12 november 2015

Nieuwe prognose arbeidsmarkt onderwijs : 6000 voltijdse jobs per schooljaar om aan vraag te voldoen

 

De volgende jaren zullen er jaarlijks gemiddeld om en bij de 6000 voltijdse jobs ingevuld moeten worden in het Nederlandstalig leerplichtonderwijs. Dat blijkt uit nieuwe prognoses over de arbeidsmarkt voor het onderwijspersoneel van 2015 tot 2024. Over alle onderwijsniveaus heen wordt er in 2023-2024 een aanwervingsbehoefte verwacht die ongeveer 10 procent hoger ligt in vergelijking met het schooljaar 2014-2015. De groei doet zich vooral voor in het secundair onderwijs. Om de kwaliteit van het Vlaamse onderwijs in de toekomst te garanderen is het belangrijk om voldoende kwalitatief onderwijspersoneel aan te trekken. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits zal daarom de lerarenopleiding versterken en is samen met de sociale partners gestart met het loopbaandebat.

Op vraag van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits zijn er nieuwe prognoses gemaakt over de nood aan nieuwe leraren tot 2023-2024. De prognoses zijn gebaseerd op bestaande databanken, de meest recente bevolkingsvooruitzichten van het Federaal Planbureau en de beleidsmaatregelen. Op die manier wordt een beeld geschetst van hoeveel jobs jaarlijks in het leerplichtonderwijs ingevuld moeten worden om aan de vraag te voldoen. De raming is dat er jaarlijks gemiddeld om en bij de 6000 voltijdse jobs zullen moeten worden ingevuld.

BASISONDERWIJS

Op korte termijn (2017-2018) daalt de aanwervingsbehoefte in het kleuteronderwijs sterk. Dat komt onder andere door de daling van het aantal leerlingen en de hervorming van de eindeloopbaan. Tot en met het schooljaar 2018-2019 daalt de nood aan nieuwe kleuteronderwijzers, in het schooljaar 2017-2018 zijn er volgens de prognoses ruim 400 kleuteronderwijzers nodig.

Vanaf 2019-2020 zal de vraag opnieuw stijgen naar eenzelfde niveau als dat van de afgelopen jaren tot om en bij de 1000 voltijdse jobs in 2024-2025.

In het lager onderwijs zullen van 2015 tot 2019 jaarlijks meer dan 2000 voltijdse opdrachten nodig zijn door de leerlingengroei. Vanaf 2019-2020 zal de aanwervingsbehoefte dalen. Over de gehele periode is er geen sprake van een sterke groei. Momenteel is er wel een krapte aan onderwijzers in het lager onderwijs.

SECUNDAIR ONDERWIJS

Voor het secundair onderwijs blijft de nood aan nieuwe leraren tot en met 2018 stabiel met een jaarlijkse nood aan om en bij de 2500 voltijdse jobs. Vanaf het schooljaar 2018-2019 tot 2022-2023 zal de vraag aan leraren toenemen met een aanwervingsbehoefte van bijna 4200 voltijdse jobs in 2022-2023. Dat is bijna een derde meer in vergelijking met het schooljaar 2014-2015. In het secundair onderwijs wordt op lange termijn dus de grootste uitbreiding van de tewerkstelling verwacht.


AANBOD EN KNELPUNTEN

Hoewel het niet eenvoudig is om het aanbod van leerkrachten over een lange termijn te voorspellen, geven de studentenaantallen en diploma’s aan de lerarenopleidingen wel een goede indicatie. Hieruit blijkt dat het aantal diploma’s voor de professionele bachelor lerarenopleidingen (kleuter, lager en secundair onderwijs)tussen 2007-2008 en 2013-2014 licht gestegen is. Tussen 2012-2013 en 2013-2014 was er voor de drie opleidingen wel een daling die zich in de toekomst wellicht zal voortzetten omdat ook de studentaantallen in lichte (kleuter en lager) of sterkere mate(secundair) terugvallen. Als deze trends worden afgezet tegenover de aanwervingsbehoeften dan kan er op korte termijn een krapte zijn op de lerarenarbeidsmarkt in het lager onderwijs en op langere termijn een potentieel lerarentekort in het secundair onderwijs. Voor het kleuteronderwijs voorzien we voorlopig geen tekorten.

Vlaams minister van onderwijs Hilde Crevits : “Uit de nieuwe prognoses blijkt dat we de volgende jaren jaarlijks gemiddeld 6000 voltijdse jobs moeten invullen in het basis- en het secundair onderwijs. Onderwijs blijft ook in de toekomst een groeimarkt. Het is belangrijk om goede leraren aan te trekken en de leraren in onderwijs te houden. Het loopbaandebat moet daartoe bijdragen, naast de hervorming van de lerarenopleiding. De job van leraar moet meer dan nu een eerste keuze worden voor jongeren. Het is alvast een job met toekomstperspectieven.”

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream