Minister Crevits en minister Vandenbroucke ondertekenen protocol voor re-integratie van personen met gezondheidsproblemen

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits en Federaal minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke hebben vandaag het protocol “Terug Naar Werk” ondertekend. Dit protocol geeft voor het eerst vorm aan een gezamenlijk politiek engagement omtrent de re-integratie van langdurig zieken. Beide ministers onderschrijven daarmee de ambitie om meer en betere kansen op werk te creëren voor mensen met gezondheidsproblemen. Het doel is tegen 2024, 12.000 re-integratietrajecten binnen de samenwerking tussen het RIZIV, VDAB en de mutualiteiten te realiseren om zo meer mensen opnieuw aan de slag te helpen.

Vlaanderen telt 243.000 langdurig zieken. Zoveel mensen die langdurig ziek zijn, zijn vandaag niet actief op de arbeidsmarkt, ook al zijn ze absoluut hun talenten niet kwijt. En dat terwijl onze arbeidsmarkt roept om bijkomend talent. Waar dat mogelijk is, willen we zoveel mogelijk mensen die langdurig ziek zijn op een positieve manier engageren om opnieuw aan het werk te gaan. Daarbij leggen we samen de nadruk op wat mensen wél nog kunnen, rekening houdend met hun situatie. In Vlaanderen staan we met VDAB en partners klaar om hen persoonlijk en op maat te begeleiden. Huidige resultaten tonen aan dat 24 maanden na de start van een re-integratietraject, 30% van de begeleide doelgroep aan het werk is. Dat moet beter. De ambitie ligt alvast hoog: groeien van 7.500 trajecten in 2022 naar 12.000 gerealiseerde re-integratietrajecten in 2024.” - Vlaams minister Hilde Crevits

“Met het Terug Naar Werk-plan van de federale regering willen we zoveel mogelijk mensen met gezondheidsproblemen terug aan het werk krijgen. Hier spelen de nieuwe ‘Terug Naar Werk’-coördinatoren een belangrijke proactieve en aanklampende rol. Uit de voorbije gezondheidscrisis hebben we vooral geleerd dat het loont om in te zetten op samenwerking en solidariteit. Dat willen we ook doen via dit protocol: samenwerken aan het creëren van nieuwe kansen voor mensen met gezondheidsproblemen. Ik ben dan ook verheugd dat we samen met de Vlaamse regering dit protocol kunnen ondertekenen. De wil en het engagement zijn duidelijk aanwezig om samen zoveel mogelijk personen met gezondheidsproblemen opnieuw aan de slag te krijgen.” – Frank Vandenbroucke

De Terug Naar Werk coördinator als wegwijzer

Mensen met ernstige of chronische gezondheidsproblemen die ondersteuning nodig hebben om terug aan het werk te gaan kunnen die voortaan vanaf de eerste dag van arbeidsongeschiktheid krijgen. Die vraag kan onder andere gesteld worden aan de Terug naar Werk coördinator bij het ziekenfonds, maar ook aan VDAB en de partners. Voor mensen die niet zelf het initiatief nemen of de weg niet vinden naar gepaste begeleiding, worden duidelijke termijnen bepaald. Voor hen zal de adviserend arts ten laatste na 4 maanden arbeidsongeschikheid een inschatting maken of de persoon stappen naar werk kan zetten en of hierbij ondersteuning nodig is.  Na deze inschatting kan de arts toestemming geven het werk gedeeltelijk te hervatten of kan de arts vragen aan de Terug Naar Werk coördinator om contact op te nemen met de persoon in kwestie.

Deze coördinator gaat op zijn beurt op zoek naar de best passende dienstverlening. De Terug Naar Werk coördinator informeert en motiveert over de mogelijke stappen naar werk en vormt daarbij de ‘wegwijzer’, maar is tegelijk ook een duidelijk aanspreekpunt die linken legt tussen de verschillende partners.

