Goedkeuring landinrichtingsproject Brugse Veldzone opent perspectieven voor Torhout en omgeving

21-09-2007

Regio verfraaien met Vlaams geld

Vorige vrijdag heeft de Vlaamse regering op voorstel van minister Hilde Crevits het lan/dinrichtingsproject Brugse Veldzone (deel Veldgebied Brugge) goedgekeurd. Er is, gespreid over een periode van een tiental jaar, liefst 16,5 miljoen euro voorzien om concrete projecten in het Brugse Ommeland uit te voeren. Als het Torhoutse stadsbestuur daar verstandig op inpikt, opent dit mooie perspectieven om de eigen regio met Vlaamse subsidies te verfraaien.

Het is nu aan de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), die zich over de open ruimte in Vlaanderen ontfermt, om de visietekst in deelplannen te gieten, wat na overleg met onder andere de lokale besturen uiteindelijk in uitvoeringsdossiers moet resulteren. De eerste concrete realisaties zijn ten vroegste voor 2010 voorzien.

 

Beek Groenhove opwaarderen

Het net goedgekeurde landinrichtingsproject Brugse Veldzone (deel Veldgebied Brugge) is opgedeeld in vier regio’s, waaronder het Veldgebied Jabbeke-Wingene, dat zich op het grondgebied van de gemeenten Jabbeke, Zedelgem, Oostkamp, Wingene en… Torhout situeert. Voor de inrichtingsprojecten in dat veldgebied trekt de Vlaamse overheid 4,5 miljoen euro uit, bedoeld voor de periode 2010-2015. Torhout kan een deel van de subsidiekoek naar zich toehalen, maar moet dan wel bereid zijn om een aantal concrete initiatieven te nemen en er zelf in beperkte mate financieel aan bij te dragen. De toelagen vanwege Vlaanderen bedragen om en bij de 80.%, wat uiteraard meegenomen is om de regio te verfraaien.

„Het doel van de landinrichtingsprojecten is aangeven waar je in de toekomst met je regio naartoe wilt”, legt Vlaams minister Hilde Crevits vanuit haar woonst in Torhout uit. „Mijn voorganger Kris Peeters – nu minister-president – heeft de eerste aanzet gegeven en ik zet op dat vlak zijn beleid voort. Een van de mogelijkheden in onze eigen regio is het verbinden van bestaande bossen door middel van recreatielinten. Je zou bijvoorbeeld fiets- en wandelpaden kunnen realiseren die de mensen vanuit Groenhovebos in Torhout naar Merkemveld in Zedelgem brengen. Tegelijkertijd kun je met punt- en lijnvormige elementen langs de westkant van de A17 een mozaïeklandschap creëren.”

In het goedgekeurde ontwerp van het planprogramma staan er voor het Veldgebied Jabbeke-Wingene heel wat suggesties, waarop het Torhoutse stadsbestuur hopelijk gretig zal inpikken om met de beschikbare Vlaamse centen projecten uit te voeren. Dat zal in sommige gevallen in overleg met de buurgemeente Zedelgem moeten gebeuren. Zo bestaat er een voorstel om de vallei van de Moubeek tussen Wijnendale en Aartrijke als natuurverbindingsgebied in te richten en op de oever eventueel een mooi wandelpad aan te leggen. Tegelijk zou er geïnvesteerd moeten worden in een betere waterkwaliteit voor de genoemde beek. Uiteraard dient er voor zulke projecten nauw overlegd te worden met de aangelanden, in dit geval hoofdzakelijk landbouwers.

Nu het nieuwe bosbeheerplan voor Groenhove is goedgekeurd, kan er ook een ‘inrichtingsplan Groenhove’ uitgewerkt worden. Zo zou de Regenbeek, die doorheen het bos loopt, met Vlaamse subsidies ecologisch opgewaardeerd kunnen worden. En eventueel kan er gezocht worden om in een deel van de zone tussen de Keibergstraat en de Groenhovestraat een nieuw Torhouts speelbos aan te planten. Tegelijk kan de Groenhovevallei met diverse punt- en lijnvormige elementen landschappelijk uitgebouwd worden en her en der valt een beperkte bosuitbreiding te overwegen. Het inrichtingsproject suggereert voorts het uitbreiden van de recreatieve mogelijkheden binnen de bestaande boskern.

 

Doortrekken van De Groene 62

De bundel pleit er tevens voor om het relatief gave veldgebied tussen de Torhoutse stadskern en het dorp Wijnendale te versterken door allerhande kleinschalige natuuringrepen uit te voeren, wat tot een mozaïeklandschap moet leiden. De Vlaamse Landmaatschappij, die het planprogramma Veldgebied Brugge heeft opgesteld, laat er voorts geen twijfel over bestaan ‘dat de sterke verontreiniging van de Moubeek ter hoogte van Wijnendale resoluut aan banden gelegd moet worden’.

De plannenmakers hebben nog een leuk project in gedachten, waar wandelaars en fietsers zonder twijfel gretig gebruiken van zouden maken. Mits een beperkte eigen financiële inbreng zou Torhout dankzij het landinrichtingsproject Brugse Veldzone namelijk met subsidies van de Vlaamse overheid het fietspad De Groene 62, dat nu ter hoogte van De Warande in de Aartrijkestraat eindigt (of begint), kunnen doortrekken tot achter het voetbalstadion De Velodroom in de Sint-Jozefsstraat. Daarvoor dient een deel van de oude spoorwegbedding weer gerestaureerd te worden, wat wellicht nogal wat voeten in de aarde zou hebben. Het pad zou zich dan door de huidige ambachtelijke zone begeven en zowel de Noordlaan als de Bruggestraat dwarsen. Dit project zou de kwaliteit van het recreatief fietsroutenetwerk in de regio ten goede komen.


Mits een beperkte eigen financiële inbreng zou Torhout dankzij het landinrichtingsproject Brugse Veldzone met subsidies van de Vlaamse overheid het fietspad De Groene 62, dat nu ter hoogte van De Warande in de Aartrijkestraat stopt (foto), kunnen doortrekken tot achter het voetbalstadion De Velodroom in de Sint-Jozefsstraat.

 

Johan Sabbe

"