Efficiëntere en effectieve aanpak van bodemverontreiniging

05-10-2007

Vandaag gaf de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het door Hilde Crevits, Vlaams Minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, voorgelegde ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (VLAREBO). Met het nieuwe besluit wil minister Crevits een administratieve vereenvoudiging van een aantal procedures realiseren. 

Het aantal potentieel verontreinigde gronden wordt geraamd op 75.000. Eind 2006 was reeds 33% van deze gronden onderzocht. Op één vierde van deze gronden is de bodemsanering gestart. Vlaams minister Hilde Crevits wil een versnelde aanpak van bodemverontreiniging. De principes van het nieuwe besluit, ter uitvoering van het nieuwe bodemdecreet, zijn zeer praktijkgericht en gebaseerd op de opgedane ervaring. Het ontwerpbesluit wordt nu voor advies voorgelegd aan de Raad van State. 

Vlaams minister Crevits: “Met het nieuwe besluit wil ik komen tot een vereenvoudiging en een versnelling van de bodemsanering.” 

Enkele in het oogspringende vereenvoudigingen zijn:

-        grotere openbaarheid en meer informatie over verontreinigde gronden. Daartoe worden de bestaande databanken van de OVAM uitgebreid en toegankelijker gemaakt. Op korte termijn zullen naast bodemdeskundigen de gemeenten en in het bijzonder de milieuambtenaren, ruimere toegang krijgen tot de databank.

-        geen overbodige bodemonderzoeken. Naar gelang het risico van een bodembedreigende activiteit wordt een periodieke onderzoeksplicht opgelegd. Op basis van de statistische gegevens bij de OVAM is gebleken dat een 10-jaarlijkse verplichting ruim voldoet om het risico op bodemverontreiniging op te volgen. Daarom is de vijfjaarlijkse verplichting opgeheven.

-        verlenging van de geldigheidsduur van bodemonderzoeken. De resultaten van een bodemonderzoek zullen bij verontreiniging 12 maanden geldig blijven in plaats van 6 maanden. Dit is vooral van belang bij verkoop. 6 maanden blijkt in vele gevallen te kort om een verkoop te realiseren.

-        vereenvoudiging bij de verkoop van appartementen door overdracht van de saneringsplicht naar de vereniging van mede-eigenaars. Voor een appartementsgebouw met een grote stookolietank (vanaf 20.000 liter) of waar een bodemverontreiniging is vastgesteld, moet bij de verkoop van elk appartement een bodemonderzoek uitgevoerd worden. Bij de nieuwe regeling zal deze plicht niet meer individueel gelden, maar gedragen worden door de vereniging van de mede-eigenaars. Als er geen bodemverontreiniging is, geldt dit bodemonderzoek voor 20 jaar.

-        vereenvoudiging van de procedures door de mogelijkheid van een beperkt bodemsaneringsproject, uitvoerbaar in 180 dagen. De saneringsplichtige kan zelf voorstellen om een bodemverontreiniging weg te nemen. Hij kan één enkel dossier met bodemonderzoek en voorstel van sanering indienen. Hij moet dan wel de werken binnen een termijn van zes maanden uitvoeren.

 

persinfo: 

Cybelle-Royce Buyck

woordvoerster van minister Hilde Crevits

0486 14 12 72

persdienst.crevits@vlaanderen.be