8 januari 2008

Vlaanderen heeft derogatie nitraatrichtlijn binnen

 PERSMEDEDELING VAN
VLAAMS MINISTER-PRESIDENT KRIS PEETERS
EN VLAAMS MINISTER VAN INSTITUTIONELE HERVORMINGEN, HAVENS LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID
EN
MINISTER HILDE CREVITS
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE,
LEEFMILIEU EN NATUUR
8 januari 2008
 
 
Vlaanderen heeft derogatie nitraatrichtlijn binnen
 
 
De Europese Commissie heeft op 21 december 2007 beslist om het Vlaams derogatieverzoek in het kader van de Nitraatrichtlijn in te willigen, nadat eerder op 6 november ’07 reeds het Europese nitraatcomité groen licht had gegeven voor het verzoek van de Vlaamse regering hieromtrent. De toegestane afwijking houdt in dat voor bepaalde soorten dierlijke mest hogere bemestingsnormen gelden op percelen waar gewassen met lange groeiperiode en hoge stikstofopname worden geteeld. Vlaams minister Hilde Crevits en Vlaams minister-president Kris Peeters zijn zeer verheugd over deze beslissing. Ze roepen de landbouwsector op om samen alle mogelijke inspanningen te blijven leveren om de waterkwaliteit verder te verbeteren.
 
Vlaanderen is volledig als kwetsbaar gebied water aangeduid in het nieuw Mestdecreet van 22 december 2006. Het Mestdecreet is de vertaling van de nitraatrichtlijn en van het Vlaamse Actieprogramma 2007-2010 dat onderhandeld werd met de Europese Commissie.
 
Voor dierlijke mest is in kwetsbare gebieden water volgens de Europese nitraatrichtlijn de bemestingsnorm maximaal 170 kg stikstof per ha en per jaar. De nitraatrichtlijn laat toe dat Europese Lidstaten een afwijking of derogatie vragen op de bemestingsnorm van 170 kg stikstof uit dierlijke mest per ha en per jaar. Dergelijke aanvraag kan gebeuren voor gewassen met lange groeiperiode en voor gewassen met hoge stikstofopname.

Verschillende Europese Lidstaten kregen reeds dergelijke derogatie onder andere Oostenrijk, Nederland, Ierland, Noord-Ierland (Groot-Britannië), België (voor het Waalse Gewest), Denemarken. Nu krijgt ook Vlaanderen deze afwijking.


Wat houdt de derogatie in?
 
De derogatie heeft betrekking op de volgende gewassen:
-        het opbrengen van maximaal 250 kg stikstof uit dierlijke mest per ha en per jaar op percelen met gras en maïs met gras als ondervrucht en
-        het opbrengen van maximaal 200 kg stikstof uit dierlijke mest per ha en per jaar op percelen met wintertarwe gevolgd door een tussengewas en bieten.
 
De volgende soorten van dierlijke mest komen in aanmerking voor de derogatie:
-        de dierlijke mest van graasvee, namelijk runderen (met uitzondering van mestkalveren), schapen, geiten en paarden;
-        verwerkte mest, namelijk de dunne fractie van varkensmest.
 
Landbouwers kunnen elk jaar een aanvraag indienen voor derogatie voor bepaalde percelen. Zij moeten er zich toe verbinden de voorwaarden van de derogatiebeschikking na te leven. Het Vlaamse Gewest is gehouden de toepassing van dergelijke afwijking op de bemestingnorm goed op te volgen. Zo zijn er de voorwaarden en de controle van het bijhouden van een bemestingsplan en van een mestboekhouding, de analyses van meststoffen en van het nitraatresidu.
 
Bovendien worden in het kader van het beheer van de landbouwgronden voor derogatiepercelen voorschriften opgesteld om ervoor te zorgen dat zo weinig mogelijk nitraat afspoelt naar de wateren. Het gaat om de goede landbouwpraktijken van tijdstip van bemesting, vooral in het voorjaar, het beheer van graslanden en het aanplanten van tussengewassen die de stikstof opnemen. De regeling betreffende de nutriëntenemissierechten, en de controle en analyse van vervoerde derogatiemest wordt onverkort toegepast. De derogatiebeschikking legt aan Vlaanderen ook monitoring en controles op, die moeten gerapporteerd worden aan de Europese Commissie.
 
Deze derogatiebeschikking zal op  duidelijke wijze aan de landbouwers worden uitgelegd en voor zover administratie nodig is, zal eenvoud worden nagestreefd. De Vlaamse Regering zal de Derogatiebeschikking van de Europese Commissie onmiddellijk omzetten in een uitvoeringsbesluit, dat retro-actief kan gelden ook in 2007 voor wie de verschillende voorwaarden heeft nageleefd.
 
“Ik ben verheugd dat Europa ons kansen heeft gegeven om in het kader van een duurzame en leefbare landbouw te streven naar het bereiken van de milieudoelstellingen. Nu moeten we het allen waar maken, Minister, administratie en landbouwsector in al zijn geledingen. Want als we in 2010 opnieuw voor de Europese Commissie staan zullen we resultaten moeten kunnen voorleggen wat betreft de verbetering van de waterkwaliteit in Vlaanderen”, zegt Vlaams minister Hilde Crevits.
 
Minister-president Peeters stelt op zijn beurt: “De derogatie maakt het mogelijk om in Vlaanderen een evenwichtig mestbeleid op touw te zetten, waarbij we erover kunnen waken dat onze sector zich van een duurzame toekomst kan verzekeren. Bovendien is deze derogatie een duwtje in de rug van de varkenssector in deze voor hen momenteel bijzonder moeilijke tijden”.
 
 
persinfo :     Cybelle Buyck, woordvoerder van
                   minister Crevits, Vlaams minister van Openbare
                   Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
GSM 0486 14 12 72
e-mail    :     persdienst.crevits@vlaanderen.be
 
persinfo :     Luc De Seranno, woordvoerder van
                   minister-president Peeters - tel. 02 552 60 12
                            GSM 0477 38 23 37
e-mail    :     persdienst.peeters@vlaanderen.be
Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream