Het investeringsritme voor de afkoppeling afvalwater van hemelwater verhoogt!

14-08-2007

De doelstelling uit de Kaderrichtlijn Water om tegen 2015 voor alle waterlichamen tot een goede kwaliteit vraagt om een integrale aanpak. Bijkomende zware investeringen in gescheiden rioolstelsels is een van de speerpunten. 

De cijfers over de investeringen in de bouw van collectoren, waterzuiveringsinstallaties en de uitbouw van gescheiden rioolstelsels tonen een versnelde aanpak aan. De NV Aquafin kon in 2003 voor 35 miljoen euro aan projecten aanbesteden. In 2006 liep dit al op tot 155 miljoen euro. In 2007 zou er voor 190 miljoen euro kunnen worden aanbesteed. 

Ook voor de verdere uitbouw van het gemeentelijke gescheiden rioleringsstelsel maakt Vlaanderen extra geld vrij. Momenteel wordt er jaarlijks 67 miljoen euro voorzien voor de subsidiëring van gemeentelijke projecten. Dit bedrag wordt in 2008 verhoogd met 25 miljoen euro en in 2009 met 50 miljoen euro. Het subsidiekrediet voor de gemeentelijke rioleringen stijgt hiermee structureel tot bijna 120 miljoen euro per jaar.  

De gunstige effecten van deze investeringen zullen in de komende jaren zichtbaar worden. Als de waterkwaliteit van de waterlopen beter wordt, zal dit ook een positieve invloed hebben op de waterkwaliteit van het zeewater. De hoeveelheid neerslag van midden juli en begin augustus was echter zeer uitzonderlijk en zeer plaatselijk. Door het overstort van de rioleringen in de beken kwam er vervuild afvalwater in de waterlopen en vervolgens in de zee. 

Het optimalisatieprogramma van Aquafin is gericht op de afkoppeling van beken op de riolering. Door deze afkoppeling kan het overstort van vervuild rioolwater in het oppervlaktewater bij hevige regenval maximaal worden vermeden. Het is onmogelijk om de rioleringen zo te dimensioneren dat ze alle regenwater bij extreme regenval kunnen verwerken. Toch wil ik benadrukken dat er de komende jaren heel veel extra middelen moeten worden uitgetrokken voor het verder verbeteren van de rioolstelsel. De resultaten van deze investeringen zullen in de nabije toekomst ook een positieve invloed hebben op de waterkwaliteit”, aldus Vlaams minister Hilde Crevits. 

 

persinfo: 

Cybelle-Royce Buyck

woordvoerster van minister Hilde Crevits

0486 14 12 72

persdienst.crevits@vlaanderen.be