Ouders tevreden over Kind en Gezin bij de ondersteuning van de ontwikkeling en de opvoeding van hun kinderen

Publicatiedatum

Tags

Opgroeien

Deel dit artikel

Een grootschalig tevredenheidsonderzoek naar de dienstverlening Kind en Gezin bewijst dat ouders het gratis medisch-preventieve aanbod en de ondersteuning van Kind en Gezin erg waarderen. Dat maakt minister Crevits samen met Opgroeien bekend. De resultaten van de tevredenheid van de organisatoren die een kinderopvang uitbaten, bevestigen de noodzaak van de recente aanwervingen voor het team Klantenbeheer Kinderopvang.  

“Opgroeien heeft een belangrijke dienstverlening naar ouders en organisatoren van kinderopvang. De voorbije maanden waren niet gemakkelijk voor de sector kinderopvang en het agentschap. In de dienstverlening naar de sector  worden er al heel wat verbeterpunten aangepakt na de parlementaire onderzoekscommissie. Dit onderzoek toont wat er goed loopt en waar er nog verder marge voor verbetering is. Om goede dienstverlening te kunnen leveren aan de 6.000 opvanglocaties voor baby’s en peuters en de 1.000 locaties voor buitenschoolse opvang moeten er ook voldoende medewerkers zijn. Ik ga er van uit dat de investeringen zullen resulteren in een verhoogde bereikbaarheid en in een nog sterkere dienstverlening aan de organisatoren. Ook de mening van de ouders over het aanbod van Kind & Gezin is bijzonder waardevol. Ook daar zullen stap per stap verbeteringen doorgevoerd worden zodat ouders een nog betere dienstverlening kunnen krijgen. We zullen de vinger aan de pols houden en de kwaliteit blijven opvolgen.” – Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits 

Op vraag van de Vlaamse Regering liet Opgroeien in 2022 een onderzoek uitvoeren door een onafhankelijk onderzoeksbureau naar de tevredenheid van zowel ouders van jonge kinderen over de dienstverlening van Kind en Gezin als bij de organisatoren van kinderopvang over de dienstverlening vanuit Opgroeien. De voorbereidingen voor dit hele onderzoek werden getroffen voor de crisis in de kinderopvang.  

De onderzoekers van dit grootschalig opgezette onderzoek contacteerden meer dan 35.000 ouders en meer dan 2.700 medewerkers van de meer dan 1.800 organisatoren kinderopvang voor baby’s en peuters in Vlaanderen. Meer dan 8.200 ouders en 1.445 medewerkers vanuit in totaal 64% van alle organisatoren van kinderopvang vulden de vragenlijsten quasi volledig in.  

Ook ouders die niet of niet langer gebruik maakten van de dienstverlening werden uitgenodigd. Zo werd gegarandeerd dat ook de mogelijk negatieve ervaring of mening van ‘afhakers’ in de scope zat.  

Resultaten 

Er werden heel wat aspecten uitgebreid bevraagd. Het rapport toont een hoge tevredenheid over veel aspecten van de dienstverlening van Kind en Gezin. In het algemeen kennen ouders de dienstverlening van Kind en Gezin een tevredenheidsscore van gemiddeld 8,2 op 10 toe. We zien dat voor heel wat dienstverleningsaspecten een ruime meerderheid een score van 8 tot 10 geeft, wat wijst op grote tevredenheid. Ouders zijn gemiddeld zeer tevreden over de contacten met medewerkers van de lokale Kind en Gezin-teams, het uitvoeren van de gratis gehoor- en oogtesten, het vaccineren van de kinderen. Ouders vinden daarnaast ook informatie en advies over thema’s zoals opvoeding en gedrag, slapen en zindelijkheid belangrijk. Ze willen hierrond graag nog beter ondersteund worden. 

Ook bij de organisatoren van kinderopvang geven vele respondenten positieve scores, maar het is duidelijk dat het aandeel personen dat minder tevreden is hoger ligt dan bij de ouders. De gemiddelde tevredenheidsscore van opvangorganisatoren bedraagt 6,8 op 10. De kinderopvang is het meest tevreden over het tijdig betalen van subsidies en het gemakkelijk doorgeven van gegevens over opvangprestaties. 

