12 mei 2017

Vlaanderen gaat meer artsen en tandartsen opleiden

 

 

Vanaf het academiejaar 2018-2019 zullen meer kandidaten kunnen starten aan de opleiding arts-tandarts. De vorm en de inhoud van het examen worden grondig gewijzigd en er komt een aparte vergelijkende selectieproef voor arts en tandarts. Met deze maatregelen hervormt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits het huidige toelatingsexamen dat 20 jaar geleden werd ingevoerd.

 

De Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits de vernieuwing van het toelatingsexamen arts-tandarts goedgekeurd. De nieuwe formule wordt ingevoerd vanaf het academiejaar 2018-2019 en kwam tot stand na uitgebreid overleg.

 

Hoe ziet de nieuwe formule er uit?

 

  • Er komt een vergelijkende selectieproef. De deelnemers worden gerangschikt op basis van hun score en de hoogst gerangschikten kunnen met de opleiding starten.

  • Meer kandidaten kunnen aan de opleiding beginnen door de nieuwe federale contingentering. Het ontwerpdecreet gaat uit van 1.104 starters voor de opleiding geneeskunde en 135 starters voor de opleiding tandheelkunde, samen 1239. In het verleden lag dat aantal gemiddeld op 1081.

  • Er komt een aparte proef voor artsen en tandartsen, op die manier georganiseerd dat kandidaten met interesse in beide opleidingen beide proeven kunnen afleggen.

  • Uiterlijk voor 1 augustus kennen de kandidaten hun resultaat zodat zij die niet kunnen starten voor een andere studie kunnen kiezen.

     

 

Aandacht voor verschillende vaardigheden

 

De nieuwe formule biedt de mogelijkheid om het examen ook inhoudelijk te vernieuwen. Wetenschappen blijft een belangrijk onderdeel, maar bij de selectie van de toekomstige artsen en tandartsen krijgen meer competenties een plaats. Een werkgroep zal bekijken hoe andere dan louter wetenschappelijke vaardigheden beter in rekening kunnen worden gebracht, omdat ook die cruciaal zijn voor artsen en tandartsen in spe. In de huidige formule betreft het niet-wetenschappelijke gedeelte “informatie verwerken en verwerven” (IVV), maar dat kun je verbreden tot bijvoorbeeld aanleg voor communicatieve, sociale en technische vaardigheden.

 

Voorbereiding

 

Gelijktijdig met de vormelijke en inhoudelijke aanpassingen geeft minister Crevits de opdracht aan een werkgroep met vertegenwoordigers uit de universiteiten, uit het secundair onderwijs en studenten om te komen tot een nog betere voorbereiding van iedere kandidaat. De voorbije jaren zijn er al inspanningen geleverd in functie van transparantie. Vragen worden na het examen opengesteld. Universiteiten en studentenverenigingen organiseren initiatieven om kandidaat-studenten te ondersteunen. Deze vullen de vele inspanningen aan die leerkrachten uit het secundair onderwijs doen.

 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Voor veel jongeren is het een droom om arts of tandarts te worden. Na twee decennia slaan we vanaf het academiejaar 2018-2019 een nieuwe weg in met een vergelijkende selectieproef. Dit houdt in dat de best gerangschikten aan de bacheloropleidingen kunnen starten. Meer kandidaten zullen aan de opleiding kunnen beginnen en er komt een apart examen voor arts en tandarts. De vernieuwing biedt tegelijk de kans om het examen inhoudelijk te vernieuwen met aandacht voor een goede voorbereiding. Voor zij die volgend academiejaar deelnemen aan de toelatingsproef verandert er nog niets.”

 

Het voorontwerp van decreet wordt nu opnieuw voorgelegd aan de VLOR en gaat vervolgens ook nog naar de Raad van State. Zeker in deze materie is het noodzakelijk dat alle procedures volledig juridisch sluitend zijn.

 

 

 

20 jaar toelatingsexamen

 

Sinds 1997 beperkt Vlaanderen het aantal studenten dat aan de opleiding arts en tandarts kan beginnen. Dat gebeurt via het toelatingsexamen. 20 jaar geleden waren er ruim 1.000 deelnemers aan het examen. Dat aantal is door de jaren heen opgelopen tot 6.129 dit academiejaar. Het examen is geëvolueerd tot een bijzonder moeilijke toets, waar uiteindelijk minder dan 20% van de deelnemers voor slaagt.

 

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream