Meer dan 1.000 jonge kinderen met een handicap, bijvoorbeeld autisme, krijgen specifieke hulp in de kleuterklas

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Het is zondag Werelddag rond Autisme. Heel wat jonge kinderen met een (vermoeden van) autisme gaan naar een kinderopvang of kleuterschool. Voor hen bestaat er sinds 2019 ‘globale individuele ondersteuning’ (GIO): hulp in de vorm van stimulatie, coaching, training en assistentie. Een begeleider gaat daarbij mee in de klas of de opvang, biedt daar ondersteuning en denkt mee na over een duurzaam inclusietraject. Op die manier kunnen kinderen met en zonder specifieke zorgbehoeften samen leren, spelen en vriendschappen sluiten. Het aantal kinderen dat gebruik maakt van GIO gaat jaar na jaar omhoog. Voor de cijfers van 2022 verwacht Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits zelfs een stijging naar ruim 1.000 kinderen.  

“Het is goed dat kinderen met een handicap of autisme, of een vermoeden daarvan, naar een opvang of het reguliere onderwijs kunnen gaan. Dat draagt bij tot een inclusieve samenleving waar kinderen met en zonder specifieke zorgbehoeften samen kunnen opgroeien. Met GIO zetten we vooral in op de ondersteuning en het welbevinden van de kinderen, hun netwerk én de leefwereld waar ze het meeste van de dag doorbrengen. Het is daarbij ook van belang om creatieve samenwerking op maat over domeinen heen te stimuleren. We blijven daarom verder investeren in de rechtsreeks toegankelijke ondersteuning (RTH). Ik ben dan ook benieuwd naar de resultaten van de lopende projecten RTH. Ook daar zijn weer creatieve organisaties en samenwerkingen aan de slag om de wereld meer autismevriendelijk te maken.” – Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits  

Het aantal kinderen dat via GIO hulp krijgt, stijgt ieder jaar. Zo kregen in 2020 818 kinderen globale individuele ondersteuning terwijl dat er in 2019 – bij de opstart van dit soort hulp – nog maar 277 waren. In 2021 ging het dan weer om 917 kinderen en voor 2022 wordt zelfs een stijging verwacht naar ruim 1.000 kinderen. De exacte cijfers hieromtrent zijn eind mei beschikbaar bij het VAPH. De meeste kinderen die starten met GIO zijn 3 à 4 jaar oud. Onder hen zijn er ook heel wat kinderen met autisme, of een vermoeden daarvan. 

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) werkte deze vorm van ondersteuning uit in samenwerking met het agentschap Opgroeien en het Departement Onderwijs met als doel de inclusie te bevorderen. James Van Casteren, administrateur-generaal van het VAPH: “Hierdoor kunnen kinderen met een handicap of autisme deelnemen aan de opvang of het reguliere onderwijs. De hulp is bedoeld voor erg jonge kinderen, tot en met het eerste leerjaar, omdat wie vroeg wordt ondersteund meer kansen krijgt om zich te ontwikkelen. Hierdoor kunnen mogelijk ernstigere problemen worden voorkomen.” 

Hoe kunnen ouders deze hulp aanvragen?  

GIO is een vorm van rechtstreeks toegankelijke hulp en wordt vooral ingezet bij grote overgangsmomenten, zoals de stap van thuis naar de kinderopvang, de overstap naar de kleuterklas, naar de buitenschoolse opvang of de lagere school. Deze VAPH-ondersteuning is snel inzetbaar en laagdrempelig. Ouders kunnen rechtstreeks naar een zorgaanbieder stappen die GIO aanbiedt, en hoeven geen aanvraagprocedure te doorlopen bij het VAPH of het agentschap Opgroeien. Op dit moment zijn er een 30-tal aanbieders van dit soort hulp, verspreid over de Vlaamse provincies. 

GIO is er voor kinderen met een vermoeden van handicap of kinderen met een handicap die in Vlaanderen of Brussel wonen, en die (nog) geen persoonlijke-assistentiebudget hebben, of die nog niet ondersteund worden door een multifunctioneel centrum (MFC). Op jaarbasis kunnen ze gebruik maken van een 30-tal uren GIO-ondersteuning. Die uren komen bovenop de andere rechtstreeks toegankelijke VAPH-hulp waar ze gebruik van kunnen maken, al dan niet specifiek gericht op autisme. 

Rune is 3 jaar en maakt gebruik van GIO. Hij zit momenteel in de eerste kleuterklas in De Klimboom, een reguliere school in Balen. “Rune is cognitief sterk, maar spreekt niet. Hij maakt geen contact met anderen en functioneert in de klas in zijn eigen wereldje”, legt zijn GIO-begeleidster Loth Lettany van Het Raster vzw uit.  

“Voordat ik kan werken met Rune aan concrete doelstellingen, is het creëren van basisrust noodzakelijk. Dat was ook de voornaamste zorgvraag van Rune’s ouders. Ik zit af en toe samen met de ouders, zijn juf, de zorgjuf en het betrokken ondersteuningsnetwerk. Samen bekijken we voor welke doelen we ons gaan inzetten om de ontwikkeling van Rune te stimuleren. Eén van onze doelen is het bevorderen van de communicatie van én naar Rune. Naast de zoektocht hoe wij ons verstaanbaar kunnen maken naar hem toe, is de zoektocht naar hoe we hem taal kunnen geven een grote uitdaging. Elk kind heeft recht op communicatie, ook wanneer het (nog) niet verbaal is. Rune begint nu naar dingen te wijzen, of trekt aan een mouw als hij iets wil. Dat hij nu op die manier communiceert, is een belangrijke stap. Het is mooi dat hij met deze ondersteuning kan deelnemen aan het regulier onderwijs”, vindt Loth Lettany. 

 

Ouders die op zoek zijn naar dergelijke hulp, kunnen GIO-zorgaanbieders terugvinden op de website van Zorgwijs of op de site van het VAPH?  

Nieuws

Minister Hilde Crevits kent investeringssteun toe voor lokaal dienstencentrum in Zonnebeke

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van 756.000 euro voor de verbouwing van Villa Zonnedaele tot een lokaal dienstencentrum in Zonnebeke. Dat landhuis dateert van 1933 en ligt in het mooie kasteelpark. Na de verbouwing zal iedereen er welkom zijn en kan er meer buurgericht gewerkt worden.

Minister Crevits investeert verder in preventie rond cocaïne

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits bindt de strijd tegen cocaïne verder aan op het vlak van preventief gezondheidsbeleid. Het Vlaams expertisecentrum Alcohol en Drugs krijgt middelen om op maat gerichte acties te lanceren en zo risicogroepen beter te informeren en te sensibiliseren over de effecten van cocaïnegebruik op korte en lange termijn.

Vlaanderen maakt prioriteit van een gezonder milieu en leefomgeving

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits lanceert vandaag een nieuwe gezondheidsdoelstelling rond milieugezondheidszorg. Het doel is om tegen 2030 de gevolgen van een aantal omgevingsfactoren op onze gezondheid terug te dringen. Tegelijk lanceert de minister samen met het Departement Zorg een eerste Klimaatgezondheidsplan. Het plan is een antwoord op de internationale vraag van de Wereldgezondheidsorganisatie om meer aandacht te hebben voor de gevolgen van het klimaat op de gezondheid. Het plan brengt een boodschap van hoop. We bereiden ons voor op de uitdagingen door samen te werken aan een klimaatgezonde toekomst.