Het onderzoek toont dat diverse aspecten van de dienstverlening door Opgroeien ten aanzien van organisatoren kinderopvang verbeterd kunnen worden. Het gaat dan onder andere om het verhogen van de bereikbaarheid vanuit klantenbeheer Kinderopvang, het meer inzetten op hulp en ondersteuning bij problemen van opvangorganisatoren, informatie online zichtbaarder ontsluiten, en het verduidelijken van procedures. Heel wat van deze zaken zijn het afgelopen half jaar al sterk aangepakt. 

Aanbevelingen 

Het onderzoeksbureau heeft op basis van de resultaten ook aanbevelingen geformuleerd. Heel wat van deze aanbevelingen liggen in lijn met vernieuwingen die Opgroeien zelf initieerde en implementeerde. 

Dit voorjaar lanceerde Kind en Gezin bijvoorbeeld al een opvallende campagne en nieuwe brochure rond zindelijkheid. Ook de grotere aandacht voor zindelijkheid tijdens de contacten met gezinnen zijn in alle 57 lokale Kind en Gezin teams over heel Vlaanderen ingebed. Kind en Gezin bevraagt dit ook actief bij alle ouders. Zo kan er snel en laagdrempelig extra ondersteuning op maat kan gegeven worden als het zindelijk worden niet vlot loopt.  

Tussen eind januari en eind april 2023 zijn al meer dan 25 medewerkers aangeworven voor de versterking van Klantenbeheer kinderopvang. Heel wat nieuwe klantenbeheerders hebben hun opleiding al voltooid en werken zelfstandig in een nieuwe teamstructuur. Tot en met het eerste kwartaal van 2023 had elke klantenbeheerder kinderopvang een werklast had van meer dan 220 dossiers. Stap voor stap zal dit de dossierlast per medewerker doen verlagen naar gemiddeld 125 locaties kinderopvang. Op die manier wordt gewerkt aan het verhogen van de nabijheid van de klantenbeheerders voor de organisatoren kinderopvang. 

“Vandaag delen we deze resultaten in detail met alle lokale medewerkers van Kind en Gezin en onze verpleegkundigen van de Kind en Gezin-Lijn. De lokale teams Kind en Gezin en de verpleegkundigen van de Kind en Gezin-Lijn staan er dag in dag uit voor ouders. Het gaat om meer dan 1000 medewerkers die over gans Vlaanderen elke dag duizenden gezinnen informeren, ondersteunen en empoweren. Deze resultaten zijn sterk en geven vertrouwen. Ouders hebben het vandaag niet gemakkelijk. Ze worden een grote verantwoordelijkheid toegedicht bij de ondersteuning van de ontwikkeling en de opvoeding van hun kinderen en moeten heel veel ballen tegelijk in de lucht houden. Op al deze momenten is het belangrijk dat er mensen direct naast hen staan. Om een luisterend oor te bieden, advies te geven of de verbinding te maken met meer specifieke vormen van zorg en hulp. Dat onze medewerkers door ouders op deze vele terreinen sterk gewaardeerd worden, is voor hen een hart onder de riem. Het is ontzettend fijn om vast te stellen dat ouders en professionals elkaar toch blijven vinden, ook na de moeilijk corona-jaren en dat ouders de ondersteuning en de hulp die ze vanuit Kind en Gezin ontvangen als onmisbaar bij hun ouderschap ervaren. Om ook morgen dat positieve verschil te kunnen blijven maken voor ouders, zijn we op zoek naar versterking. We zijn actief op zoek naar nieuwe medewerkers met een hart voor gezinnen en heel veel zin om elke dag onze missie #kansrijkopgroeien te realiseren.” – Bruno Vanobbergen, Waarnemend Administrateur-Generaal Agentschap Opgroeien 

Het volledige rapport met resultaten, conclusies en aanbevelingen is terug te vinden op website van Opgroeien: https://www.opgroeien.be/kennis/cijfers-en-onderzoek/tevredenheidsonderzoek-dienstverlening-opgroeien 

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.