Oppervlaktedelfstoffenplan denkt aan de behoeften van de toekomstige generaties - vanaf 20 augustus hebben burgers inspraak.

20-08-2007

Vanaf vandaag start het openbaar onderzoek van het ontwerp van algemeen oppervlaktedelfstoffenplan. Elke burger kan reageren op dit plan.

 

De Vlaamse Regering heeft op 19 juli 2007 het ontwerp van algemeen oppervlaktedelfstoffenplan principieel goedgekeurd. De basisdoelstelling van het algemene plan is om op een duurzame wijze te voorzien in de behoefte aan (primaire) oppervlaktedelfstoffen (klei, leem, zanden, enz.) ten behoeve van de huidige en de toekomstige generaties. Hiertoe werd een inschatting van de vraag naar en het aanbod van oppervlaktdelfstoffen gemaakt.

 

De oppervlaktedelfstoffen worden onder andere gebruikt in infrastructuurwerken, de keramische– en glassector en de woningbouw. Met deze grondstoffen voor onder meer dakpannen en bakstenen moet er zorgvuldig worden omgesprongen.

 

Vanaf vandaag, maandag 20 augustus, wordt de bevolking geraadpleegd. Hiertoe werd het ontwerpplan naar alle gemeentebesturen opgestuurd. Het plan ligt ter inzage in elk gemeentehuis. Tevens is het ontwerpplan via internet raadpleegbaar op de website van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie www.vlaanderen.be/natuurlijkerijkdommen (zie rechterkolom, rubriek ‘In de kijker’).Eventuele opmerkingen of bezwaren dienen ten laatste op maandag 8 oktober 2007 toe te komen bij de Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen (ALBON) van de Vlaamse overheid:

- ofwel per e-mail op natuurlijkerijkdommen@lne.vlaanderen.be;

- ofwel per post op het adres:

Vlaamse overheid

ALBON

Dienst Natuurlijke Rijkdommen

Koning Albert II-laan 20 bus 20

1000 Brussel

Opdat opmerkingen of bezwaren in aanmerking kunnen worden genomen, moeten ze ten eerste een duidelijke vermelding bevatten van de auteur en zijn adres en ten tweede een duidelijke verwijzing naar de specifieke titel, pagina of passage uit het ontwerpplan waarop ze betrekking hebben.

 

Na de raadpleging van de bevolking en na het bekomen van het advies van de SERV en de MINA-raad, legt de Vlaamse Regering dan definitief het algemeen oppervlaktedelfstoffenplan vast.

 

Delfstoffen zijn belangrijke grondstoffen voor diverse producten, zoals dakpannen en bakstenen. Vanaf vandaag kan elke burger reageren op het ontwerp van oppervlaktedelfstoffenplan. Het objectief van het plan is om voor de huidige en toekomstige generaties, op een duurzame wijze te voorzien in de behoefte aan oppervlaktedelfstoffen. In het plan werd ook een ‘Actieplan alternatieve materialen’ opgenomen waarin een uitvoerige beschrijving wordt gegeven van de actuele inzet van alternatieve materialen. Door het gebruik van volwaardige alternatieven en het maximale hergebruik van afvalstoffen kan er bespaard worden op de inzet van oppervlaktedelfstoffen”, aldus minister Hilde Crevits.

 

 

persinfo:

 

Cybelle-Royce Buyck

woordvoerster van minister Hilde Crevits

0486 14 12 72

persdienst.crevits@vlaanderen.be