Op die manier kan er sneller een doorverwijzing volgen naar VDAB. Samen met verschillende partners zorgt  VDAB voor een persoonlijke begeleiding naar werk,  op maat van de persoon met gezondheidsproblemen. Werken wordt in dit verhaal breed opgevat: ook vrijwilligerswerk kan deel uitmaken van de stappen naar werk en werken kan variëren van een paar uur per week tot een voltijdse job. De instap in een traject naar werk is vrijwillig en kosteloos. De persoon in kwestie bepaalt zelf of hij/zij klaar is om stappen naar werk te zetten. Een traject is echter niet vrijblijvend: op elk moment in het traject wordt inzet en engagement verwacht. Tijdens het traject is het behoud van de uitkering gegarandeerd. 

Duidelijke ambities: meer, sneller, beter en eenvoudiger

Een snellere instroom, een traject op maat en gepaste ondersteunende maatregelen zijn nodig om de uitstroomkansen van personen met gezondheidsproblemen naar werk te verhogen. Hoe sneller ingezet wordt op een terugkeer naar werk, hoe hoger de kans op een snelle en duurzame uitstroom naar werk.

De huidige resultaten tonen aan dat 24 maanden na de start van het traject, 30% van de begeleide doelgroep aan het werk is. Minister Crevits en minister Vandenbroucke engageren zich deze resultaten te verhogen en in overleg met de betrokken partners bij te sturen waar nodig en mogelijk. Het gezamenlijke streefdoel is om dit jaar nog 7.500 nieuw opgestarte trajecten te realiseren en vanuit het RIZIV te financieren. Voor 2023 moet dat aantal stijgen naar 10.000 om in 2024 naar 12.000 re-integratietrajecten te gaan. 

De Terug Naar Werk coördinatoren spelen een belangrijke rol in de versnelling. Ook de toeleiding naar VDAB schakelt met dit protocol een versnelling hoger. Dit doordat iemand die arbeidsongeschikt erkend is niet alleen naar VDAB zal kunnen worden doorverwezen door een adviserend arts, maar ook door een Terug Naar Werk coördinator, een arbeidsarts of een andere partner zoals GTB. Wie niet via een van bovenstaande manieren de weg naar VDAB vindt, zal hoe dan ook sneller opgepikt worden door het systeem met de verplichte vragenlijsten.

 Om de trajecten voor alle betrokkenen vlotter te laten verlopen, wordt onder andere de aanmeldingsprocedure aangepast en vereenvoudigd en wordt er meer geïnvesteerd in digitalisering.

Nieuws

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderdagverblijf het Hummelhof, afdeling van de Hummeltjes vzw, in Sint-Truiden

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van 680.000 euro voor een nieuwbouw van het kinderdagverblijf het Hummelhof in het kader van het project Buur & Berg in Sint-Truiden. Het kinderdagverblijf is nu gevestigd in de Rummenweg maar moet de site op termijn verlaten. De verhuurder, het Sint-Trudoziekenhuis, heeft op termijn andere plannen met de lokalen.

Nog eens 240 onthaalouders krijgen werknemersstatuut

240 VTE onthaalouders kunnen omschakelen naar het werknemersstatuut. Dat maken Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Opgroeien bekend. Met dat statuut zijn onthaalouders voor hun inkomen niet meer afhankelijk van het aantal kinderen dat ze opvangen, maar krijgen ze de zekerheid van een vast maandelijks loon.

4 x meer tong in de Ierse Zee voor onze Belgische vissers vanaf 1 juli, ook de onderhandelingen voor de visquota voor 2025 opgestart

Het is bevestigd. Er is een akkoord tussen de Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk zodat onze Belgische vissers vanaf juli 4 keer meer dan tong mogen vangen in de Ierse Zee. Uit een nieuw wetenschappelijk rapport, dat onlangs is verschenen, blijkt dat het tongbestand in de Ierse Zee in opmerkelijk betere toestand dan eerst werd aangenomen. Op vraag van minister Crevits hebben de resultaten van de studie al een tastbaar gevolg voor het visquotum voor dit jaar. Tijdens deze raad bespraken de lidstaten het voortgangsrapport van de Commissie dat stelde dat meer bestanden zich op duurzaam niveau bevinden. De ministers startten ook de gesprekken voor de vangstmogelijkheden in 2025.