19 januari 2008

Vlaanderen en de Nederlandse Provincie Noord-Brabant bespreken mestproblematiek

 PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN
MINISTER HILDE CREVITS
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE,
LEEFMILIEU EN NATUUR
21 januari 2008
 
 
Vlaanderen en de Nederlandse Provincie Noord-Brabant bespreken mestproblematiek.
 
 
Maandagnamiddag 21 januari 2008 kreeg Vlaams minister Hilde Crevits gedeputeerde voor landbouw en ruimtelijke ontwikkeling Paul Rüpp van de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op bezoek. Hoofdonderwerp van gesprek was de gezamenlijk ervaren uitdaging rond de mestproblematiek. Vlaanderen en Noord-Brabant bevinden zich wat de mestproblematiek betreft in dezelfde situatie. Beide bewindslieden spraken af om samen te werken en kennis uit te wisselen met het oog op het bereiken van de Europese doelstellingen met name op het vlak van de nitraatrichtlijn.
 
Zeer dynamische bedrijven geven aan beide zijden van de grens gestalte aan een levenskrachtige landbouw met milieukundige uitdagingen, waarbij wordt vastgesteld dat de schaal van de bedrijven in de afgelopen 20 jaar fors is toegenomen.
 
Zowel Nederland als Vlaanderen zijn aangeduid als kwetsbaar gebied voor water en hebben van de Europese Commissie een derogatie gekregen op de bemestingsnorm van 170 kg stikstof uit dierlijke mest per ha en per jaar. Verschil daarbij is dat het in Nederland om een bedrijfsbenadering en in Vlaanderen om een perceelsbenadering gaat. In Vlaanderen komt mest van graasvee en dunne fractie van varkensmest voor derogatie in aanmerking. Terwijl in Nederland enkel mest van runderen in aanmerking komt.
 
De mestverwerking is één van de pijlers van het Vlaamse mestbeleid. De mestverwerkingsplicht van het nieuwe Vlaamse Mestdecreet van 22 december 2006 is realistisch gebracht op 7 miljoen kg stikstof. Vastgesteld wordt dat de operationele capaciteit volgens de enquête van het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking in 2007 ongeveer 16 miljoen kg stikstof bedraagt.
 
De beide bewindslieden spraken af om te komen tot samenwerking en tot uitwisseling van expertise ook op het vlak van de mestverwerking. Minister Hilde Crevits: “Wat betreft de export van ruwe mest en verwerkte mest is het mogelijk om gezamenlijk aandacht te vragen in Europa voor problemen bij de grensoverschrijdende verhandeling van de mestproducten. Er werd bovendien afgesproken te onderzoeken waar mogelijk gezamenlijke projecten kunnen worden afgelijnd op het vlak van verwerking, vergisting, innovatie in het mestgebeuren. Door de samenwerking kunnen we op Europees vlak meer bekomen dan elk apart.
 
 
Persinfo:
 
Cybelle-Royce Buyck
woordvoerster van Vlaams minister Hilde Crevits
0486 14 12 72

persdienst.crevits@vlaanderen.be

Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream