19 juli 2013

Nieuwe beheersvorm voor luchthavens Antwerpen en Oostende-Brugge

 

Op voorstel van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits besliste de Vlaamse Regering om de concessie voor de uitbating van de luchthavens van Antwerpen en Oostende-Brugge te gunnen aan EGIS Projects NV. Daarmee wordt de lang verwachte beheershervorming van de beide regionale luchthavens een feit. De commerciële uitbating van beide luchthavens wordt vanaf begin 2014 overgenomen door deze private firma. De Vlaamse overheid blijft verantwoordelijk voor een groot deel van de luchthaveninfrastructuur. De overeenkomst wordt nu voorgelegd aan de Europese Commissie. Voor de luchthaven van Kortrijk-Wevelgem legde de Vlaamse Regering vandaag de toekomstige opties vast.

Sinds 1989 worden de regionale luchthavens van Antwerpen en Oostende-Brugge uitgebaat door het Vlaamse Gewest, als opvolger van de federale overheid. (Van bij aanvang werd door Vlaanderen gezocht naar de meest geschikte vorm om de luchthavens uit te baten.) In het kader van de optimalisering van het beheer van deze luchthavens, kwam de Vlaamse Overheid tot de conclusie dat de uitbating van luchthavens een bij uitstek commerciële en dus marktgerichte activiteit is. In 2008 werd dit vertaald in het LOM-LEM decreet, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen het ter beschikking stellen van de infrastructuur door de overheid (LOM) en de uitbating van de luchthaven door een private partner (LEM).

Antwerpen en Oostende-Brugge

Met de beslissing van vandaag wordt voor de luchthavens van Antwerpen en Oostende-Brugge de beslissende stap gezet in de omvorming naar de nieuwe beheersstructuur. De LOM (luchthavenontwikkelingsmaatschappij) staat als overheidsagentschap in voor een belangrijk deel van de infrastructuur. De LEM (luchthavenexploitatiemaatschappij) neemt als privaat bedrijf de commerciële uitbating van de luchthaven voor haar rekening. Ook de taken inzake veiligheid en beveiliging worden door de private partner uitgevoerd. Omdat veiligheid en beveiliging ook overheidstaken zijn, worden deze door de overheid gesubsidieerd.

De blijvende betrokkenheid van Vlaanderen als eigenaar van de infrastructuur benadrukt het belang dat Vlaanderen hecht aan  deze luchthavens. Door het aantrekken van een uitbater wenst Vlaanderen deze luchthavens optimale ontwikkelingsmogelijkheden te geven. Een private onderneming met veel ervaring en een grote kennis van de luchtvaartmarkt kan immers beter en sneller inspelen op de steeds veranderende marktomstandigheden en opportuniteiten. Een goede samenwerking tussen overheid en privé is vereist om de groeikansen van de luchthaven optimaal te benutten.

Na een intensieve en lange aanbestedingsprocedure werd EGIS Projects NV aangeduid als exploitant voor beide luchthavens voor een periode van 25 jaar. Hiervoor zal EGIS Projects NV voor elk van beide luchthaven een LEM oprichten. EGIS Projects NV werkte zowel voor de luchthaven van Oostende als voor die van Antwerpen een businessplan uit, dat past binnen de visie die Vlaanderen heeft voor de regionale luchthavens. Volgens EGIS Projects NV hebben meerdere luchtvaartmaatschappijen hun interesse getoond om de luchthavens aan te vliegen. EGIS Projects NV hoopt meerdere nieuwe lijnen te kunnen openen in de komende drie jaar en heeft hierover al positieve signalen ontvangen van verschillende luchtvaartmaatschappijen

Het personeelsaspect van de beheershervorming werd met veel zorg en aandacht behandeld. Zo kan het personeel dat momenteel op de luchthavens werkt, dit ook in de toekomst onder dezelfde voorwaarden blijven doen. De ervaring en de kennis van het personeel garandeert immers de continuïteit in het beheer van de luchthavens.

De LOM-LEM beheershervorming gaat gepaard met investeringen in de infrastructuur door de overheid en de private partner. Het gaat om investeringen in de basisinfrastructuur van de luchthaven, nodig om ze operationeel te houden. Ook als de beheersvorm niet veranderde, zouden deze infrastructuurwerken worden uitgevoerd. EGIS Projects NV een plant een investering van 7 miljoen euro.

De start van de nieuwe beheersvorm wordt voorzien begin 2014. De overdracht van de bestaande vergunningen en certificaten mbt de exploitatie van de luchthavens gebeurt de komende maanden. Daarnaast worden de overeenkomsten voorgelegd aan de Europa in het kader van de staatssteunregels.

Kortrijk-Wevelgem

 

Tijdens de onderhandelingsprocedure bleek dat de kosten-batenverhouding van de hervorming voor de luchthaven Kortrijk-Wevelgem minder gunstig was dan verhoopt. Daarnaast werden een aantal technische moeilijkheden vastgesteld om tot de geplande beheershervorming voor Kortrijk-Wevelgem te komen. In tegenstelling tot de luchthavens van Antwerpen en Oostende-Brugge, wordt de luchthaven van Kortrijk-Wevelgem beheerd door de West-Vlaamse Intercommunale (WIV). De gronden zijn bovendien in eigendom van de lokale partners en de provincie West-Vlaanderen. Op de luchthaven is ook vandaag al  een externe partner/exploitant  actief.

 

Daarom is er voor de Luchthaven Kortrijk-Wevelgem een alternatieve beheersstructuur uitgetekend. In samenwerking met de POM West-Vlaanderen en de intercommunale Leiedal wordt gewerkt aan de oprichting van een NV om het beheer en de ontwikkeling van de luchthaven ter harte te nemen. Deze aangepaste werking wordt de komende maanden concreet uitgewerkt. Op deze manier kan er ook voor de luchthaven Kortrijk-Wevelgem een duurzame toekomst worden gegarandeerd.

Minister Hilde Crevits: “Met deze beslissingen zet de Vlaamse Regering een beslissende stap naar een duurzame toekomst voor onze luchthavens. Als overheid nemen we onze verantwoordelijkheid en investeren we in de noodzakelijke infrastructuur van de luchthavens. Tegelijk trekken we met EGIS Projects NV een partner aan met een groot netwerk en veel expertise, die deze investeringen optimaal kan laten renderen. Deze samenwerking tussen overheid en een private partner moet ertoe leiden dat de maatschappelijke toegevoegde waarde van onze regionale luchthavens sterk toeneemt, en de werkgelegenheid in de regio stijgt. De nieuwe beheersvorm zal begin 2014 in werking treden. Ook voor Kortrijk-Wevelgem kozen we vandaag voor een nieuwe structuur, aangepast aan de specifieke situatie. Op deze manier willen we als Vlaamse Regering een duurzame toekomst voor onze drie regionale luchthavens realiseren.

Persinfo:

Cybelle-Royce Buyck

Woordvoerder van Vlaams minister Hilde Crevits

persdienst.kabinetcrevits@vlaanderen.be

 

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream