22 oktober 2007

Nieuwe opstelling van de mestbank: een trendbreuk

 


Hilde Crevits, Vlaams minister voor Openbare Werken, Energie Leefmilieu en Natuur heeft op dinsdag 23 oktober 2007 een werkoverleg gehad met de Mestbank en de sectoren betrokken bij de mestproblematiek over de nieuwe rol van de Mestbank. Ook de provinciale afdelingshoofden van de Mestbank waren hierbij aanwezig. Volgens het nieuwe Mestdecreet heeft de Mestbank twee soorten taken: de ondersteunende taken en de controletaken.  

Tijdens het werkoverleg presenteerde de Mestbank een nota betreffende haar ondersteunende taken. Deze nota kwam tot stand in dialoog met de provinciale afdelingen Mestbank, de landbouworganisaties en de contacten met de landbouwers. Binnen de Mestbank worden in de provinciale cellen de cellen Bedrijfsadvies en Sensibilisering als eerste aanspreekpunt van landbouwers verder uitgebouwd.  

 

Ondersteunende taken

Meer bepaald de ondersteunende taken, dicht bij de landbouwers, moeten voor een trendbreuk zorgen in het nieuwe mestbeleid. In het verleden beperkte de taak van de Mestbank zich vaak tot het post-factum ingrijpen in het kader van de controletaak, zodat de Mestbank door de betrokken doelgroep vaak als louter repressief werd ervaren. 

In overeenstemming met het Mestdecreet komt nu ook minstens evenveel klemtoon te liggen op het pro-actieve werken van de Mestbank. Informeren, sensibiliseren en adviseren zodat de landbouwers, veevoederfabrikanten en transporteurs gemakkelijker de doelstellingen van de Europese nitraatrichtlijn, kaderrichtlijn Water en NEC-richtlijn kunnen bereiken.  

Vlaams minister Crevits riep in het werkoverleg de betrokkenen op de uitdagingen aan te gaan met respect en wederzijds vertrouwen. Daaraan moet elke dag worden getimmerd. Het nieuw Mestdecreet zegt het duidelijk in artikel 4: “In het kader van een klantvriendelijke en oplossingsgerichte administratie, het informeren van land- en tuinbouwers over hun mestproductie en over het gebruik van meststoffen op hun bedrijf. Deze begeleiding wordt gedaan in een partnerschap met het oog op het bereiken van de milieudoelstellingen.”  

 

Controletaken

De minister vindt het bemoedigend dat er op het vlak van overbemesting en mestafzet verbeteringen te zien zijn. De staalnames en analyses van de reststikstof (nitraatresidu) op de percelen tussen 1 oktober en 15 november die een aanvang namen vorig jaar, hebben voor een grotere bewustwording gezorgd bij land- en tuinbouwers inzake de bemestingspraktijken. Uiteindelijk zullen de resultaten van het watermeetnet de toetssteen zijn van het mestbeleid. 

Preventie komt op de eerste plaats. Landbouwers krijgen daarom:

  • elk jaar een mestbalans;
  • op regelmatige tijdstippen een overzicht van hun mestverhandelingen in het kader van de afzet van meststoffen. Op deze manier worden ze tijdig gewaarschuwd als er een milieuprobleem dreigt. Hierdoor kunnen ze tijdig maatregelen treffen om verontreiniging te voorkomen.

 

Doelgroepgerichte informatie

Informatie zal doelgericht per doelgroep (landbouwers, tuinbouwers, vervoerders…) worden verspreid. De Mestbank zal verder de mensen bereiken via voorlichtingsvergaderingen over actuele ontwikkelingen, individuele contacten telefonisch of op afspraak, bedrijfsbezoeken en schriftelijke communicatie. Ook in het kader van waterkwaliteitsgroepen die zullen opgericht worden in bepaalde risicovolle hydrografische zones zal gewerkt worden aan de verbetering van de waterkwaliteit.  

Stilaan zal men ook in de richting gaan van internettoepassingen zodat iedereen vanachter zijn computer kan nagaan hoe het op het vlak van nutriënten op zijn bedrijf gesteld is.  

De Mestbank zal ook werken met elektronische nieuwsbrieven. De website van de Vlaamse Landmaatschappij zal worden aangepast. De nieuwe website zal een poort zijn die toegang geeft tot vijf doelgroepen. Landbouwers zullen via hun deelsite specifieke informatie kunnen opvragen, bijvoorbeeld over de mestsituatie op hun bedrijf (MestInterLoket) of over beheersovereenkomsten (loket e-horizon). Maar er zal ook blijvend aandacht zijn voor alle bedrijven, ook zij die nog geen internetaansluiting hebben. 

 

Persinfo: 

Cybelle-Royce Buyck

woordvoerster van Vlaams minister Hilde Crevits

0486 14 12 72

persdienst.crevits@vlaanderen.be

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream