Infrastructuur

Regeerakkoord:

We maken werk van een masterplan scholenbouw. We creëren bijkomende schoolcapaciteit, in de eerste plaats in de steden en gemeenten waar de capaciteitsdruk het grootst is. In heel Vlaanderen pakken we de schoolgebouwen op de wachtlijst aan die zich in de meest urgente situatie bevinden. Een meerjarenbudget is noodzakelijk om een planmatige inzet van de middelen mogelijk te maken.

De nieuwe of vernieuwde schoolgebouwen moeten multifunctioneel zijn en ter beschikking staan van de lokale gemeenschap (kinderopvang, hobby-, amateur- en sportclubs, lokale verenigingen, …) en in de vakantieperiodes van speel-, jeugd- en sportpleinwerking, … Scholen kunnen voor de openstelling een kostendekkende vergoeding vragen. We stemmen de verschillende regelgevingen en richtlijnen op elkaar af. Subsidiestromen kunnen gecombineerd worden weliswaar zonder overlap.

De Vlaamse Regering maakt werk van het ‘Open School’-concept zodat de schoolsportinfrastructuur buiten de schooluren efficiënter wordt gebruikt.

Op vlak van financiering willen we alternatieve mogelijkheden benutten – voor zover haalbaar, wenselijk en rekening houdend met hun ESR-impact en impact op de schuldgraad en juridische eenvoud.

Ook in Brussel maken we werk van een voldoende capaciteitsuitbreiding voor het kleuter- en leerplichtonderwijs zodat gezinnen die zich naar de Vlaamse Gemeenschap richten ook effectief een plaats vinden voor hun kind, en rekenen erop dat de Franse Gemeenschap een evenwaardige inspanning doet en gaan daartoe in overleg.

Gerealiseerd:

We maakten een grote inhaalbeweging wat scholenbouw betreft. Voor het eerst sinds Vlaanderen bevoegd is voor onderwijs, is er een geïntegreerd Masterplan Scholenbouw. Het plan zorgt voor een duidelijke trendbreuk en legt nieuwe accenten. : Chronologie is bijvoorbeeld niet meer het enige criterium om de wachtlijst te beoordelen en de capaciteitsmiddelen zijn in de reguliere uitgaven voor scholenbouw geïntegreerd.  De geselecteerde projecten krijgen een strikte opvolging en een snelle realisatie, en nieuwe en vernieuwde scholen worden  vlotter voor verschillende doeleinden gebruikt. http://www.hildecrevits.be/nl/masterplan-scholenbouw-samen-bouwen-aan-een-sterker-schoolpatrimonium

Nog nooit investeerden we zo veel geld in de renovatie, modernisering en uitbreiding van bestaande schoolgebouwen. De reguliere subsidies scholenbouw voor alle scholen samen zorgen elk jaar opnieuw voor de noodzakelijke verbetering en uitbreiding van het bestaande schoolpatrimonium van alle onderwijsnetten.

Dankzij de BTW-verlaging van 21 % naar 6 % voor scholenbouw kwamen er vanaf 2016 extra middelen vrij om opnieuw te investeren in scholenbouw. Binnen het DBFM-programma ‘Scholen van Morgen’ ging het om 160 miljoen euro extra investeringen, goed voor 17 extra DBFM-schoolbouwprojecten. Die worden nu volop uitgetekend. Ook binnen de reguliere financiering ging het in 2016 en 2017 alleen al om circa 95 miljoen euro (aandeel Vlaamse Overheid en aandeel schoolbesturen). Ook in 2017 blijft het verlaagde BTW-tarief van 6 % op scholenbouw volop gelden. http://www.hildecrevits.be/nl/contract-voor-160-miljoen-euro-extra-investering-voor-scholen-van-morgen-ondertekend

Met het PPS-programma ‘Scholen van Morgen’ bouwt Vlaanderen op dit moment volop nieuwe scholen. Vaak gaat het om indrukwekkende hedendaagse schoolinfrastructuur. Het DBFM-programma ‘Scholen van Morgen’ is goed voor 182 bouwprojecten, meer dan 200 nieuwe of gerenoveerde schoolgebouwen en een investering van 1,5 miljard euro. Ondertussen zijn er al bijna 140 schoolbouwprojecten officieel opgeleverd. In totaal gaat het om 710.000 m² aan nieuwe schoolinfrastructuur voor 133.000 leerlingen. http://www.hildecrevits.be/nl/vlaams-minister-van-onderwijs-hilde-crevits-lanceert-oproep-voor-bouw-van-nieuwe-scholen

