Minister Crevits zet eerste stap om maximale schooltoeslag voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen te verminderen

Publicatiedatum

Tags

Opgroeien

Deel dit artikel

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits heeft een voorontwerp klaar voor de wijziging van de schooltoeslag voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) die vandaag in een voorziening worden begeleid, krijgen vanaf volgend schooljaar niet meer automatisch het maximale bedrag. Tot vandaag kregen deze jongeren het hoogste bedrag (3.300 euro) omdat ze geen ouders hadden die voor hen kunnen zorgen. De regelgeving hield er geen rekening mee dat voorzieningen waar zij verblijven ook mee instaan voor schoolkosten. Het Groeipakketdecreet wordt daarom aangepast.

“Het uitgangspunt van het Groeipakket is dat we alle kinderen en jongeren willen ondersteunen om kansrijk op te groeien. Dat geldt ook voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen, die hier een toekomst moeten uitbouwen. We hebben er als samenleving ook alle belang bij dat dit met een goede ondersteuning en begeleiding gebeurt. Door zowel het maximale bedrag te verlagen, verkleinen we de verleiding om het geld te gebruiken voor praktijken van afpersing of mensenhandel. De nieuwe bedragen zullen voor wie dat nodig heeft nog altijd voldoende zijn om, in overleg met voogden en voorzieningen en in combinatie met goede afspraken over de besteding ervan, de jongeren te ondersteunen in hun ontwikkeling en voor een actieve participatie aan onze samenleving.” – Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits 

De hoogte van het bedrag van de schooltoeslag wordt bepaald op basis van de inkomsten van het gezin. Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen die niet in een gezin verblijven, vallen vandaag automatisch onder de categorieën ‘zelfstandige leerling’ of ‘alleenstaande leerling’. Daardoor hebben zij automatisch recht op de hoogste bedragen van de schooltoeslag.

Dit schooljaar kwamen NBMV in aanmerking voor een schooltoeslag van 3387 euro. Vanaf volgend schooljaar zal een niet-begeleide minderjarige leerling die voltijds ingeschreven is in het secundair onderwijs en voldoende aanwezig is in de lessen nog maximaal 977 euro schooltoeslag krijgen. In de 3e graad kan dat voor sommige richtingen nog maximaal 1173 euro zijn; in het stelsel leren en werken is dat 556 euro. Dat zijn maxima en of NBMV dit bedrag effectief krijgen hangt af van hun persoonlijke situatie, bijvoorbeeld of de jongeren in een pleeggezin of in een voorziening wordt opgevangen. Enkel NBMV die effectief alleen wonen, kunnen nog recht hebben op het hoogste bedrag. Het ontwerp gaat nu naar de Raad van State.

Om te voorkomen dat er druk komt om geld te gebruiken voor zaken waarvoor het niet bedoeld is (bv. vanuit mensensmokkelaars) onderzoekt minister Crevits ook of het systeem van de geblokkeerde rekening dat vandaag al bestaat bij Vlaamse voorzieningen jeugdhulp kan worden verplicht voor alle NBMV. Daarover is het overleg met de betrokken federale diensten, onder meer Fedasil en de dienst voogdij tussen de administraties nog lopende.

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.