Groeipakket voor 1,6 miljoen kinderen

De afgelopen jaren werden er aanzienlijke verbeteringen in het Groeipakket doorgevoerd, die het verschil maken voor duizenden gezinnen in Vlaanderen. 

Deze legislatuur bereikte het Groeipakket 45.000 kinderen meer dan bij de start in 2019. Jaarlijks voorziet de Vlaamse Regering voor het Groeipakket een budget van 4,6 miljard euro. Op 5 jaar tijd liggen de toegekende rechten via het Groeipakket ruim 19% hoger dan in 2019.

Automatische toekenning

We investeerden verder in digitalisering en automatisatie van het Groeipakket. Door nauwe samenwerking tussen Opgroeien, het agentschap Uitbetaling Groeipakket en de 5 uitbetalers belandt het juiste bedrag bij elk gezin.

En dankzij de Groeipakket-software werden alle kinderen en jongeren die ingeschreven zijn in het kleuter-, lager of secundair onderwijs automatisch gescreend om te bekijken of hun gezin recht heeft op een schooltoeslag. In het verleden moesten gezinnen die dachten dat ze recht hadden op een schooltoeslag zelf hun aanvraag indienen bij de overheid.

Het aantal leerlingen met een schooltoeslag bedroeg toen 28%. Voor 2023 is dat meer dan 40% of meer dan 486.244 leerlingen. Dat zijn 150.000 kinderen meer dan voordien. 

Recht op sociale toeslag: meer dan 320.000 kinderen extra

Het Groeipakket is zo een belangrijker instrument geworden in het bestrijden van kinderarmoede. Met de sociale toeslagen versterken we al de gezinnen die het financieel minder breed hebben.

Dankzij de omschakeling van het oude systeem van de kinderbijslag naar het nieuwe systeem van het Groeipakket werd het aantal kinderen met recht op sociale toeslag van de ene op de andere dag bijna verdubbeld. Daarnaast voerden we in 2023 nog enkele belangrijke wijzingen door, waardoor intussen 30% van de kinderen een sociale toeslag ontvangt, dat zijn er minstens 320.000 meer dan in het vroegere systeem van kinderbijslag.

We hebben het afgelopen jaar ook twee keer 100 euro gegeven aan de gezinnen die in aanmerking komen voor een sociale toeslag. Een belangrijke maatregel om gezinnen in een kwetsbare situatie te beschermen in tijden waar alles duurder wordt. We blijven daarom ook pleiten voor een verdere versterking van het Groeipakket bij een volgende Vlaamse Regering. Elke euro extra helpt.

Ook de halfwezentoeslag steeg met 620 euro per jaar. Dit is een toeslag voor kinderen die een ouder verloren zijn.  

Wachttijden zorgtoeslag weggewerkt

De duurtijd voor het verwerken van een aanvraag zorgtoeslag is sinds september ’23 drastisch gedaald: alle aanvragen worden nu binnen de 2 maanden nadat ouders alle info bezorgden verwerkt. Dit was een huzarenstuk gezien maandelijks 2800 à 3000 gezinnen een aanvraag indienen voor een zorgtoeslag. 

'Geen besparingen op het Groeipakket'

Het Groeipakket, de vroegere kinderbijslag, is voor cd&v onvoorwaardelijk recht van het kind, om hen de kans te geven te groeien en te ontwikkelen.  

Er kan ook absoluut geen sprake zijn van besparingen op het Groeipakket. We koppelden het groeipakket aan een vast % van 2% verhoging per jaar In uitzonderlijke tijden van hoge inflatie is dit te weinig. Cd&v pleit daarom om het groeipakket hand in hand te laten gaan met de gezondheidsindex.

Ouders weten zelf het best welke de noden zijn binnen hun gezin.

In tegenstelling tot andere partijen vinden wij ook dat ouders de middelen vrij moeten kunnen besteden. Het is niet aan de overheid om te bepalen of de middelen nu beter naar schoolboeken gaan of gratis schoolmaaltijden.