Personen met een verstandelijke handicap en een psychiatrische stoornis zullen in heel Vlaanderen de juiste zorg kunnen krijgen

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Voor mensen met een dubbeldiagnose (verstandelijke handicap en psychiatrische stoornis) is er een specifieke werking in Oost- en West-Vlaanderen en Limburg om hen te ondersteunen.  Minister Hilde Crevits besliste om deze werking verder te zetten én uit te bereiden naar de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant/Brussel. Op deze manier wordt er verder geïnvesteerd in een Vlaanderen brede werking.

De samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid tussen de psychiatrische ziekenhuizen en de VAPH-voorzieningen werkt en biedt voor heel wat mensen met een dubbeldiagnose een oplossing. Een continuering én de uitbreiding naar Antwerpen en Vlaams-Brabant staan dan buiten kijf. Op die manier willen we vanuit Vlaanderen tegemoetkomen aan de specifieke noden van personen met een verstandelijke handicap én een psychiatrische stoornis.” - Hilde Crevits, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

In 2014 werden drie projecten gelanceerd met cofinanciering van FOD Volksgezondheid en het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap). De projecten waren altijd een samenwerking tussen een door het VAPH vergunde organisatie en een psychiatrisch ziekenhuis met een specifieke afdeling voor de residentiele behandeling van mensen met een dubbeldiagnose. Het gaat hier dan om mensen met een verstandelijke handicap en bijkomend een psychiatrische stoornis. Minister Crevits investeert 900.000 euro voor de uitbreiding van 3 naar 5 samenwerkingsverbanden.

De werking voor personen met een dubbeldiagnose werd over de jaren heen als bijzonder waardevol beschouwd door alle betrokken partijen.

Met deze beslissing wordt de continuïteit verzekerd van de eerdere samenwerkingsverbanden in Oost-Vlaanderen, Limburg en West-Vlaanderen en wordt de werking uitgebreid naar Antwerpen en Vlaams-Brabant/Brussel om mensen met een dubbeldiagnose over heel Vlaanderen op een gelijkwaardige manier te ondersteunen. Zowel vanuit de sector van de geestelijk gezondheid als de sector voor personen met een handicap was er steeds meer vraag naar een duurzame verankering van de ondersteuning op lange termijn.

“Dankzij deze extra financiering kunnen we nog betere zorg op maat bieden. Mensen met een verstandelijke beperking hebben meer kans op de ontwikkeling van een psychische kwetsbaarheid. Zij hebben tijdens hun opname in een psychiatrisch ziekenhuis evenwel nood aan bijkomende zorg, net omwille van hun beperking. De financiering van de psychiatrische ziekenhuizen is hier niet goed op afgestemd. Dankzij deze middelen kunnen we deze aangepaste, mensgerichte zorg aan hen nu wel bieden. Hierdoor werken we  intensiever en kortdurender zodat mensen sneller terug naar hun thuis kunnen. Tegelijk kunnen we bijkomend investeren in samenwerking naar VAPH-partners om onze expertise en knowhow die uit een behandeltraject volgt, over te dragen. We engageren ons ook om time-out- en crisisbehandelingen te voorzien. We zijn zeer dankbaar dat de minister dit project structureel verankerd en verder uitrolt over Vlaanderen en hierdoor een verschil maakt voor deze zeer kwetsbare populatie.” – Bert Plessers – algemeen directeur Asster vzw (en De Zeilen 2 – dubbeldiagnose-afdeling)

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.