De landbouworganisaties en de directe handelspartners van de varkensboeren hebben vandaag een intentieverklaring ondertekend voor de oprichting van een brancheorganisatie. Daarnaast engageert de hele varkenssector zich om tot een strategische toekomstvisie te komen. Dat is bekend gemaakt tijdens een tweede uitgebreid overleg met alle schakels van de varkensketen, georganiseerd door Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits. De varkenssector maakt momenteel een zware crisis door. Om de sector een duurzaam en toekomstbestendig bestaan te garanderen, is het nodig om de werking in de keten en de samenwerking tussen alle schakels te versterken.

“De moeilijkheden in de varkenssector vragen een aanpak op korte en lange termijn. Een betere samenwerking in de hele keten, van varkenshouder tot verkoper, is nodig. Het is hoopgevend dat we vandaag de eerste stappen in die richting zetten. Met de komst van een brancheorganisatie kan de sector zich gezamenlijk sterker maken op het vlak van de handel en de verwerking. De 4 stichtende leden, ABS, Boerenbond, FEBEV en BFA hebben hiertoe een intentieverklaring ondertekend. Daarnaast engageert de gehele sector zich om een toekomstgerichte visie uit te werken met focus op het verduurzamen van de sector en het vergroten van de creatie van lokale meerwaarde. Ook in de toekomst blijven we overleg plegen, want we laten de sector - en in het bijzonder onze varkenshouders - niet los.” Hilde Crevits

Sector in crisis

De varkenssector beleeft moeilijke tijden. Door de Afrikaanse varkenspest enkele jaren geleden, de covid-crisis en de stijgende voedselprijzen krijgen de varkenshouders momenteel lage prijzen. Er is sprake van een marktfalen. Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits heeft de situatie onlangs op Europees en federaal niveau aangekaart. Op Vlaams niveau werd er 16 miljoen euro vrijgemaakt om de getroffen varkenshouders tegemoet te komen, ook hier zowel op korte termijn als met structurele maatregelen.

Brancheorganisatie wordt op korte termijn opgericht

De landbouworganisaties, het Algemeen Boerensyndicaat en Boerenbond, de Federatie van het Belgische Vlees en de Belgian Feed Association hebben zich vandaag geëngageerd om in november een brancheorganisatie op te richten.  Deze brancheorganisatie voor varkens, BO Varkens, wil uitgroeien tot een strategisch platform van de varkenssector. Ze verenigt de primaire productie, de eerste verwerking en de voedersector. Daarvoor kan ze ook internationale contacten en samenwerkingen opzetten. Voordeel van zo’n erkenning is dat zij formeel het aanspreekpunt voor een hele sector is gezien er met de eerste 3 schakels van de keten tot betere en meer gecoördineerde keuzes kunnen komen. Zo zal hierin overleg over transparantie in prijzen en kosten voorzien worden en zullen zij gezamenlijk inspanningen leveren om de sector sterker te maken gezien deze schakels onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. In een tweede fase kunnen andere schakels van de keten zoals de vleesverwerkers of retail toetreden. Ook de toetreding van de Waalse landbouworganisatie FWA is mogelijk.

Gehele sector engageert zich

Daarnaast heeft de hele sector, van primaire producenten tot en met retail zich geëngageerd een sectorbrede verduurzaming van de varkensketen te realiseren. De varkenssector staat immers voor grote uitdagingen op het vlak van productie, afzet en verduurzaming. Op vlak van verduurzaming, rendabiliteit, meerwaardecreatie en promotie dringt een doordachte aanpak zich op. Belangrijk is om de sector een toekomst op termijn te geven door gecoördineerd keuzes te maken waaraan iedere schakel zijn verantwoordelijkheid in opneemt.

Vraag voor Europese aanpak

Vlaams minister Hilde Crevits blijft ondertussen aandringen op een gecoördineerde actie van de Europese Unie. Vorige week kreeg ze daarvoor de steun van 23 lidstaten, maar Europa houdt momenteel de boot nog af. Minister Crevits wijst er nogmaals op dat de marktsituatie vandaag geen normale situatie is omwille van oorzaken die zich buiten de directe invloedsfeer van de varkenshouders bevinden.