23 januari 2008

Vlaamse klimaatinspanningen worden onverminderd verdergezet

 PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN
MINISTER HILDE CREVITS
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE,
LEEFMILIEU EN NATUUR
23 januari 2008
 
 
Vlaamse klimaatinspanningen worden onverminderd verdergezet
 
 
Vandaag heeft de Europese Commissie een pakket maatregelen voorgesteld dat uitvoering zal geven aan de beslissingen van de Europese Raad van maart 2007 inzake energie en klimaat. Vlaams milieu- en energieminister Hilde Crevits verwelkomt de voorstellen en benadrukt dat Vlaanderen vandaag al druk doende is met het terugdringen van de broeikasgasuitstoot door zowel energie te besparen als hernieuwbare energie te bevorderen. De engagementen moeten tussen de lidstaten wel billijk verdeeld worden en dit tegen een aanvaardbare kost.
 
Om de opwarming van de aarde te beperken moet de uitstoot van broeikasgassen aan banden worden gelegd. Dit gebeurt onder andere door het inzetten van hernieuwbare energie en door het investeren in energie besparende maatregelen. Minister Crevits onderschrijft de Europese doelstellingen. Ze dringt aan op een lastenverdeling die, zoals trouwens afgesproken op de Lentetop van maart 2007, rekening houdt met de uiteenlopende mogelijkheden van de landen afzonderlijk.
 
Volgens minister Crevits is het essentieel om de middelen zo doelmatig en billijk mogelijk in te zetten. Bij een optimale allocatie van kosten komen er meer middelen beschikbaar voor bijkomende inspanningen of andere maatregelen, zoals O&O-investeringen voor nieuwe energietechnologieën.
 
Voor de herziening van de richtlijn emissiehandel, gericht op grote energie-intensieve bedrijven, zijn er heel wat verbeteringen op komst. Het emissierechtensysteem zal op Europese schaal georganiseerd worden. En door de harmonisatie van de markt wordt een verschillende aanpak en impact in de lidstaten vermeden.
 
Ondertussen boekt Vlaanderen, met het gevoerde beleid en binnen de grenzen van het haal- en betaalbare, overtuigende resultaten en onverhoopte successen.
 • De broeikasgasuitstoot is teruggedrongen tot onder het niveau van 1990 (grafiek 1).
 • De energie- en koolstofintensiteit daalde van 1996 tot 2000, bleef dan hangen tot 2003 en is sindsdien terug aan het dalen (grafiek 2).
 • De REG-investeringen nemen geweldig toe, zoals blijkt uit zowel de verkoop van apparaten en materialen als de uitreiking van premies.
 • De woningen doen het nu al beter dan de opgelegde energieprestatienormen. Het E-peil bedraagt gemiddeld 91 in plaats van de verplichte E100 en de K-waarde 42 in plaats van de verplichte K45.
 • WKK steeg van bijna 2 TWh in 1996 naar bijna 5 TWh tot 2000, bleef dan hangen tussen 5 en 6 TWh tot 2004 en is terug gestegen tot 9 TWh in 2006 (grafiek 3).
 • En het aandeel groen opgewekte stroom is relatief en absoluut verdubbeld sinds het aantreden van de huidige regering (grafiek 4).
 
En dat ondanks een aantal niet onbelangrijke knelpunten.
 
Vlaanderen heeft namelijk behoefte aan stroom en brandstof voor een dichtbevolkt gebied met een veel-energie-verbruikende nijverheid, maar heeft bijvoorbeeld:
 • amper grondstoffen of delfstoffen die bruikbaar zijn als brandstof, tenzij afvalstoffen;
 • geen grote hoogteverschillen om stuwmeren aan te leggen en waterkrachtcentrales te bouwen, in tegenstelling tot Scandinavische landen of landen die grenzen aan Alpen of Pyreneeën;
 • geen lange kuststrook, en de Noordzee zelf is overigens een druk bevaren zee-engte en vooralsnog een federale bevoegdheid;
 • veel te weinig open ruimte om op grote schaal biomassa-installaties, windmolens of windmolenparken te plaatsen of voor elektriciteitsproductie geschikte gewassen te telen;
 • een pak minder bruikbare zonne-energie dan Spanje of Italië voor stroom uit zonne-cellen of warmte uit zonnepanelen.
 
Rekening houdend met dergelijke randvoorwaarden, blijkt Vlaanderen dus op goede weg te zijn, al is er nog een lange weg af te leggen. Daarom zal Vlaanderen de geleverde inspanningen onverdroten voortzetten. En daarom, maar ook om reden van doelmatigheid, zal Vlaanderen de klemtoon blijven leggen op energie besparende maatregelen.
 
Een niet geconsumeerde kWh valt nog altijd te verkiezen boven een alternatief geproduceerde kWh.Zoals de Commissie vandaag zelf stelt in een Memo over de nationale actieplannen voor energie-efficiëntie “is energy-efficiency one of the cheapest ways of cutting greenhouse gas emissions”.
 
 
Persinfo:
 
Cybelle-Royce Buyck
woordvoerster van Vlaams minister Hilde Crevits
0486 14 12 72

persdienst.crevits@vlaanderen.be

 

 

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream