19 februari 2016

Huursubsidies voor scholen uitgebreid naar heel Vlaanderen

 

 

Dit jaar zullen meer schoolbesturen kunnen rekenen op subsidies om schoolgebouwen te huren. Het regelgevend kader voor de toekenning van subsidies voor de huur van schoolgebouwen wordt uitgebreid naar scholen in alle steden en gemeenten in Vlaanderen en Brussel. Op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering het ontwerp van Besluit over de regeling voor de huursubsidies voor schoolinfrastructuur principieel goedgekeurd. Tot nu konden enkel scholen in de 17 capaciteitsgemeenten en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest huursubsidies aanvragen. De uitbreidingsmaatregel zorgt voor een vlottere en snellere realisatie van bijkomende plaatsen in het scholenlandschap. Voor 2016 is in een bedrag van ruim 1 miljoen euro voorzien voor de toekenning van huursubsidies.

 

Vlaanderen kent subsidies toe om de huur van schoolgebouwen mogelijk te maken. Het gaat om de huur van gebouwen (bestaande, vernieuwbouw, nieuwbouw) die voordien nog geen onderwijsbestemming hadden. De huursubsidies worden toegekend voor een termijn van maximum 18 jaar. Huur is een flexibele gebruiksvorm. De huur van een gebouw zorgt voor een vlotte en snelle realisatie van bijkomende plaatsen in het plaatselijke onderwijslandschap. Een gebouw huren kan nuttig zijn in een nieuwe woonwijk waar veel jonge gezinnen komen wonen. Ook in complexere stadsvernieuwingsprojecten waarbij verschillende maatschappelijke functies gecombineerd worden (bv. welzijnsvoorzieningen, commerciële activiteiten, vrijetijdsaanbod, kinderopvang, onderwijsbehoeften, enz.) en waarbij dikwijls diverse projectpartners betrokken zijn, is het vaak efficiënter om een deel van de infrastructuur te huren i.p.v. absoluut in eigendom te verwerven.

 

Tot nu konden enkel scholen in de 17 erkende capaciteitsgemeenten en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aanspraak maken op huursubsidies met het oog op capaciteitsuitbreiding. Vanaf midden dit jaar wordt deze mogelijkheid om huursubsidies aan te vragen uitgebreid naar alle scholen in heel Vlaanderen en Brussel.

 

Een selectiecommissie binnen de Raad van Bestuur van AGIOn (het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs) zal de aanvragen voor huursubsidies voor het gesubsidieerd onderwijs inhoudelijk beoordelen. Dat gebeurt op basis van 7 criteria: de dwingende behoefte aan onderwijshuisvesting, kostenefficiëntie, huurtermijn, duurzaamheid, brede inzetbaarheid en multifunctioneel karakter van de te huren infrastructuur, lange termijn oplossing en de capaciteitsnood (dit laatste criterium geldt als het om een specifiek capaciteitsuitbreidingsproject gaat).

 

Vanuit de zorg voor de betaalbaarheid willen we te dure huurprijzen vermijden. Daarom zal de huursubsidie geplafonneerd worden tot een percentage van de financiële norm die voor bouwdossiers geldt.

 

De uitbreiding van de huursubsidies naar alle steden en gemeenten past in de uitrol en realisatie van het Masterplan Scholenbouw. Dit jaar is er ruim 1 miljoen euro beschikbaar voor de toekenning van huursubsidies voor alle onderwijsnetten.

 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Vanaf dit jaar breiden we de mogelijkheden om schoolgebouwen te huren uit. Dat zal nu kunnen voor alle schoolbesturen in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In het verleden ging men er vanuit dat een school eeuwig en voor altijd op dezelfde locatie zou blijven bestaan. Het is belangrijk om ook andere paden te bewandelen en rekening te houden met demografische evoluties, een veranderend onderwijslandschap en ruimtelijke ontwikkelingen in steden en gemeenten. Een gebouw dat vandaag als school gebruikt wordt, hoeft dat binnen 15 jaar niet meer te zijn of kan later een andere functie krijgen die beter aansluit bij bepaalde maatschappelijke noden. Dankzij het verruimde toepassingsgebied van de huursubsidies voor scholen zullen schoolbesturen in staat zijn om hier gepast en flexibel op in te spelen.”

 

Na de goedkeuring van het ontwerp van Besluit door de Vlaamse Regering vandaag wordt dit ontwerp van Besluit voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

 

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream