Suez - Gaz de France: hefboom voor marktwerking?

04-09-2007
Minister Crevits wenst duurzaam overleg met de groep en de overheden

Hilde Crevits, Vlaams minister voor Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, is tevreden dat aan de onzekerheid op de Vlaamse elektriciteits- en aardgasmarkten, ingevolge de aangekondigde fusie van Suez en Gaz de France, een einde is gekomen. Meteen kunnen en moeten ook de volgende stappen worden gezet om beide markten vrij te maken. Het gaat dan vooral over het aandeel van Suez in Distrigas en Fluxys alsook het aandeel van Gaz de France in SPE. 

Vandaag vond een overleg plaats met afgevaardigden van zowel Suez als Gaz de France, in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de federale en regionale regeringen. Vlaams minister van Energie Hilde Crevits heeft nav dit overleg meegegeven dat de aan de Commissie toegezegde tegemoetkomingen met betrekking tot de Belgische elektriciteits- en aardgasmarkten (onder andere in het kader van de Pax Electrica bis, die eigenlijk geen pax electrica is) onverkort moeten worden nagekomen. Dit is noodzakelijk om zowel het level playing field op het gebied van de productie (SPE en Distrigas) als de unbundling op het vlak van de netten (Fluxys) te verzekeren. De fusie dient dan ook gevolgd te worden door het ter beschikking stellen van aandelen in SPE, Distrigas, Fluxys en de (inzonderheid nucleaire of afgeschreven) elektriciteitsproductiecapaciteit. 

Minister Hilde Crevits laat evenwel verstaan dat zelfs de onverkorte uitvoering van de betreffende toezeggingen nog geen mededinging, laat staan een kostenverlaging of prijsdaling waarborgen. 

Ondertussen voert de Vlaamse energieminister de liberalisering door op het domein van de distributie en de levering, op een zowel economisch als sociaal en ecologisch verantwoorde wijze. Niet alleen zijn recent nog maatregelen genomen ter bescherming van de onafhankelijkheid van de elektriciteits- en aardgasdistributienetbeheerders in het kader van de werkmaatschappijen. Ook actueel worden tal van openbaredienstverplichtingen opgelegd inzake energiearmoede, rationeel energiegebruik, warmtekrachtkoppeling en hernieuwbare energiebronnen. 

Van de federale staat vraagt de Vlaamse energieminister bijkomende maatregelen:

  • om de concurrentie op het niveau van de productie te garanderen (bijvoorbeeld door middel van swaps, veilingen of beurzen);
  • om de onafhankelijkheid en de mogelijkheden van de transmissie- en transportnetbeheerders uit te bouwen;
  • om de elektriciteitsproductiecapaciteit uit te breiden (inzonderheid door middel van sites, aansluitingen en vergunningen);
  • om de zelfstandigheid en de bevoegdheden van de regulator te vrijwaren.

Tevens moet duidelijk zijn dat ook de ontwikkeling van Zeebrugge als draaischijf voor de doorvoer van en de handel in aardgas niet in het gedrang mag komen. 

Minister Hilde Crevits: “Ten aanzien van de vermelde aandachtspunten wens ik dat de regionale energieministers niet alleen in kennis worden gesteld van de uitvoering van de overeengekomen stappen maar ook in staat worden gesteld om toezicht uit te oefenen op het nakomen van de gemaakte afspraken. Tevens pleit ik voor een duurzaam overleg tussen de groep en de federale en regionale overheden, door middel van de reeds in de Pax Electrica II voorziene overlegmechanismen.” 

Minister Crevits vraagt ook aandacht voor de verkoop van de milieudivisie van Suez. Ook hier willen we attent zijn dat geen nieuwe concentraties ontstaan. We verwachten een attente en krachtdadige houding ook ten aanzien van deze ontwikkeling vanwege de mededingingsautoriteiten. 

Elektriciteit en aardgas zijn levensnoodzakelijk geworden voor zowel gezinnen als bedrijven”, aldus de minister, “en niets is schadelijker voor de prijsvorming en gevaarlijker voor de bevoorrading dan een liberalisering zonder concurrentie. Bij dergelijke operaties moet er dan ook over gewaakt worden dat er een reële bijdrage is tot de vrije concurrentie zodat er een evenwicht wordt gevonden tussen de ontplooiingskansen van de energiebedrijven en de keuzemogelijkheden van de huishoudens en de ondernemingen. 

 

Persinfo:

 

Cybelle-Royce Buyck

woordvoerster van Vlaams minister Hilde Crevits

0486 14 12 72

persdienst.crevits@vlaanderen.be