16 januari 2008

Weigh in Motion in strijd tegen spoorvorming

 PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN
MINISTER HILDE CREVITS
VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE,
LEEFMILIEU EN NATUUR
16 januari 2007
 
 
Weigh in Motion in strijd tegen spoorvorming
 
 
Door de toename van het zware verkeer worden onze wegen zwaar op de proef geteld. Vooral overladen of slecht geladen vrachtwagens zorgen voor schade aan het wegdek. Het proefproject “Weigh in Motion” in Ranst heeft gedurende een drietal maanden 500.000 vrachtwagens op afstand gecontroleerd. De resultaten waren duidelijk: bijna 1 op 10 bleek overladen te zijn. Minister Hilde Crevits onderzoekt nu op welke locaties de “Weigh in Motion”-systemen kunnen geplaatst worden.
 
 
De druk op onze wegen neemt nog jaarlijks toe. Het aandeel van het vrachtverkeer is daarbij aanzienlijk. Gemiddeld vertegenwoordigt het vrachtverkeer op de Vlaamse autosnelwegen tijdens werkdagen zo’n 17% van de totale verkeersstroom. Het aantal vrachtwagenkilometers dat iedere werkdag op de Vlaamse snelwegen wordt afgelegd wordt geraamd op ruim 15 miljoen km. Naarmate het wegennet zwaarder belast wordt, stijgen vanzelfsprekend ook de inspanningen die moeten geleverd worden om het wegennet in goede staat te behouden.
 
Het proefproejct met “Weigh in Motion” in Ranst heeft positieve resultaten opgeleverd. Dit systeem meet de aslasten en het totaalgewicht van rijdende voertuigen. Dit dus in tegenstelling tot de klassieke methode via statische weging waarbij voertuigen uit de verkeersstroom moeten worden afgeleid naar een vaste weegbrug en gewogen worden in stilstand. Doordat met “Weight in Motion” op afstand het gewicht van vrachtwagens kan worden gemeten, kunnen deze gericht uit het verkeer worden gehaald voor controle.
 
Minister Hilde Crevits wil op basis van deze positieve resultaten nu nagaan op welke locaties dit systeem kan worden toegepast. “Weigh in Motion” kan worden ingezet om de handhaving efficiënter en gerichter te laten verlopen. Ook VAB haalde het WIM-systeem aan als efficiënt controlemechanisme in het Actieplan voor Veilig Vrachtverkeer.
 


Hoe gebeurt de controle en het onderhoud van het wegdek?
 
De staat van de verharding van het Vlaamse gewestwegennet wordt op regelmatige basis grondig geïnspecteerd. Er worden vier parameters gebruikt: stroefheid, spoorvorming, vlakheid en visuele inspectie. Voor de autosnelwegen gebeurt deze meting jaarlijks, terwijl de primaire en secundaire wegen afwisselend tweejaarlijks worden geïnspecteerd.
 
Het beschikbare budget voor structureel onderhoud van het Agentschap Wegen en Verkeer bedroeg in 2004 nog 30 miljoen euro. Dit budget is vandaag opgetrokken tot 80 miljoen euro. Gemiddeld gezien zal er van de bovenvermelde budgetten ongeveer 10 à 15 miljoen euro op jaarbasis worden uitgetrokken, specifiek voor het wegwerken van spoorvorming. Een exact cijfer is echter moeilijk te geven, omdat er steeds verschillende parameters tegelijk aangepakt worden als een weg vernieuwd wordt.
 
Eén van de belangrijkste oorzaken voor de verminderde levensduur van wegen is overlading van voertuigen en meer specifiek overdreven aslasten. De Vlaamse overheid doet dan ook inspanningen om deze vorm van “wegdekbeschadiging” tegen te gaan.
 
 
Wat wordt er nu reeds gedaan om spoorvorming tegen te gaan?
 
1.     keuze wegverharding
 
Om spoorvorming tegen te gaan wordt er op de wegen met veel zwaar verkeer gezocht naar de juiste wegverharding. Op autosnelwegen met veel zwaar verkeer wordt vaak gekozen voor een betonverharding. Dit heeft als voordeel dat er geen spoorvorming optreed, en heeft ook een lange(er)e levensduur dan een asfaltverharding. Nadelen zijn dan weer de hogere aanlegkosten en de langere uitvoeringstermijn.
 
Dit jaar wordt er op de E17 een dergelijk project gepland van Haasdonk tot Waasmunster in de richting van Gent, waar de huidige verharding zal vervangen worden door een verharding in doorgaand gewapend beton. Het project wordt momenteel nog uitgewerkt, maar de kostprijs wordt voorlopig op 17 miljoen euro geraamd. Allicht starten de werken in mei. Een bekend voorbeeld uit het verleden is ook de R1 in Antwerpen dat werd heraangelegd in doorgaand gewapend beton.
 
