Nieuwe beheersovereenkomst Agentschap Wegen en Verkeer - Concrete doelstellingen voor een performant beleid

26-10-2007

Op vrijdag 26 oktober is de beheersovereenkomst tussen het Agentschap Wegen en Verkeer en minister Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, goedgekeurd op de Vlaamse Regering. Deze beheersovereenkomst is een gevolg van omvorming van de voormalige administratie Wegen en Verkeer tot het intern verzelfstandigde Agentschap Wegen en Verkeer sinds 1 april 2006. Deze operatie kadert binnen het globale hervormingsproces BBB (Beter Bestuurlijk Beleid). De beheersovereenkomst met concrete doelstellingen loopt van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2010. 

 

Deze verzelfstandiging laat de Vlaamse overheid toe zich verder te ontwikkelen naar het voorbeeld van andere goed functionerende overheden. Deze verzelfstandiging houdt in dat agentschappen naar duidelijke doelen moeten toewerken en hier ook op kunnen beoordeeld worden. Om deze andere manier van aansturen mogelijk te maken werden in dit kader ook een aantal specifieke instrumenten ontwikkeld:

  • de beheersovereenkomst over de looptijd van een legislatuur;
  • de bijhorende jaarlijkse ondernemingsplannen;
  • een gedocumenteerd controlesysteem.

Minister Crevits: “Een performante overheid met slagkrachtige agentschappen, die verantwoordelijkheid krijgen en opnemen, is de beste garantie voor elke Vlaming dat de uitdagingen waar wij allen voorstaan, aangepakt worden. Het is ook de beste garantie dat het uitgestippelde beleid snel en krachtdadig wordt omgezet in concrete realisaties. Door deze beheersovereenkomst met concrete doelstellingen wil de Vlaamse Regering een kader creëren om de performantie en de klantvriendelijkheid de komende jaren verder te verhogen.” 


 

De beheersovereenkomst met de IVA Wegen en Verkeer werd opgesteld in een samenspraak tussen minister Crevits, het departement en het betrokken agentschap. Hierin staat hetgeen minister Crevits de komende drie jaar van de IVA Wegen en Verkeer verwacht, en welke engagementen (o.a. financiële) de minister hier tegenover zet. Daarnaast worden de doelstellingen geformuleerd rond personeelsmanagement (o.a. diversiteit), maar ook rond kwaliteit en klantgerichtheid. Telkens worden hieromtrent de te behalen resultaten vooropgesteld en indicatoren vastgelegd om de vooruitgang te kunnen opvolgen.

 

De engagementen van het Agentschap zijn vertaald in concrete organisatiedoelstellingen zowel om het specifieke beleid op het vlak van Openbare Werken als het algemene beleid op het vlak van de interne werking waar te maken. Wat de realisatie van het beleid op het vlak van Openbare Werken betreft, zijn 8 belangrijke sleuteldoelstellingen afgesproken:

·         het realiseren van een capaciteitsuitbreiding van het hoofdwegennet;

Klemtoon: Wegwerken van een aantal missing links in het wegennet.

·         het optimaal benutten van het gewestwegennet;

Klemtonen: Verdere uitbouw van dynamische verkeerssignalisatie en een adequaat incidentmanagement (FAST-contracten).

·         het planmatig en duurzaam beheren en onderhouden van de weginfrastructuur;

Klemtoon: Het verder verminderen van de achterstand op het vlak van structureel onderhoud. In 2007 werd het budget verder opgetrokken tot 79.572.000 euro, dit is 36% van het totale investeringsbudget van de 5 provinciale afdelingen (219.550.000 euro). In 2004 werd er 29,7 miljoen euro voorzien voor het structureel onderhoud en dit kwam overeen met 18,9% van het totale budget (156.997.000 euro).

·         het veilig inrichten van de gewestwegen en hun omgeving;

Klemtonen:

1.   voor het wegwerken van de gevaarlijke punten engageert het agentschap zich tot de aanbesteding van alle 800 punten tegen eind 2009.

2.   de verdere uitbouw van de verkeershandhavingssystemen (onbemande digitale camera’s)

·         het verminderen van de hinder bij wegenwerken;

Klemtonen:

1.   opstarten van de provinciale coördinatiepunten wegenwerken

2.   de inzet van externe bereikbaarheidsmanagers per provincie.

·         het realiseren van goed uitgebouwde infrastructuur voor fietsers;

Klemtoon: realisatie van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk.

·         het nemen van maatregelen die de doorstroming van het openbaar vervoer bevorderen;

Klemtoon: optimalisatie van het systeem van verkeerslichtenbeïnvloeding.

·         het milieuvriendelijk inrichten en beheren van de wegeninfrastructuur en haar omgeving.

Klemtoon: geluidsbeheersing na afwerking van de geluidsbelastingskaarten

 

 

Naast deze resultaatgericht engagementen worden in deze beheersovereenkomst ook afspraken gemaakt naar rapportering toe. Het werken met resultaatsverbintenissen vraagt immers meer transparantie en het afleggen van verantwoording. Van elk agentschap wordt in de beheersovereenkomst ook gevraagd het interne controlesysteem verder uit te bouwen zodat ook op dit vlak de leidend ambtenaar ten volle de verantwoordelijkheid kan nemen die hem wordt toebedeeld.

 

 

 

Persinfo:

 

Cybelle-Royce Buyck

woordvoerster van Vlaams minister Hilde Crevits

0486 14 12 72

persdienst.crevits@vlaanderen.be