5 juli 2013

OVERSTROMINGEN BEPERKEN

 

Op initiatief van Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege en Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits, heeft de Vlaamse Regering onlangs een wijziging van het decreet Integraal Waterbeleid definitief goedgekeurd. Het waterbeleid moet eenvoudiger en transparanter worden.

Het decreet Integraal Waterbeleid (2003) regelt de planning, het overleg en de organisatie van het waterbeleid in Vlaanderen. “Deze wijziging zorgt voor een beter, want afgeslankt en efficiënter bestuurlijk kader voor het waterbeleid in Vlaanderen, en vermindert de planlast. Bovendien versterken we de rol van de lokale besturen in de totstandkoming van het waterbeleid. Wij hebben hen meer dan ooit nodig om het draagvlak voor maatregelen op het terrein voor een betere waterkwaliteit en een betere bescherming tegen overstromingen te verhogen”, legt minister Schauvliege uit.

Voortaan wordt bijvoorbeeld gewerkt met jaarlijkse wateruitvoeringsprogramma’s. Dat maakt bijsturingen om in te spelen op onvoorziene of wijzigende omstandigheden binnen de krijtlijnen van het overkoepelende plan makkelijker. Een voorbeeld van dergelijke acties zijn de afbakening van overstromingsgebieden en oeverzones. “Ons engagement voor het beter beheren van de waterkwantiteit is een dagdagelijkse taak voor mijn waterwegbeheerders en mezelf. Een vereenvoudiging van het decreet Integraal Waterbeleid kan hier alleen maar toe bijdragen. Uit het decreet werden een aantal praktische organisatorische aangelegenheden geschrapt of vereenvoudigd, zodat onmiddellijk ingespeeld kan worden op maatschappelijke noden en plaatselijke omstandigheden”, vult minister Crevits aan.

Informatieplicht

De aanpassing aan het decreet voert ook een nieuw juridisch instrument in: de informatieplicht. Voortaan moeten vastgoedmakelaars, immobiliënmaatschappijen en notarissen potentiële kopers en huurders duidelijk informeren of het bewuste onroerend goed al dan niet in overstromingsgevoelig gebied ligt. Die informatieplicht wordt in een waterparagraaf opgenomen in vastgoedaktes.

In publiciteit voor een verkoop, een langdurige huur of andere belangrijke vastgoedtransacties moet vermeld worden of het goed (of een gedeelte ervan) gelegen is in mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied, een afgebakend overstromingsgebied of een afgebakende oeverzone. Zo wordt voorkomen dat een potentiële contractant investeert in onderhandelingen voor een goed waarin hij achteraf niet geïnteresseerd is, net omdat het in een overstromingsgevoelig gebied, een afgebakend overstromingsgebied of een afgebakende oeverzone ligt. De kaart van die gebieden is te raadplegen op http://www.watertoets.be of

http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/watertoets/

Consulent

Minister Schauvliege stelde voorts het project ‘consulent waterbewust bouwen’ voor. Die consulent zal aan de slag gaan bij architectenorganisatie NAV en architecten helpen ‘waterrobuust’ te bouwen. Dat zal gebeuren aan de hand van een helpdesk, publicaties en infosessies.

“Dit project past perfect in mijn beleid om overstromingsrisico’s terug te dringen. We leggen in Vlaanderen bufferbekkens aan en investeren volop in gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG’s). Maar ook aan de kant van woningen en gebouwen kunnen de risico’s op een ondergelopen pand beperkt worden. Met de waterconsulent kunnen we zoeken naar nieuwe, creatieve alternatieven voor waterbestendig bouwen, de bestaande knowhow beter verdelen en de bouwsector met raad en daad bijstaan over de waterhuishouding van de bouwprojecten”, besluit de minister.

(TBT)

Het nieuwe decreet Integraal Waterbeleid moet woningen beter beschermen tegen overstromingen. (GF)

 

Krant van West-Vlaanderen - 05-07-2013

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream