitgevoerd, waarin gepeild wordt naar de onderliggende redenen waarom al dan niet werd geïnvesteerd om het energieverbruik van hun woning te verminderen.
 
6 op 10 eigenaars vindt energiebesparing heel belangrijk. Een derde vindt het eerder belangrijk. De helft van de eigenaars geeft aan dat hij zuinig omgaat met energie, maar dat hij nog op enkele punten zou kunnen besparen.
 
Uit het onderzoek blijkt dat het financiële aspect en de energiebesparing de belangrijkste drijfveer is om te investeren in dak- en zolderisolatie, dubbel glas en een energiezuinige ketel. Het financiële aspect is de voornaamste motivatie om energiebesparende investeringen te doen. Bij eigenaars die een energiezuinige CV-installatie hebben laten plaatsen, halen 75% minstens één financieel argument aan. Voor eigenaars die geïnvesteerd hebben in isolatie gaat het voor dak- en/of zoldervloerisolatie of dubbelebeglazing, om resp. 57% en 54%.
 
De voornaamste belemmeringen om niet te investeren zijn:
1.   een gebrek aan het aanvoelen van een behoefte;
2.   de kostprijs;
3.   de leeftijd.
 


Waarom werd er niet geïnvesteerd?
Zie ook bijlage 2
 
1.   geen behoefte
 
Voor investeringen in dakisolatie (42%) en energiezuinige verwarmingsketel (56%) ontbreekt bij eigenaars voornamelijk de behoefte (o.a. “ketel werkt nog”, “geen prioriteit”, “niet nodig”, “nog niet aan gedacht”). Voor het plaatsen van dubbel glas speelt het gebrek aan behoefte bij 22% van de eigenaars een rol.
 
Het gegeven dat de woning verhuurd wordt, speelt voor 8% een rol bij het plaatsen van dubbelglas, voor 3% bij dakisolatie en voor 2% bij een energiezuinige ketel.
 
 
2.   de kostprijs
 
56% van de eigenaars van een woning met enkel glas ziet af van dubbele beglazing omwille van de kostprijs. Voor het isoleren van een dak of het plaatsen van een energiezuinige woning ligt dit lager, respectievelijk 34% en 25%.
 
 
3.   de leeftijd
 
De oudere woningeigenaars kunnen het moeilijkst bewogen worden tot het energetisch verbeteren van hun woning. Voor het plaatsen van dubbel glas en het isoleren van het dak en/of de zoldervloer vinden 7% respectievelijk 6% van de woningeigenaars dat ze al te oud zijn om deze investeringen nog te doen.
 
Voor 8% van de eigenaars zou het plaatsen van dak- en zolderisolatie ook te complexe ingrepen zijn. Zij zien op tegen de werkzaamheden.
 
Ook binnen de 5 à 10 jaar niet investeren gebeurt om dezelfde redenen als in het verleden: gebrek aan behoefte of noodzaak en de financiële kosten. De leeftijd van de eigenaar speelt hier echter ook een niet te verwaarlozen rol. Tot 24% van de Vlaamse eigenaars geeft aan niet te investeren omdat zij hiervoor te oud zijn. Het zou voor hen niet meer de moeite lonen. 3 op 10 eigenaars die omwille van financiële redenen niet investeren in een zuinige CV-ketel, laat zich bovendien niet verleiden door subsidies of premies. Zelfs niet indien tot 75% van de totale factuur wordt terugbetaald.
 
 
Hoe Vlamingen stimuleren om energie te besparen?
 
1.   geen behoefte
 
Minister Crevits wil mensen bewust maken van het energieverbruik van hun woning én hun stimuleren om effectief over te gaan tot investeringen. Daarom zal een woning in de loop van 2008 bij de verkoop of verhuring verplicht moeten beschikken over een energieprestatiecertificaat. Het certificaat legt op zich geen eisen op, maar informeert kandidaat-kopers en kandidaat-huurders over de energetische prestaties van de woning. De koper of de verhuurder krijgt hierdoor een indicatie van de verwachten energiekosten. Het certificaat bevat ook een reeks aanbevelingen om de woning energiezuiniger te maken. Op die manier krijgt men een idee van de te verwachten renovatiekosten als hij de woning energiezuiniger wenst te maken. Huurders hebben uiteraard veel minder mogelijkheden om zelf de woning energiezuiniger te maken, maar de aanbevelingen kunnen voor de verhuurder een stimulans betekenen om energiebesparende investeringen uit te voeren. Bij de verkoop van een woning dient het certificaat overgedragen te worden aan de koper.
 
Uit de resultaten besluit Vlaams minister Hilde Crevits ook dat een grootschalige communicatiecampagne noodzakelijk is om de bevolking te overtuigen van het nut en het belang van energiebesparende investeringen. Nog in de eerste helft van 2008 zal zo’n campagne worden gelanceerd met ondermeer een laagdrempelige huis-aan-huis brochure om een mentaliteitsverandering te bewerkstellingen. Het Vlaams Energieagentschap zal op verschillende bouwbeurzen aanwezig zijn om mensen te informeren.
 