 
2.     Wegeninspectie
 
Spoorvorming ontstaat in eerste instantie door een overlading van één of meerdere assen. Onder schade wordt abnormale slijtage aan het wegdek verstaan. Specifiek ter preventie van deze schade toegebracht door overladingen werd het Aslastendecreet in 1998 in het leven geroepen.
 
Om de toepassing van het Aslastendecreet te verzekeren en niet enkel afhankelijk te zijn van inbreuken vastgesteld door de politie heeft het Vlaams Gewest de wegeninspectie in het leven geroepen. Sinds juli 2003 voeren 10 wegeninspecteurs dagelijks autonoom controles uit, waarbij ze gebruik kunnen maken van 39 weegbruggen, verspreid over de vijf Vlaamse provincie. Het merendeel van de aswegers is gelegen langs autosnelwegen (ongeveer 70%), maar ook op verschillende belangrijke gewestwegen zijn installaties aanwezig.
 
In 2007 werden er 5.264 controles uitgevoerd door de wegeninspecteurs. De controles resulteerden in 1.123 processen verbaal (21%), waarvan 986 (19%) op basis van het Aslastendecreet. 2 % van de vaststellingen betrof overladingen in totaliteit zonder dat één van de assen met meer dan vijf procent overladen was.
 
Naast dit hoofdzakelijk preventief karakter van het Aslastendecreet had het ook tot doel om nieuwe middelen te genereren voor het Vlaams Infrastructuurfonds. Op die manier komt er meer geld ter beschikking om de gewestelijke wegeninfrastructuur te onderhouden en de verkeersveiligheid in Vlaanderen te verbeteren. Voor 2007 werd ruim 1,1 miljoen euro geïnd via inbreuken op het Aslastendecreet.
 
 
Hoe kan Weigh In Motion (WIM) worden ingezet?
 
Weigh In Motion komt neer op het meten van aslasten en het totaalgewicht van rijdende voertuigen. Dit dus in tegenstelling tot de klassieke methode via statische weging waarbij voertuigen uit de verkeersstroom moeten worden afgeleid naar een vaste weegbrug en gewogen worden in stilstand. Het WIM- systeem bestaat uit sensoren die ingebouwd worden in het wegdek en verwerkingsapparatuur, opgesteld naast de rijbaan. De installatiekost van een volledig nieuwe site wordt geraamd op 230.000 euro.
 
Het gedeelte in de weg omvat twee assensoren en twee detectielussen per rijstrook. De assensoren detecteren de aanwezigheid van een as en de aslast, de detectielussen meten de aanwezigheid van een voertuig (verstoring magnetisch veld van de lussen door het metaal van het voertuig). Op die wijze kunnen de assen gekoppeld worden aan een individueel voertuig en naast de aslasten ook de totale voertuiglast en het voertuigtype worden gereconstrueerd. Op basis van de afstand tussen de sensoren wordt de snelheid van het voertuig bepaald waaruit dan weer de afstand tussen de onderscheiden assen kan worden berekend.
 
 
Proefproject te Ranst
 
Op de E34-E313, ter hoogte van de parking te Ranst (rijrichting Antwerpen), heeft het Vlaams Verkeerscentrum een proefopstelling opgezet rond Weigh In Motion (WIM). Het doel van de proefopstelling was tweeërlei:
-        onderzoek naar het meten van aslasten
-        onderzoek naar performantere systemen voor voertuigclassificatie (onderscheiden voertuigklasses zoals bestelwagen, vrachtwagens, bussen, etc.)
 
WIM-systemen worden doorgaans steeds gecombineerd met bijkomende apparatuur die boven de weg wordt opgesteld. Zo ook op de testlocatie te Ranst. Aan een brug of portiek, een 30-tal meter stroomafwaarts van de wegdeksensoren worden 2 camera’s voorzien waarmee van ieder voertuig ook een kleurenbeeld kan worden gemaakt. Op basis hiervan kan het aantal assen en hun configuratie worden gecontroleerd alsook het voertuig visueel worden herkend.

 
Het voordeel van WIM is dat op dergelijke wijze alle voorbijrijdende voertuigen in de verkeersstroom kunnen worden gemeten en dit op continue basis of m.a.w. een veel grotere en representatieve steekproef kan worden bekomen dan met eenmalige, tijdelijke metingen. Tevens veroorzaakt dergelijke meetmethode geen hinder of oponthoud voor de voertuigen zelf.
 
Categorie: 
 

Volg mij ook via

twitter

Foto's op Flickr

www.flickr.com
hilde.crevits' items Go tohilde.crevits' photostream