Vandaag heeft de commissie onderwijs haar goedkeuring gegeven aan het nieuwe verzameldecreet voor volgend schooljaar. Dat decreet omvat een reeks veranderingen in het kader van operatie Tarra. De planlast wordt verminderd onder meer door een beter gebruik van het elektronische platform Discimus.

Minder planlast

Voor het schooljaar 2018-2019 zijn er een reeks nieuwe maatregelen in het verschiet. Die maatregelen worden telkens in een nieuw verzameldecreet gegoten. Er gaat veel aandacht naar Operatie Tarra met als doel de planlast te verminderen.

Schoolveranderingen en Discimus

Vandaag worden enkel schoolveranderingen die gebeuren tussen 1 september en 30 juni gevat door de procedure schoolverandering: de nieuwe school stuurt de schoolverandering door via aangetekende zending of tegen afgiftebewijs naar de oude school. De nieuwe inschrijving is rechtsgeldig op de dag waarop de nieuwe school de schoolverandering doorgeeft.

Er is echter geen procedure bepaald voor leerlingen die tussen twee schooljaren van school veranderen, noch een meldingsplicht. Scholen stellen dus soms vast dat op 1 september zittende of nieuw ingeschreven leerlingen niet komen opdagen. Indien er een wachtlijst is, moet de school tijdens die eerste schoolweek nog leerlingen contacteren die intussen al in een andere school gestart zijn. Dit zet in gebieden met capaciteitsdruk een hele carrousel van in- en uitschrijvingen in gang.

Daarom wordt de procedure rond school veranderen aangepast. De nieuwe procedure heeft verschillende doelstellingen:

  1. planlastvermindering en vereenvoudigde procedure bij schoolveranderingen;
  2. dubbele inschrijvingen vermijden;
  3. de carrousel van in- en uitschrijvingen aan het begin van het schooljaar vermijden.

De nieuwe regelgeving is als volgt:

Een school registreert elke inschrijving binnen zeven kalenderdagen en uiterlijk op de eerste dag van de effectieve lesbijwoning, met vermelding van het moment van de inschrijving en de datum van de voorziene start van de lesbijwoning. Als de leerling in kwestie al was ingeschreven in een school meldt Discimus deze inschrijving automatisch als schoolverandering aan de vorige school. Een leerling kan uitgeschreven worden op basis van een melding van schoolverandering van de leerling in kwestie door Discimus. Als de voorziene start van de lesbijwoning niet gepland wordt op de eerste schooldag van september blijft de leerling tot die datum ingeschreven in de oude school. Bij een inschrijving voor het volgende schooljaar, die plaatsvindt voor 1 juli van het voorafgaande schooljaar, meldt Discimus de schoolverandering aan de oude school op 1 juli. 

Informatie-uitwisseling tussen basisonderwijs en secundair onderwijs

De verplichting om relevante leerlingengegevens over te dragen bij schoolverandering is sinds 1.9.2014 opgenomen in het decreet basisonderwijs. Nu wordt ook de informatie-uitwisseling tussen de basisschool en het secundair onderwijs in deze regeling opgenomen: de overdracht gebeurt van school tot school, maar de ouders kunnen zich wel verzetten tegen deze automatische gegevensoverdracht. Ook is het de bedoeling dat de basisscholen automatisch via Discimus de informatie krijgen over de secundaire scholen waar hun vroegere leerlingen zijn ingeschreven. Dit past ook in een vermindering van de planlast voor de basisscholen, die nu niet meer zelf op zoek moeten gaan naar deze informatie.

School- en studietoelages

Vanaf volgend schooljaar kan de uitbetaling van school- en studietoelages ook iets vroeger starten, met name de laatste week van augustus i.p.v. op 1 september. Dit kan omdat er meer dossiers automatisch behandeld worden.  Verder wordt de nationaliteitsvereiste bij pleegzorg weggewerkt. Door, naar analogie met de financiële voorwaarden, de nationaliteitsvoorwaarden te schrappen voor kinderen die onder de pleegzorgregeling vallen, wordt het uitsluiten van pleegkinderen die niet (of nog niet lang genoeg) over een wettige verblijfstitel beschikken, stopgezet.

Uitbreiding rookverbod

Momenteel geldt in lokalen in een school en op de speelplaats een rookverbod tijdens de weekdagen van 6u30 tot 18u30. Op voorstel van het Vlaams Instituut Gezond Leven wordt dat rookverbod uitgebreid naar 24u op 24u en 7 dagen op 7.

Hertelling secundair onderwijs

De laatste capaciteitsmonitor van 2015 liet een duidelijke stijging zien van de leeraantallen in secundaire scholen volgend jaar. Scholen vragen daarom om extra lesuren zodat ze extra personeel kunnen aanwerven. Die extra omkadering heeft betrekking op het eerste leerjaar van de eerste graad. Dat is het leerjaarniveau waarop quasi alle leerlingen doorstromen van de basis naar de secundaire school en dus nieuw zijn in het middelbaar onderwijs.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Elk schooljaar bekijken welke vereenvoudigingen en veranderingen er nodig zijn in de scholen. Extra aandacht gaat er naar Operatie Tarra voor minder planlast. Voor het schooljaar 2018-2019 nemen we opnieuw Tarra-maatregelen zoals een aangepaste procedure bij schoolveranderingen, informatie-uitwisseling tussen basisonderwijs en secundair onderwijs en in bepaalde gevallen een vroegere uitbetaling van studietoelagen naar eind augustus.”

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.