Aankoop bosdomein van Postel

19-07-2007

Het bosdomein zal volledig publiek toegankelijk zijn voor wandelaars, fietsers en ruiters 

Lokale landbouwers behouden rechten gebruik gronden 

 

 

Minister-president Kris Peeters en Vlaams minister voor Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur Hilde Crevits kopen de gronden nabij de Abdij van Postel en de Ronde Put in Mol – Postel aan. Het domein is 522 ha groot en was in eigendom van de Koninklijke Schenking.  

Ongeveer 420 ha bestaat uit bossen en dreven, met enkele wildakkers. Deze terreinen zullen door het Agentschap voor Natuur en Bos ingericht worden als natuur – en wandelgebied. Momenteel is slechts een beperkt gebied toegankelijk voor het publiek. Door de verwerving zal het hele bosdomein kunnen ontsloten worden voor diverse gebruikersgroepen zoals wandelaars, fietsers, ruiters, enz. 

De landbouwgronden die verpacht zijn aan lokale landbouwers – 102,85 ha – zullen aangekocht worden door de Vlaamse Landmaatschappij. De huidige gebruikers zullen hun rechten tot het gebruik van de gronden behouden. Ook bij de inrichting van het terrein zal ermee rekening gehouden worden dat de functies landbouw, bos en natuur en zachte recreatie naast elkaar moeten kunnen blijven bestaan. 

Het beheer van het domein te Mol-Postel werd als eigendom van Koning Leopold II overgedragen aan de Koninklijke Schenking, een openbare instelling met eigen rechtspersoonlijkheid onder toezicht van de minister van Financiën. Door de beslissing van de ministers Peeters en Crevits worden het Agentschap voor Natuur en Bos en de Vlaamse Landmaatschappij de nieuwe eigenaars van het gebied. De 522 ha zullen worden aangekocht voor een bedrag van 7.450.000 euro. 

Het domein te Postel behoort tot één van de weinige, nagenoeg ongerepte natuurgebieden in de Kempen, en bestaat uit een zeer gevarieerd oud cultuurlandschap met bossen en kleinschalige landbouwpercelen. Het zuidelijk deel van het domein heeft een belangrijke historische waarde en werd daarom aangeduid als ankerplaats ‘Abdij van Postel en de Ronde Put’. Deze ankerplaats is immers een getuige van het vroegere grootgrondbezit met landbouw, bosbouw en later ook jacht. Men vindt er de verschillende stadia in de evolutie van het landschap terug: loofbosontginning en vorming van heide en akkers, drooglegging van moerassen en het herbebossen van heide, de uitbating van veenmoeras. Het aanwezige bos dateert van de periode tussen 1850 en 1887. In de jaren ’60 werden de huidige landbouwgronden in gebruik genomen na een brand. 

Bij de inrichting en het beheer zal het Agentschap voor Natuur en Bos een bijdrage leveren tot het behoud van de historische waarde van dit gebied. Door een gepast beheer zullen ook de natuurwaarden van het gebied kunnen opgekrikt worden. 

 

persinfo:

Cybelle Buyck-Royce, woordvoerder van minister Crevits

tel. 02 552 66 44

GSM 0486 14 12 72

e-mail: persdienst.crevits@vlaanderen.be