 
2.   de kostprijs
 
Om de financiële drempel te verlagen neemt minister Crevits de volgende maatregelen:
-      stroomlijnen van de bestaande premies
-      invoeren van premies voor niet-belastingbetalers
-      invoeren van een energierenovatiekrediet
 
Stroomlijnen van de bestaande premies
Sinds 2003 zijn de Vlaamse netbeheerders verplicht om bij hun afnemers energiebesparing te stimuleren, onder andere door een aantal energiebesparende maatregelen financieel te ondersteunen. Vanaf 2008 worden een aantal verbeteringen aangebracht aan het premiesysteem.
 
Omwille van het gebrek aan uniformiteit van premievoorwaarden en premiehoogtes, was het voor de burger in het verleden moeilijk om door het bos de bomen nog te zien. Daarom worden vanaf 2008 alle premies nu beter op elkaar afgestemd. Indien de netbeheerders een premie toekennen, moeten zij dit doen volgens voorwaarden en premiehoogtes die over heel Vlaanderen dezelfde zijn. Bovendien is het vanaf 2008 niet meer mogelijk om in de loop van het jaar een opgestarte actie stop te zetten.
 
Ook de aanvraagformulieren zijn vereenvoudigd zodat de voorwaarden, premiehoogtes en te vervullen formaliteiten onmiddellijk duidelijk en ondubbelzinnig te interpreteren zijn.
 
Deze aanpassingen aan het premiesysteem moeten ertoe leiden dat nog meer mensen de stap zetten naar het uitvoeren van energiebesparende investeringen en het effectief aanvragen van de premies.
 
Dat de website www.energiesparen.be een belangrijk informatiekanaal geworden is, bewijst het almaar stijgende bezoekersaantal over de jaren heen. In 2007 bezochten 632.000 personen de website, of gemiddeld meer dan 50.000 per maand.
 
 
Invoeren van premies voor niet-belastingbetalers
Om de financiële drempel te verlagen voert minister Crevits in de loop van 2008 de energiepremie voor niet-belastingsbetalers en het energierenovatiekrediet in. De energiepremie vervangt voor mensen met een laag inkomen het federale fiscale voordeel, waar ze niet voor in aanmerking komen omdat ze te weinig belastingen betalen.
 
 
Invoeren van een energierenovatiekrediet
Met het energierenovatiekrediet kunnen gezinnen hun investering maandelijks aflossen met het bedrag dat ze uitsparen op hun energiefactuur door het lagere verbruik. Zo worden de maandelijkse lasten voor het gezin niet verhoogt. Eenmaal terugbetaald is het vanaf dan bespaarde bedrag zuivere winst voor het gezin.
 
 
3.   de leeftijd
 
Minister Hilde Crevitslaat een aantal pistes onderzoeken om de oudere woningeigenaars beter te bereiken én te overtuigen. Er wordt ondermeer gedacht aan een samenwerking met enkele verenigingen die zich op deze doelgroep richten en in hun jaarprogramma aandacht zouden kunnen besteden aan dit thema. Ook het aanwerven van een specifieke energieconsulent, naar analogie met de consulent bij de Gezinsbond, behoort tot de mogelijkheden.
 
 
Het volgehouden energiebeleid werpt zijn vruchten af
 
Het volgehouden energiebeleid, met ondermeer een verhoogde uitvoering van energiebesparende investeringen bij gezinnen tot gevolg, levert eveneens een bijdrage aan de daling van het gemiddelde energiegebruik per huishouden.
 
De gemiddelde dikte van dakisolatie is de laatste jaren gestegen van 11 naar 13 cm. Het marktaandeel van condenserende verwarmingsketels neemt gestaag toe. Voor aardgasketels is dit aandeel op 1 jaar tijd gestegen van 39% naar 54%. Voor stookolie van 1% naar ongeveer 10%. Ongeveer 70% van de Vlamingen kiest bij renovatie onmiddellijk voor superisolerende beglazing.
 
 
Toch moet er nog een tandje bijgestoken worden om de doelstellingen van ondermeer het Kyotoprotocol en het Energierenovatieprogramma 2020 in Vlaanderen te realiseren.
 
Hilde Crevits is tevreden met het hoge energiebewustzijn van de Vlaming: “De trends bevestigen het verhoogde energiebewustzijn, maar toch is er nog veel werk aan de winkel. Er blijkt nog een hardnekkige groep eigenaars te bestaan die moeilijk te overtuigen is. Met de voorgestelde initiatieven hoop ik deze doelgroep aan te kunnen zetten tot de broodnodige energiebesparende investeringen. Tegen 2020 wil ik het energieverbruik van gezinnen immers met 30% verlagen.”
 
 
Persinfo:
 
Cybelle-Royce Buyck
woordvoerster van Vlaams minister Hilde Crevits
0486 14 12 72
 


 
&nbs
;
Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream