14 december 2007

Grondenbanken voor het Linker- en Rechterscheldeoevergebied moeten naakte onteigeningen zoveel mogelijk vermijden

 


Op voorstel van Minister van Institutionele, Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, Kris PEETERS en Minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, Hilde CREVITS, heeft de Vlaamse Regering de ontwerpen van overeenkomst tot oprichting van de pre-grondenbanken Linker- en Rechterscheldeoever goedgekeurd.

 

Bij de opmaak van het strategisch plan voor de Haven van Antwerpen werden voor de beide Scheldeoevers duidelijke en geïntegreerde doelstellingen naar voor geschoven waarin de gewenste economische-, ruimtelijke- en milieuontwikkelingen op elkaar zijn afgestemd.

 

Na de definitieve vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan, voorzien in het voorjaar van 2009, zal het Vlaams Gewest een flankerend landbouwbeleid opstarten. Daarbij zal overgegaan worden tot de verwerving van gronden ten behoeve van de uitvoering van het Strategisch Plan voor de Haven van Antwerpen. Deze operatie is  vergelijkbaar met het flankerend beleid dat nu reeds van toepassing is voor de realisatie van het SIGMA-plan.

 

Dit flankerend landbouwbeleid zal onder meer bestaan uit de oprichting van één of meerdere lokale grondenbanken en het voorzien in de bijhorende financiële stimuli. Deze lokale grondenbanken zullen het ruilen van gronden mogelijk maken waardoor onteigeningen van gronden gelegen in de projectgebieden grotendeels kunnen vermeden worden en waardoor het economisch verlies voor de eigenaars en gebruikers beperkt blijft,” benadrukt minister Hilde Crevits.

 

Door deze beslissing wordt het mogelijk om in de komende jaren gronden in der minne te verwerven en alzo een ruilreserve aan landbouwgronden (zgn. pre-grondenbank) uit te bouwen. Dit is een noodzakelijke voorwaarde opdat in een latere fase de grondenbanken hun ruilopdracht zouden kunnen vervullen. Door het oprichten van deze pre-grondenbanken zal de overheid nu reeds kunnen ingaan op de opportuniteiten die zich in de omgeving van de Haven van Antwerpen stellen.

 

Wat de Rechterscheldeoever betreft, zullen de overeenkomsten omtrent de ‘pre-grondenbank’ gesloten worden tussen enerzijds de Vlaamse Landmaatschappij - die zal instaan voor de uitvoering ervan - en anderzijds de NMBS, de haven van Antwerpen en het Vlaams Gewest. Op de Linkerscheldeoever zijn de partners enerzijds de Vlaamse Landmaatschappij en anderzijds de Maatschappij voor het Haven-, Grond- en Industrialisatiebeleid in het Linkerscheldeoevergebied, de haven van Antwerpen en hetVlaams Gewest.

 

De pre-grondenbanken worden dus ingesteld om landbouwgoederen te verwerven door aankoop in der minne binnen het zoekgebied en het aankoopgebied, en binnen het projectgebied door aankoop of door ruil.

 

Er dient opgemerkt dat, door deze verwervingen, geen voorafnamen worden gedaan op het ruimtelijk uitvoeringsplan. Immers, de landbouwgronden die verworven worden, zullen in de toekomst ofwel in projectgebied blijken te liggen - zodat ze in afwachting van hun definitieve bestemming voor een beperkte termijn zullen kunnen ingeschakeld worden in de grondenbank - ofwel daarbuiten - waardoor ze kunnen aangeboden worden als ruilgronden.

 

Eénmaal het definitieve ruimtelijke uitvoeringsplan en flankerend landbouwbeleid is goedgekeurd, zullen deze pre-grondenbanken overgaan in de definitieve lokale grondenbanken voor Linker- en Rechterscheldeoever ten einde het Strategisch Plan voor de Haven van Antwerpen te kunnen realiseren.

 

 

 

Persinfo:

 

Cybelle-Royce Buyck

woordvoerster van Vlaams minister Hilde Crevits

0486 14 12 72

persdienst.crevits@vlaanderen.be

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream