28 mei 2016

Meer slagkracht voor schoolbesturen ten voordele van directies, leraren en ondersteunend personeel

 

Schoolbesturen meer slagkracht geven om directies, leraren en ondersteunend personeel en leerlingen te versterken en blijvend kwalitatief onderwijs te verzekeren. Dat is de krachtlijn van de conceptnota bestuurlijke optimalisatie die vandaag op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd. Schoolbesturen die structureel  samenwerken of fuseren kunnen in de toekomst rekenen op administratieve en organisatorische ondersteuning. Een schoolbestuur zal daarvoor een minimaal aantal leerlingen moeten tellen. We onderzoeken met de onderwijspartners wat hiervoor een minimumaantal kan zijn. Het doel is schaalvergroting, geen schoolvergroting, met behoud van de autonomie voor scholen.

In ons onderwijslandschap is er een verschil tussen een school en haar schoolbestuur. Soms worden de termen door elkaar gebruikt, waarbij het niet altijd duidelijk is wat betrekking heeft op het bestuur van scholen (bv. personeels- en financieel beleid) en wat betrekking heeft op de school als leergemeenschap (uitvoeren van het pedagogisch project, dagelijkse klaspraktijk).

 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits wil schoolbesturen meer slagkracht en voldoende ruimte en middelen geven om een toekomstgericht schoolbeleid en een professioneel personeelsbeleid uit te tekenen. Schoolbesturen kunnen samenwerken of fuseren om een zekere schaalgrootte te bekomen.. De herkenbaarheid van de individuele school, de eigenheid van het onderwijsniveau en de lokale inbedding worden gevrijwaard. De buurtschool blijft bestaan.

 

In grotere verbanden samenwerken leidt tot voordelen voor de leerling, de leraar, het ondersteunend personeel, de directies en de schoolbesturen zelf. Het gaat om professioneel personeelsbeleid, meer kansen op werkzekerheid voor beginnende leerkrachten, een breed dekkend studieaanbod, grotere kansen voor studiekeuze, samenwerking tussen het gewoon en het buitengewoon onderwijs, meer mogelijkheden voor de professionalisering van de werking van het bestuur, het delen van voorzieningen,. Bestuurlijke optimalisatie biedt ook kansen voor een versterkte samenwerking tussen leerplichtonderwijs, deeltijds kunstonderwijs en Centra voor Volwassenenonderwijs.

 

Drie modellen

Scholen krijgen van de overheid werkings- en omkaderingsmiddelen om personeelsleden aan te werven en hun werking te financieren. Aan de toekenning van die middelen hangen veel regels vast. Dit leidt tot een vaak moeilijk werkbaar kluwen. Door de jaren heen zijn er meer mogelijkheden gekomen voor een vrijer gebruik  van de middelen en die weg wordt verder bewandeld.

Besturen die voor een gezamenlijk beleid kiezen, hebben meer mogelijkheden om doelgericht om te gaan met hun middelen, kunnen beter inspelen op noden en hebben ook meer mogelijkheden om een aantrekkelijk loopbaankader van leraren en ondersteunend personeel uit te tekenen.

Voor het bestuurlijke onderwijslandschap van de toekomst worden drie modellen naar voren geschoven:

 • Individueel schoolbestuur: schoolbestuur dat er niet voor kiest om samen te werken binnen een groter geheel.

 • Vereniging van schoolbesturen (VVS): schoolbesturen die nauw willen samenwerken en ervoor kiezen een aantal zaken samen te doen, bv. afspraken maken over de aanwending van de omkadering, de uittekening van een zorgbeleid of afspraken over de oriëntering van leerlingen.

 • Schoolbestuur met bijzondere kenmerken (SBK). grotere schoolbesturen die voldoen aan kenmerken op het vlak van leerlingenaantallen, studie-aanbod,…

Verenigingen van schoolbesturen en schoolbesturen met bijzondere kenmerken kunnen rekenen op een aantal stimuli, zoals:

 • Een meer geïntegreerde  puntenenveloppe voor het basisonderwijs.

 • Uren en punten kunnen gemakkelijker herverdeeld worden Voor schoolbesturen met bijzondere kenmerken kunnen een aantal extra stimuli worden voorzien:

  • We zorgen ervoor dat de planlast voor scholen die administratief opgesplitst zijn, tot een minimum herleid wordt door hun rapporteringsverplichtingen op een hoger niveau te plaatsen.

  • fusie van administratieve scholen wordt niet langer ontmoedigd zodat de administratieve last drastisch vermindert (tarra)

  •  We voorzien eveneens in de uitbouw van een versterkt sociaal overleg op het niveau van de bestuurlijke entiteit, zodat daar waar de beslissingen genomen worden.

  • Als een VVS of een SBK scholen organiseert als domein- of campusschool kunnen zij prioritair aan bod komen voor financiële stimuli voor moderne en kwaliteitsvolle technische uitrusting in technische en beroepsgerichte opleidingen.

Timing

De nota tekent een kader voor bestuurlijke optimalisatie vanaf 1 september 2018. Er is regelgevend werk en verder overleg met het onderwijsveld nodig. De bestuurlijke optimalisatie gaat ruimer dan het leerplichtonderwijs.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits : “Om directies, leraren en ondersteunend personeel en leerlingen betere ondersteuning te bieden, willen we schoolbesturen die in grotere verbanden samenwerken of fuseren de kans geven om meer bestuurskracht, innoverend vermogen en expertise te ontwikkelen. Meer slagkracht dus. Scholen die bereid zijn een bepaalde schaalgrootte aan te nemen, willen we in de toekomst ondersteuning geven voor hun administratie en hun organisatie, met behoud van een grote autonomie. De steun zal voor iedereen voordelen bieden. Het is geen streven naar grotere scholen, maar wel kiezen voor schaalvergroting om een professioneler beleid te kunnen voeren.”

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream