Invoering energieprestatiecertificaat stimulans voor meer energiezuinige woningen

20-07-2007

Op voorstel van Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, heeft de Vlaamse Regering het voorstel goedgekeurd om een energieprestatie-certificaat in te voeren bij verkoop en verhuur van woningen en appartementen. In het kader van het Energierenovatieprogramma 2020 wordt er naar gestreefd om een besparing van 30% van het huishoudelijk verwarmingsverbruik te realiseren. Dit energieprestatiecertificaat zal een stimulans zijn voor energiezuinige investeringen. 

Dit ontwerp wordt nu voorgelegd aan de SERV en de MiNa-raad. Met dit ontwerp wordt uitvoering gegeven aan een Europese richtlijn die de lidstaten oplegt om een dergelijk energieprestatiecertificaat in te voeren. Vlaams minister Hilde Crevits verwacht de definitieve goedkeuring in het najaar. 

Eigenaars die hun woning wensen te verkopen of te verhuren zullen in de loop van 2008 worden verplicht om over een energieprestatiecertificaat te beschikken. Het energieprestatiecertificaat legt op zich geen eisen op, maar informeert de kandidaat-kopers en kandidaat-huurders over het energieverbruik van de woning of het appartement dat zij wensen te kopen of te huren. Het energieverbruik wordt vertaald naar een kengetal. Met dit kengetal kan men dan op een eenvoudige wijze de woning vergelijken met wat een “gemiddelde”, een “energetische slechte” en een “energetisch goede” woning verbruikt. De koper of de verhuurder krijgt hierdoor een indicatie van de te verwachten energiekosten.  

Het certificaat bevat ook een reeks aanbevelingen om de woning energiezuiniger te maken. Op die manier krijgt de koper een idee van de te verwachten renovatiekosten als hij de woning energiezuiniger wenst te maken. Huurders hebben uiteraard veel minder mogelijkheden om zelf de woning energiezuiniger te maken, maar de aanbevelingen kunnen voor de verhuurder een stimulans betekenen om energiebesparende investeringen uit te voeren. 

Bij de verkoop van een woning dient het energieprestatiecertificaat overgedragen te worden aan de koper. De notaris zal in de koopakte een aantal gegevens van het certificaat overnemen en zal verifiëren of de koper wel degelijk kennis heeft genomen van de inhoud van het certificaat. Hiertoe zal de notaris toegang hebben tot een databank, zodat hij kan verifiëren of voor het verkochte gebouw wel degelijk een certificaat werd opgemaakt.  

Aangezien er in Vlaanderen nog een groot potentieel is voor energiebesparingen in woningen, kunnen dergelijke maatregelen een belangrijke bijdrage leveren tot het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Bovendien kunnen door energiezuinige aanpassingen aan de woning, zoals dakisolatie, dubbele beglazing en een hoogrenderende verwarmingsketel, op termijn vele euro’s bespaard worden. 

Het energieprestatiecertificaat is 10 jaar geldig en moet worden afgeleverd door een door de Vlaamse overheid erkende energiedeskundige. De kandidaat-energiedeskundigen zullen een opleiding moeten volgen. 

Voor de opmaak van het energieprestatiecertificaat laat Vlaams minister Hilde Crevits een softwareprogramma ontwikkelen. De geïnformatiseerde opmaak van het energieprestatiecertificaat moet het mogelijk maken dat het niet langer dan een halve dag duurt om voor een gemiddelde woning een certificaat op te maken. De kostprijs zou zodoende gemiddeld 200 tot 250 euro bedragen. 

In de eerste jaren na de invoering van de regelgeving zullen naar schatting jaarlijks zo een 100.000 certificaten moeten worden opgemaakt. Hiervoor zullen een 400-tal energiedeskundigen nodig zijn. De invoeringsdatum van de certificatenverplichting is nog niet definitief vastgelegd. Vlaams minister Hilde Crevits wil eerst de garantie dat er voldoende erkende energiedeskundigen beschikbaar zijn om de energieprestatiecertificaten op te maken. In ieder geval zal de invoering van de energieprestatiecertificaten bij verkoop en verhuur van woongebouwen moeten plaatsvinden voor de uiterste omzettingsdatum van de richtlijn, namelijk 4 januari 2009. 

Op termijn zullen de energieprestatiecertificaten een belangrijke impact krijgen op de energieprestaties van het Vlaamse woningbestand”, meent Vlaams minister Hilde Crevits. “In eerste instantie worden in uitvoering van een Europese richtlijn de energieprestatiecertificaten ingevoerd om kandidaat-kopers en kandidaat-huurders te informeren. Eigenaars-verhuurders worden gestimuleerd om energiebesparende investeringen uit te voeren. Het ligt evenwel voor de hand dat de overheid op termijn haar stimuleringsmaatregelen voor energiebesparende investeringen in woningen afhankelijk zal maken van de energiescore van het certificaat. Op die manier zullen de Vlaamse woningen beter geïsoleerd geraken en zullen de oude verwarmingsinstallaties versneld worden vervangen. Dit zijn de maatregelen die we nodig hebben om het energieverbruik structureel te verminderen en de Kyoto-doelstelling te realiseren”, besluit Vlaams minister Hilde Crevits. 

 

persinfo: 

Cybelle-Royce Buyck

woordvoerster van minister Hilde Crevits

0486 14 12 72

persdienst.crevits@vlaanderen.be