Minister Crevits laat de aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budget voor mensen met een handicap vereenvoudigen

Publicatiedatum

Deel dit artikel

In de toekomst wordt de procedure om een persoonsvolgend budget voor personen met een handicap aan te vragen vereenvoudigd. Dat heeft de Vlaamse Regering beslist op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. Er komt een meer logische aanpak. Het voorstel is om een bedrag waar iemand recht op heeft pas op het einde van de procedure te bepalen zodat het toegekende bedrag accurater is. Er zal ook minder papierwerk aan te pas komen. 

“In Vlaanderen krijgen 28.506 mensen met een handicap een persoonsvolgend budget. Dat wordt bepaald op basis van hun ondersteuningsvraag en – nood. De huidige aanvraagprocedure duurt te lang en is te complex, dat is uit een evaluatie gebleken. Daarom maken we ze in de toekomst eenvoudiger. Mensen die de huidige aanvraagprocedure doorlopen, krijgen soms een budget dat niet meer overeenkomt met hun actuele situatie. Dat komt omdat er tijd zit tussen de opmaak van het ondersteuningsplan en de effectieve toekenning van het budget. In het nieuwe voorstel zijn de opmaak van het ondersteuningsplan en de budgetbepaling pas de laatste stap van de procedure. Het moet de aanvraagprocedure korter en beter maken voor mensen met een handicap.” – Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits    

Sinds 2017 krijgen mensen met een handicap een persoonsvolgend budget. De procedure om dat budget aan te vragen, is nu onder de loep genomen. Er zijn sterke punten, maar ook knelpunten vastgesteld door het VAPH, betrokken organisaties en gebruikers. 

Het bedrag waar je recht op hebt wordt nu vrij vroeg in de aanvraagprocedure bepaald. Op het einde van de rit blijkt soms dat het budget niet meer actueel is als ze het budget ontvangen. Daarnaast verloopt de huidige procedure via verschillende instanties en commissies waardoor ze te lang duurt en te complex is. Hierdoor is het voor personen met een handicap en hun omgeving niet duidelijk wie welke verantwoordelijkheid draagt. 

Vereenvoudiging van de procedure 

Om deze knelpunten weg te werken, vereenvoudigt Vlaams minister Hilde Crevits de huidige aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budget.  

De aanvragen zullen in de toekomst in 2 fasen gebeuren. In een eerste fase wordt het persoonsvolgend budget aangevraagd via een aanvraagformulier en een verslag, opgesteld door een multidisciplinair team van deskundigen, waarin de handicap van de persoon en de dringendheid van de ondersteuningsvraag objectief worden beschreven. Er wordt nagegaan of de persoon voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een persoonsvolgend budget. Personen die aan de voorwaarden voldoen, worden dan ingedeeld in een prioriteitengroep met hun ondersteuningsvraag.  

De tweede fase start op het moment dat personen die in aanmerking komen voor een budget, een bericht ontvangen om binnen het jaar voorafgaand aan de toekenning van het budget zaken in orde brengen. Op basis van de combinatie van de ondersteuningsvraag en de ondersteuningsnood wordt een budgethoogte bepaald en wordt het persoonsvolgend budget toegekend. Wanneer dit budget berekend wordt zijn de mensen dan ook zeker dat ze het budget ook effectief op korte termijn gaan krijgen. 

Minder administratieve kosten 

Door de logischere opbouw van de procedure zal ook het aantal op te maken documenten minder zijn, waardoor administratieve kosten en overbodige systeemkosten bespaard worden. 

Tenslotte is de voorgestelde aanpak doelgerichter omdat personen met de meest dringende ondersteuningsnood het eerst worden aangeschreven om hun proces van budgetbepaling te doorlopen. 

Na de goedkeuring starten de voorbereidingen voor de vereenvoudiging van de procedure. Er zal onder meer een aanpassing van het decreet nodig zijn.  

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.