Nieuwe beheersvorm voor de luchthavens Oostende-Brugge en Kortrijk-Wevelgem

28-09-2007

Op voorstel van Vlaams minister Hilde Crevits, ook bevoegd voor regionale luchthavens, heeft de Vlaamse Regering een voorontwerp van decreet goedgekeurd dat een nieuwe beheersvorm voor de luchthavens Oostende-Brugge en Kortrijk-Wevelgem mogelijk maakt. Deze beheersvorm zal er in bestaan dat de basisinfrastructuur in handen komt van een NV van publiekrecht. De exploitatie wordt overgedragen aan geïnteresseerde publieke en private partners. De Vlaamse overheid zal voor deze economische poorten de kosten van luchthavenbeveiliging en luchtvaartveiligheid blijven dragen. 

Voor de verdere ontwikkeling van de regionale luchthavens Oostende-Brugge en Kortrijk-Wevelgem wordt een nieuwe stap gezet in de concrete realisatie van de actiepunten uit de strategische visie. Tevens wordt er verder werk gemaakt van de PPS-procedure van de bouw van de tunnel en de exploitatie van de luchthaven Antwerpen. Bovenop de bestaande reguliere middelen voor de regionale luchthavens wordt er voor de basisinfrastructuur in 2008 bijkomend nog eens 22 miljoen euro uitgetrokken als kapitaalinjectie.  

Met dit ontwerpdecreet wordt een luchtvaartontwikkelingsmaatschappij (LOM) opgericht en kan een procedure worden gestart voor het aantrekken van een private luchthavenexploitant (LEM) voor de luchthavens van Oostende-Brugge en Kortrijk-Wevelgem.

De luchtvaartontwikkelingsmaatschappij (LOM), een publiekrechterlijk vormgegeven EVA, staat in voor:

-          de instandhouding en beheer van de bestaande en toekomstige basisinfrastructuur;

-          de terbeschikkingstelling van de gecertificeerde basisinfrastructuur volgens internationale reglementering (ICAO).

De luchthavenexploitatiemaatschappij (LEM), een privaatrechterlijke vennootschap, staat in voor:

-          de commerciële uitbating van de luchthaven;

-          het uitvoeren van de taken inzake luchtvaartveiligheid en luchtvaartbeveiliging tegen een financiële compensatie. 

Minister Hilde Crevits: “Voor de realisatie van de gecertificeerde luchthaveninfrastructuur heb ik 22 miljoenen euro vrijgemaakt in de begroting van 2008. Door deze kapitaalinjectie is het mogelijk om de infrastructuur gecertificeerd te maken en te houden. Nu kunnen de private partners aangetrokken worden voor de exploitatie van onze regionale luchthavens.” 

 

Hoe ziet de nieuwe beheersvorm eruit?  

Een luchtvaartontwikkelingsmaatschappij (LOM) wordt opgericht als publiekrechtelijk vormgegeven EVA, die zal instaan voor de basisinfrastructuur. Deze infrastructuur wordt tegen een concessievergoeding ter beschikking gesteld van een private luchthavenexploitatiemaatschappij (LEM) die zal instaan voor de commerciële uitbating van de luchthaven. De LEM is een privaatrechtelijke vennootschap waarin publieke en private partners buiten het Vlaamse Gewest kunnen participeren. Het Vlaamse Gewest zal zich dus niet langer rechtstreeks inlaten met de commerciële exploitatie van de luchthavens. 

De exploitant krijgt ook als opdracht om in te staan voor de goede werking van de luchthavenbrandweer, de veiligheid van het vliegtuigverkeer op de grond en de veiligheidscontrole van passagiers, bagage en vracht bij de overgang van landzijde naar luchtzijde. Het Vlaamse Gewest zal de exploitanten voor deze taken vergoeden. 

De gekozen aanpak waarborgt het behoud van de eenheid van beheer en van sociaal overleg op de luchthavens. Dit is belangrijk in een exploitatie-omgeving waar de zorg voor de veiligheid een essentiële opdracht is.  

De Vlaamse Regering heeft, op basis van eerder studiewerk van het Vlaams Instituut voor de Logistiek de voorwaarden dusdanig gesteld dat het aantrekken van private spelers realistisch en haalbaar wordt. Met deze beslissing wordt de toekomst van de Vlaamse luchthavens verder verzekerd. 

 

Hoe wordt de LOM-LEM structuur aangestuurd? 

De LOM zal door een beheersovereenkomst met de Vlaamse Regering worden aangestuurd. De LOM op haar beurt sluit een concessieovereenkomst af met de LEM. De LEM betaalt een concessievergoeding aan de LOM voor het ter beschikking stellen van een ICAO gecertificeerde luchthaveninfrastructuur. 

De Vlaamse overheid sluit een contract af met de LEM voor het uitvoeren van de taken in het kader van de luchtvaartveiligheid en de luchthavenbeveiliging, waarvoor de LEM een vergoeding krijgt.  

 

Welke procedure moet er nog gevolgd worden? 

Het goedgekeurde voorontwerp van decreet wordt nu voor advies voorgelegd aan de Vlaamse Luchthavencommissie binnen de SERV en aan het syndicaal overleg. Tevens zal de Raad van State advies uitbrengen, waarna de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet zal indienen bij het Vlaams Parlement.  

De totale procedure zal ongeveer een jaar in beslag nemen. 

 

Persinfo: 

Cybelle-Royce Buyck

woordvoerster van Vlaams minister Hilde Crevits

0486 14 12 72

persdienst.crevits@vlaanderen.be