25 mei 2016

Ruim 700 meldingen bij aanspreekpunt deradicalisering

 

 

Het aanspreekpunt deradicalisering voor onderwijs werd al meer dan 700 keer geconsulteerd. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits bekend gemaakt in de commissie radicalisering in het Vlaams Parlement. Scholen en Centra voor Leerlingenbegeleiding kunnen bij het aanspreekpunt terecht met vragen over radicalisering. Niet alleen het aanspreekpunt onderwijs is belangrijk. Voor minister Crevits is het eveneens cruciaal dat elke politiezone een aanspreekpunt voor scholen heeft voor. Nu ontbreekt die aanspreekpersoon in een derde van de politiezones van Vlaanderen en in de helft van de politiezones in Brussel.

 

Vandaag heeft Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits een stand van zaken gegeven i.v.m. de acties binnen onderwijs rond deradicalisering. Alle geplande acties zijn uitgevoerd of in ontwikkeling.

 

Aanspreekpunt deradicalisering

 

Op 20 januari 2015 werd het aanspreekpunt deradicalisering opgericht. Dat is het centraal aanspreekpunt voor scholen en Centra voor Leerlingenbegeleiding. Zij kunnen er met hun vragen over radicalicering terecht. Tot nu werd het aanspreekpunt meer dan 700 keer geconsulteerd. Het aanspreekpunt geeft niet alleen informatie. Het houdt tegelijk contact met de referentiepersonen deradicalisering binnen de onderwijsnetten en de koepels en met het Netwerk islamexperten.

 

Minister Crevits gaf ook toelichting over het begeleidingsaanbod, de ondersteuning van personeel en over de initiatieven van koepels en netten. Zo is er sinds 1 februari CLBch@t. Dat is een netoverstijgend initiatief van onlinehulpverlening, georganiseerd door de Centra voor Leerlingenbegeleiding, dat drempelverlagend werkt. In februari en maart vonden er 903 chatsessies plaats.

 

Communicatie Klasse haalt hoog bereik

 

De communicatie van Klasse naar aanleiding van de aanslagen werd veelvuldig geraadpleegd. De artikels op Klasse.be en op Facebook haalden een hoog bereik. Een voorbeeld : de artikels over hoe praat je met je kind over geweld en terreur bereikte op Klasse voor ouders ruim 1,3 miljoen personen. Ook de extra nieuwsbrieven naar aanleiding van de aanslagen werden druk geraadpleegd. Op 22 maart werden drie nieuwsbrieven naar de directies van scholen gestuurd, op 23 en 24 maart volgden er nog 2 nieuwsbrieven.

 

Scholen beter voorbereid op terreurdreiging

 

Op vraag van minister Crevits heeft het departement Onderwijs en Vorming bijkomende actiekaarten voor scholen ontwikkeld die opgenomen worden in het canvas noodplanning. Scholen worden grondig geïnformeerd over wat hen te doen staat bij dreigingsniveau 3 en 4 en wat te doen bij een terroristische aanslag. Aan alle scholen is deze informatie onlangs bezorgd. De actiekaarten zijn belangrijk voor scholen zodat ze zich beter op terreurdreiging kunnen voorbereiden.

 

Dringend nood aan één aanspreekpunt per politiezone

 

Informatie-uitwisseling tussen scholen en veiligheidsdiensten is geregeld via een federale omzendbrief. Daarin wordt gewezen op het belang van het aanduiden van één aanspreekpunt per politiezone. Die persoon onderhoudt de contacten met de scholen. In Vlaanderen is er bij een derde van de politiezones geen aanspreekpunt bekend of aangeduid. Voor Brussel is dat het geval in de helft van de politiezones. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft aan de lokale politie en de minister van Binnenlandse Zaken gevraagd om in elke politiezone een aanspreekpunt voor scholen aan te duiden. Dergelijk aanspreekpunt is immers cruciaal voor scholen wanneer ze met vragen of noden zitten.

 

Netwerk van islamexperten

 

Sinds 1 oktober 2015 is het netwerk van islamexperten actief. Er kwamen in totaal 195 vragen voor het netwerk binnen. De vragen zijn divers en gaan van een algemene inleiding over islam, over duiding bij het radicaliseringsproces en de praktische beleving van de islam tot hoe om te gaan met radicale uitspraken en duiding bij actuele thema’s zoals integratie en extremisme. De meeste van de vragen werden al behandeld of zullen deze en volgende maand behandeld worden.

 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Door de aanslagen in Frankrijk en in ons land is radicalisering meer dan ooit een maatschappelijk thema geworden. Samen met alle betrokkenen moeten we blijvend werken aan het tegengaan van radicalisering, moeten we goede praktijken uitwisselen en handvatten aanreiken. Het gaat om een complexe thematiek waarvoor geen mirakeloplossingen bestaan. Onderwijs heeft een belangrijke preventieve taak en heeft de voorbije maanden duidelijke stappen gezet om haar rol te vervullen.”

 

In bijlage vindt u cijfers over de communicatie van Klasse en de handvatten voor de preventie, de aanpak en de omgang met radicalisering binnen onderwijs.

 

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream