28 april 2017

Steeds meer Vlamingen hebben een kwalificatie hoger onderwijs

 

Meer Vlamingen met een kwalificatie hoger onderwijs

De indicator percentage afgestudeerden hoger onderwijs geeft weer welk aandeel van de bevolking in de leeftijdsgroep 30-34 jarigen beschikt over een kwalificatie van het niveau hoger onderwijs. Het EU-streefdoel voor deze indicator is 40%. Zowel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als het Vlaams Gewest haalt dit streefdoel al enkele jaren en doen dat opnieuw in 2016. De Vlaams ambitie ligt met het pact 2020 weliswaar hoger en streeft naar 47,8%. Voor het eerst in 10 jaar wordt deze met 47,3% bijna gehaald.

 

Ook de komende jaren blijft zowel de toegang tot het hoger onderwijs als de kwaliteit voor Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits een prioriteit waarin verder wordt geïnvesteerd. Zo werd in de lente van 2016 Columbus gelanceerd. Een verplichte niet-bindende oriënteringsproef voor leerlingen van de derde graad secundair onderwijs die wensen verder te studeren. Daarnaast zal ook de hervorming van het hoger beroepsonderwijs studenten aantrekken die vandaag de weg naar het hoger onderwijs nog niet vinden en zo bijdragen tot de verdere democratisering van het Vlaamse hoger onderwijs.

 

Meer Vlamingen met een kwalificatie secundair onderwijs

De indicator ‘vroegtijdige schoolverlaters’ die het aandeel meet in de leeftijdsgroep 18-24 jarigen dat niet beschikt over een kwalificatie van het niveau secundair onderwijs is nog nooit zo laag geweest. Het EU-streefdoel voor deze indicator is om te zakken onder de 10%. Dit wordt door het Vlaams Gewest al sinds 2006 behaald. Voor het zesde jaar op rij daalt dit percentage en meet nu zelfs het laagste cijfer in de afgelopen 10 jaar. Van 10% in 2006 naar 6,8% in 2016. Ook het meest recente Vlaamse monitoringrapport, dat de evolutie in schooluitval uit het Vlaamse Onderwijs vanaf schooljaar 2009-2010 tot schooljaar 2014-2015 in kaart brengt, bevestigt de dalende trend in vroegtijdig schoolverlaten in Vlaanderen.

Minister Crevits zet met het actieplan ‘Samen tegen schooluitval’ dat in 2016 werd uitgerold hier sterk op in. Het plan omvat zowel acties met betrekking tot leerrecht, spijbelen, als voortijdig schoolverlaten. Doel van deze acties is zoveel mogelijk jongeren met een onderwijskwalificatie de secundaire school te laten verlaten.

Blijvend inzetten op levenslang leren

Levenslang leren daarentegen blijft voor Vlaanderen en België een aandachtspunt. Deze indicator meet het aandeel van de 25-64 jarigen dat aangeeft tijdens de voorbije 4 weken te hebben deelgenomen aan formele of non-formele vormen van onderwijs en opleiding. Het Vlaams Gewest blijft al enkele jaren op rij rond de 7% hangen. Om hier een boost aan te geven werd recent op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister van Werk Philippe Muyters de langetermijnstrategie ‘levenslang leren en de dynamische levensloopbaan’ opgestart.

 

Op initiatief van minister Crevits werd vorig jaar door de Vlaamse Regering de conceptnota ‘Volwassenenonderwijs als kansenonderwijs. Kansen op leren, integreren en kwalificeren, een leven lang’ goedgekeurd. Het doel is het volwassenenonderwijs te hervormen. Specifieke aandacht gaat naar de meest kwetsbare doelgroepen van het volwassenenonderwijs zoals personen zonder diploma secundair onderwijs, personen met ontoereikende geletterdheids-vaardigheden, personen die het Nederlands onvoldoende machtig zijn, enz. Als partner binnen levenslang leren biedt het formeel volwassenenonderwijs tal van mogelijkheden om bijkomende vaardigheden te verwerven.

 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Om Vlaanderen als kenniseconomie en topregio verder uit te bouwen, hebben we nood aan elk talent. Onderwijs speelt hierin een cruciale rol. Uit de cijfers van Eurostat blijkt dat er in Vlaanderen nog nooit zoveel Vlamingen zijn geweest met een kwalificatie hoger onderwijs. Daarnaast zien we ook dat het aantal vroegtijdige schoolverlaters in 10 jaar tijd is gedaald van 10 naar 6,8%. Dit is alvast hoopvol want een kwalificatie is noodzakelijk op de arbeidsmarkt.”

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream