Ministers Crevits en Dalle investeren 1,2 miljoen euro in projecten die kinderarmoede structureel bestrijden

Publicatiedatum

Tags

Opgroeien

Deel dit artikel

De bestrijding van kinderarmoede blijft bijzonder actueel. Daarom willen Minister Hilde Crevits, bevoegd voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en Minister Benjamin Dalle, bevoegd voor Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding opnieuw een projectoproep uitsturen voor vernieuwende initiatieven die kinderarmoede en uitsluiting bestrijden. De oproep kadert in het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2020-2024.  

“De impact van armoede op jonge kinderen is groot. Onderzoek toont aan dat het belangrijk is om vroeg en nabij gezinnen in te zetten op het bestrijden van kinderarmoede. Met deze projecten willen we gezinnen die het moeilijk hebben ondersteunen om zelf weer meer  regie over hun leven op te nemen.” – Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits  

“De strijd tegen kinderarmoede is mijn belangrijkste speerpunt als minister deze legislatuur. Met deze oproep richten we ons op de jonge gezinnen. Onze jongste kinderen en heel hun gezin een goede start aan het leven geven is een investering op langere termijn. Hiervoor slaan we de handen in elkaar met de diensten vanuit Opgroeien en minister Crevits en bieden we lokaal de kans en de middelen om dit ook te doen. Door samenwerking kunnen we armoede echt aanpakken.” – Vlaams minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle

De afgelopen jaren kregen zes lokale pioniersprojecten subsidies van de Vlaamse overheid om een wezenlijk verschil te maken voor gezinnen in kansarmoede binnen hun gemeente. Die initiatieven hadden elk een eigen invulling: zo werd er geëxperimenteerd met een sociaal werker die meedraaide in een plaatselijke ruilwinkel. Op die manier kon er sneller contact gelegd worden met kwetsbare gezinnen en werden hun vragen meteen op een laagdrempelige manier opgevangen.

In Tongeren zorgde een ervaringsdeskundige er dan weer voor dat een gezinsondersteuner makkelijker toegang vond tot gezinnen in een maatschappelijk moeilijke positie. Verschillende projecten met één duidelijke focus: zélf de stap zetten naar gezinnen waarbij kinderen extra kans hebben om in kansarmoede terecht te komen, liefst in hun eigen buurt.

Minister Hilde Crevits en minister Benjamin Dalle lanceren nu een nieuwe projectoproep om lokale initiatieven in de preventieve gezinsondersteuning die zich specifiek richten op de bestrijding van kinderarmoede te subsidiëren. De projecten die groen licht krijgen, kunnen 3 jaar lang een beroep doen op projectsubsidies om hun pionierswerk uit te rollen. In totaal gaat het om een investering van 1,2 miljoen euro. Met dat budget willen de ministers een vijftal projecten de kans geven om zich verder te ontwikkelen.

Cruciaal is dat er vooral aandacht gaat naar innovatieve ideeën die een positief effect hebben op de directe leefomgeving van kinderen en gezinnen zelf ankers geeft om stap voor stap hun leven verder in handen te nemen. De nadruk ligt daarbij op het versterken van sociale netwerken rond gezinnen die weinig extra handen rond zich hebben of waarbij de inclusiviteit van lokale activiteiten een boost gegeven wordt waardoor ook gezinnen die anders moeilijk bereikbaar zijn, toch betrokken worden.

Projecten moeten zich inzetten voor gezinnen met jonge kinderen, waarbij er minstens 1 kind jonger dan 3 jaar in het gezin woont, met bijzondere aandacht voor gezinnen in armoede. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de projecten ook andere lokale initiatieven kunnen inspireren om de strijd tegen kinderarmoede verder aan te pakken en kwaliteitsvolle praktijken verder te integreren binnen de bestaande aanpak in een stad of gemeente.

 

Drie voorbeelden van eerder gesteunde projecten.

Dilbeek - VONK

VONK staat voor Vrijblijvend Ondersteuningsnetwerk voor gezinnen met jonge kinderen. Samen met geëngageerde partners zet OCMW Dilbeek in op integrale gezinsondersteuning. De ondersteuning bestaat uit begeleidingstrajecten aan huis en ouderbijeenkomsten voor en door gezinnen in kansarmoede. De partners die de handen in elkaar slaan om kinderarmoede te bestrijden zijn de gemeente en het OCMW Dilbeek, Kind en Gezin, Solidariteit voor het Gezin - CKG Sloebernest & HOPON en CAW Halle-Vilvoorde.

Tongeren - TOOM

TOOM is een project van het Huis van het Kind Tongeren, gecoördineerd door OCMW Tongeren. Het staat voor Tongerse Ondersteuning Op Maat. TOOM zet in op krachtgericht werken met de meest kwetsbare (aanstaande) gezinnen met jonge kinderen  in Tongeren Een gezinsondersteuner en ervaringsdeskundige leggen contact en werken samen met gezinnen die vaak onder de radar blijven. Op het tempo van de gezinnen worden stappen gezet naar realisatie van hun grondrechten en participatie aan gezinsondersteunende diensten en allerhande activiteiten. Tegelijkertijd werkt een netwerk van organisaties samen om de toegankelijkheid van de dienstverlening en activiteiten te verbeteren en structurele knelpunten te signaleren aan lokaal en Vlaams beleid.

Leuven – BREDE Gezinsondersteuning

In Leuven wordt integrale ondersteunen van kwetsbare gezinnen opgezet in  twee buurten vanuit ’t Lampeke en Wigwam. Dit gebeurt door een  de combinatie van een individueel en groepsaanbod, waarbij wordt toegewerkt naar het opbouwen van een duurzame vertrouwensrelatie en het versterken van de veerkracht en zelfredzaamheid van gezinnen door hun sociale grondrechten stapsgewijs te realiseren.

Daarnaast wordt gewerkt aan de uitbouw van een wijkgericht netwerk ingebed binnen het stadsbrede Huis van het Kind-netwerk, over alle levensdomeinen en gericht op het verhogen van de toegankelijkheid van hulp- en dienstverlening.

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.