Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits heeft een voorontwerp klaar voor de wijziging van de schooltoeslag voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) die vandaag in een voorziening worden begeleid, krijgen vanaf volgend schooljaar niet meer automatisch het maximale bedrag. Tot vandaag kregen deze jongeren het hoogste bedrag (3.300 euro) omdat ze geen ouders hadden die voor hen kunnen zorgen. De regelgeving hield er geen rekening mee dat voorzieningen waar zij verblijven ook mee instaan voor schoolkosten. Het Groeipakketdecreet wordt daarom aangepast.

“Het uitgangspunt van het Groeipakket is dat we alle kinderen en jongeren willen ondersteunen om kansrijk op te groeien. Dat geldt ook voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen, die hier een toekomst moeten uitbouwen. We hebben er als samenleving ook alle belang bij dat dit met een goede ondersteuning en begeleiding gebeurt. Door zowel het maximale bedrag te verlagen, verkleinen we de verleiding om het geld te gebruiken voor praktijken van afpersing of mensenhandel. De nieuwe bedragen zullen voor wie dat nodig heeft nog altijd voldoende zijn om, in overleg met voogden en voorzieningen en in combinatie met goede afspraken over de besteding ervan, de jongeren te ondersteunen in hun ontwikkeling en voor een actieve participatie aan onze samenleving.” – Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits 

 

De hoogte van het bedrag van de schooltoeslag wordt bepaald op basis van de inkomsten van het gezin. Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen die niet in een gezin verblijven, vallen vandaag automatisch onder de categorieën ‘zelfstandige leerling’ of ‘alleenstaande leerling’. Daardoor hebben zij automatisch recht op de hoogste bedragen van de schooltoeslag.

 

Dit schooljaar kwamen NBMV in aanmerking voor een schooltoeslag van 3387 euro. Vanaf volgend schooljaar zal een niet-begeleide minderjarige leerling die voltijds ingeschreven is in het secundair onderwijs en voldoende aanwezig is in de lessen nog maximaal 977 euro schooltoeslag krijgen. In de 3e graad kan dat voor sommige richtingen nog maximaal 1173 euro zijn; in het stelsel leren en werken is dat 556 euro. Dat zijn maxima en of NBMV dit bedrag effectief krijgen hangt af van hun persoonlijke situatie, bijvoorbeeld of de jongeren in een pleeggezin of in een voorziening wordt opgevangen. Enkel NBMV die effectief alleen wonen, kunnen nog recht hebben op het hoogste bedrag. Het ontwerp gaat nu naar de Raad van State.

 

Om te voorkomen dat er druk komt om geld te gebruiken voor zaken waarvoor het niet bedoeld is (bv. vanuit mensensmokkelaars) onderzoekt minister Crevits ook of het systeem van de geblokkeerde rekening dat vandaag al bestaat bij Vlaamse voorzieningen jeugdhulp kan worden verplicht voor alle NBMV. Daarover is het overleg met de betrokken federale diensten, onder meer Fedasil en de dienst voogdij tussen de administraties nog lopende.