Minister Crevits wil dienstenchequebruikers die coronamaatregelen niet naleven uitsluiten van dienstenchequesysteem

Publicatiedatum

Auteur

Carmen De Rudder

Deel dit artikel

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits wil gebruikers van dienstencheques die de coronamaatregelen niet respecteren, uitsluiten van het dienstenchequesysteem. Een mogelijke schorsing kan maximaal een jaar duren bij een eerste inbreuk en tot vijf jaar bij herhaling. Daarnaast versterkt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits ook het Opleidingsfonds Dienstencheques zodat opleidingen mogelijk blijven en werknemers ook in deze moeilijke tijden kansen krijgen om bij te leren en te groeien.

“De dienstencheque-ondernemingen en zeker hun werknemers verdienen ons grootste respect omdat ze tijdens deze coronacrisis aan het werk zijn gebleven. Ze blijven gezinnen en kwetsbare personen bij staan in de huishoudelijke taken. Maar zij moeten in een veilige omgeving kunnen werken en gebruikers hebben daarin een belangrijke verantwoordelijkheid. Als een gebruiker die verantwoordelijkheid niet neemt en de veiligheidsmaatregelen niet respecteert, willen we het mogelijk maken om hem of haar tijdelijk uit te sluiten van het systeem.”  -  Hilde Crevits

De dienstencheque-ondernemingen zijn steeds actief gebleven. Er gaat dan ook bijzondere aandacht naar de veiligheid van de huishoudhulpen. In samenspraak met de sector werden specifieke richtlijnen gepubliceerd en Vlaams minister Hilde Crevits investeerde intussen 101 miljoen euro extra voor onder andere de aankoop van het nodige veiligheidsmateriaal. Maar ook de gebruiker draagt  een belangrijke verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de huishoudhulp en wordt verwacht de veiligheidsmaatregelen na te leven. Daar wordt nu vaak nog te laks mee omgesprongen. Uit diverse enquêtes blijkt dat niet alle klanten zich aan de maatregelen houden en bijvoorbeeld geen mondmasker dragen.

 

Daarom stelt Vlaams minister Hilde Crevits voor het mogelijk te maken stappen te ondernemen in het geval dat de gebruiker de veiligheidsmaatregelen niet naleeft en zo de gezondheid en veiligheid van de huishoudhulpen in gevaar brengt. Het schenden van de veiligheidsmaatregelen voor de bestrijding van de Covid-19 pandemie zal als een bijkomende grond tot schorsing of terugvordering van de subsidies beschouwd worden. Dit voorstel werd door de Vlaamse regering goedgekeurd en wordt na advies van de SERV en Raad van State binnenkort als ontwerp van decreet ingediend in het Vlaams parlement.

 

De duur van de mogelijke schorsing is beperkt tot maximaal 1 jaar voor een eerste overtreding en 5 jaar voor een herhaalde overtreding. Indien een dienstenchequewerknemer bij de werkgever aangeeft bij bepaalde klanten problemen te ondervinden, kan de dienstencheque-onderneming een klacht indienen bij de inspectie waarna er controle volgt van de Vlaamse en federale inspectie. Om de samenwerking tussen de verschillende inspecties te bevorderen, heeft Vlaams minister Hilde Crevits eind vorig jaar nog een samenwerkingsprotocol afgesloten.

 

Momenteel is een uitsluiting en/of terugvordering enkel mogelijk wanneer de gebruiker tezamen met de erkende onderneming een inbreuk heeft gepleegd of als men dienstencheques heeft gebruikt voor iemand buiten het gezin of voor een fictieve of niet-toegelaten prestatie.

 

Extra ondersteuning voor opleidingen dienstenchequewerknemers

 

De coronacrisis heeft in 2020 ook een enorme impact gehad op het aantal opleidingen die konden worden georganiseerd voor de dienstencheque-werknemers. Vanuit het Opleidingsfonds Dienstencheques krijgen de dienstencheque-ondernemingen jaarlijks een budget toegewezen voor het organiseren van opleidingen voor hun werknemers. Maar sedert de eerste lockdown in maart 2020, is het voor de ondernemingen heel moeilijk geworden om nog opleidingen in groep te organiseren gezien de strikte maatregelen. Bijgevolg lopen de werknemers kans op extra vorming mis en blijft het voorziene budget onbenut.

 

Opleiding blijft echter van groot belang voor de werkbaarheid van de job en om te kunnen blijven groeien als werknemer. Daarom zorgt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits voor een extra stimulans om, wanneer de coronasituatie en de veiligheidsvoorschriften dat toelaten, toch opleidingen te organiseren en de stijgende kosten van die opleidingen op te vangen. Bedrijven hebben zo recht op een hogere tussenkomt voor het organiseren van opleidingen want er dienen onder andere grotere ruimtes gehuurd te worden zodat opleidingen kunnen georganiseerd worden met de nodige afstand en er moeten extra ontsmettingsmiddelen en maskers aangekocht worden.

 

De terugbetaling van de loonkost bij een interne en externe vorming wordt opgetrokken tot 20 euro per uur opleiding, in plaats van de 14,50 euro die tot op heden werd betaald. Daarnaast wordt de vergoeding voor de omkaderingskosten bij een interne vorming opgetrokken van 10 euro voor een halve dag naar 50 euro voor een halve dag. Tot slot wordt het plafond voor externe opleidingen opgetrokken van 100 euro naar 150 euro per deelnemer per dag, gezien er in kleinere groepen les gegeven wordt en de factuur per deelnemer daardoor stijgt.

 

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “Opleiding is van essentieel belang om dienstencheque-werknemers up-to-date te houden en de werkbaarheid van hun job te verhogen. Zo wordt er via het Opleidingsfonds in opleidingen voorzien over bijvoorbeeld ergonomisch werken, Nederlandse taal, assertief communiceren of EHBO. Door de coronamaatregelen, is het moeilijker geworden om opleidingen te organiseren en zijn er bijkomende kosten aan verbonden omdat er grotere ruimtes en extra materiaal nodig zijn. Om daaraan tegemoet te komen en om werknemers zeker geen kansen op vorming te laten mislopen, nemen we voor dit jaar enkele ondersteunende maatregelen. Zo verhogen we onder andere de tegemoetkoming voor gemaakte kosten naar 50 euro voor een halve dag en wordt er voortaan 20 euro in plaats van 14,50 euro van de loonkost terugbetaald per uur vorming.”

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.