Minister Crevits keurt natuurbeheerplan Vallei van de Drie Beken goed

02-08-2007
Beheerplan verzoent natuur en zachte recreatie

Hilde Crevits, Vlaams minister voor Openbare Werken, Energie Leefmilieu en Natuur, heeft het natuurbeheerplan van het Vlaams Natuurreservaat Vallei van de Drie Beken goedgekeurd. Hierdoor zal het grote natuurgebied, dat grotendeels op het grondgebied van de stad Diest ligt, toegankelijk worden voor wandelaars, fietsers en ruiters. Via bewegwijzerde wandelpaden wordt het gebied ontsloten en anderzijds ook verbonden met andere natuurgebieden in de nabijheid. Ook zijn er afspraken gemaakt rond een mountainbikepad en een ruiterpad.  

Het 1.400 ha grote natuurgebied ‘Vallei van de Drie Beken’ ligt in het uiterste noordoosten van de provincie Vlaams-Brabant. Het grootste deel ligt op grondgebied van de stad Diest, een beperktere oppervlakte ligt in het aansluitend deel van de provincie Limburg op grondgebied van de gemeente Tessenderlo en de stad Beringen.  

Door de goedkeuring van het natuurbeheerplan wordt een oppervlakte van ongeveer 315 ha gronden in eigendom van het Agentschap voor Natuur en Bos opgericht als Vlaams natuurreservaat en toegevoegd bij de circa 30 ha gronden, die op 4 februari 2000 al werden opgericht als natuurreservaat.  

Met deze goedkeuring wordt ook een globale inrichtingsvisie voor het reservaat vastgesteld. De visie werd opgemaakt door het Agentschap voor Natuur en Bos en met de actieve inbreng van de betrokken gemeente- en provinciebesturen en van diverse overheidsinstanties. Het plan heeft daardoor een breed draagvlak. Dit zeer intense overleg met de verschillende gemeenten leidde daarenboven tot een consensus over het medegebruik voor recreatie.  

Voor Vlaams minister Hilde Crevits is zacht recreatief medegebruik met respect voor de natuurwaarde belangrijk. Via bewegwijzerde wandelpaden wordt het gebied ontsloten en anderzijds ook verbonden met andere natuurgebieden in de nabijheid. Ook zijn er afspraken gemaakt rond een mountainbikepad en een ruiterpad. Tot slot kan de vallei ook verkend worden via een aantal fietspaden langs het gebied.  

Het natuurgebied ‘Vallei van de Drie Beken’ omvat de vallei van de Grote, de Middel- en de Kleine Beek en de aanliggende Diestiaanheuvels Busselberg, Hooilandse Berg, Molenberg, Kruisberg, Kenisberg en Ekelenberg. Het gebied heeft een hoge ecologische waarde. Zo broeden er meer dan 100 verschillende vogelsoorten, waarvan een 20-tal zijn opgenomen op de Rode Lijst van bedreigde en beschermde soorten. Tevens zijn er nog een groot aantal relicten aanwezig van zeldzame en bedreigde plantengemeenschappen zoals voedselarme laagvenen, verlandingsmoerassen en trilvenen, heischrale graslanden, dottergraslanden, elzenbroekbossen, zure eikenbossen en droge en vochtige heide. Ook voor ongewervelde dieren als sprinkhanen en libellen, met respectievelijk 9 en 3 beschermde soorten, is het een zeer belangrijk natuurgebied. 

Door de goedkeuring van het natuurbeheerplan kunnen er belangrijke inrichtingswerken worden uitgevoerd op een aantal eigendommen van het Agentschap voor Natuur en Bos, zoals het herstel van heide en van soortenrijke graslanden. Ook de uitbreiding van enkele waardevolle boscomplexen is in voorbereiding. Deze werken richten zich maximaal op het herstel en op de instandhouding van Europees beschermde habitats en op het versterken van de biodiversiteit in dit belangrijke natuurgebied.  

De goedkeuring van het beheerplan betekent een belangrijke stap in het behoud en de uitbouw van waardevolle en zeldzame natuur in het Hageland en dit met de nodige aandacht voor het recreatieve medegebruik door wandelaars, fietsers en ruiters. Dit verhoogt het draagvlak voor deze schitterende natuur, omdat iedereen hiervan kan genieten”, besluit Vlaams minister Hilde Crevits 

 

Persinfo: 

Cybelle-Royce Buyck

woordvoerster van Vlaams minister Hilde Crevits

0486 14 12 72

persdienst.crevits@vlaanderen.be