Scholen in het vrij en officieel gesubsidieerd onderwijs kunnen nu in heel Vlaanderen huursubsidieskrijgen (vroeger was dit enkel beperkt mogelijk voor scholen in capaciteitsgemeenten, elk jaar opnieuw aan te vragen). Het gaat hierbij om scholen die een bestaand gebouw dat nog niet voor onderwijs bestemd was of een nieuwbouw waarvan de school geen eigenaar is, zullen huren en daarvoor een subsidie krijgen. Wanneer de nieuw te bouwen huursubsidieprojecten effectief worden gerealiseerd, stemt dit overeen met een investeringsvolume van circa 88 miljoen euro. http://www.hildecrevits.be/nl/huursubsidies-voor-onderwijsinfrastructuur-24-goedgekeurde-projecten-zorgen-voor-35000m%C2%B2-nieuwe

http://www.hildecrevits.be/nl/10-projecten-huursubsidies-zorgen-voor-bijna-1000-bijkomende-plaatsen-voor-leerlingen-op-scholen

Voor de tweede oproep huursubsidies voor schoolgebouwen wordt nog eens 3 miljoen euro voorzien.http://www.hildecrevits.be/nl/3-miljoen-euro-voor-tweede-oproep-huursubsidies-voor-schoolgebouwen 

De capaciteitsmonitor vervult een belangrijke signaalfunctie: we krijgen inzicht in de omvang en de duur van mogelijke capaciteitstekorten. Want voor het eerst beschikken we over verfijnde prognoses over het aantal leerlingen in het basis- en secundair onderwijs in de dichte en verdere toekomst. De leerlingencijfers zijn variabel in tijd en verschillen ook per locatie. Flexibele gebruiksvormen van schoolgebouwen zijn dus nodig.  Zo promoten we  huursubsidies en de multi-inzetbaarheid van schoolgebouwen.  Deze capaciteitsmonitor helpt ons om verder gericht te investeren en de grote uitdagingen rond scholenbouw de volgende jaren doelgericht aan te pakken. Voor het eerst wordt dit op lange termijn bekeken. http://www.hildecrevits.be/en/capaciteitsmonitor-schoolinfrastructuur-brengt-vraag-en-aanbod-basis-en-secundair-onderwijs-kaart

In het voorjaar van 2016 kwamen er bijkomende capaciteitsmiddelen voor de uitbreiding en/of  de bouw van volledig nieuwe scholen voor een termijn van drie jaar (2016-2018).  Zo kunnen de scholen in capaciteitsgebieden een langetermijnplanning ontwikkelen. Het gaat om 150 miljoen euro extra , goed voor 13.146 nieuwe plaatsen in de klas ,  in 126 capaciteitsprojecten in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dankzij alle toegekende capaciteitsmiddelen (2010-2018) zullen er de eerstvolgende jaren (2017-2019) nog meer dan 22.000 plaatsen op school bijkomen. http://www.hildecrevits.be/fr/13146-extra-plaatsen-scholen-vlaanderen-en-brussels-hoofdstedelijk-gewest

53 scholen ontvangen een projectsubsidie om hun schoolsportinfrastructuur ook buiten de schooluren open te stellen voor lokale sportverenigingen. De geselecteerde scholen krijgen financiële ondersteuning op het vlak van infrastructuuraanpassingen, hulp bij de exploitatie of een combinatie van beide vormen van financiële ondersteuning. http://www.hildecrevits.be/nl/53-scholen-krijgen-subsidie-om-sportinfrastructuur-naschools-open-te-stellen

Voor de tweede oproep voor het delen van schoolsportinfrastructuur wordt nog eens 6 miljoen euro vrijgemaakt.http://www.hildecrevits.be/nl/6-miljoen-euro-voor-delen-van-schoolsportinfrastructuur

Via het nieuwe raamcontract met Telenet kunnen scholen aan voordelig tarief snel internet, wifi en andere internetgerelateerde diensten  aankopen.

Voor het eerst is er een rapport over de voortgang in scholenbouw. In 306 of 94% van alle gemeenten in Vlaanderen en Brussel zijn er de voorbije jaren nieuwe scholen gebouwd of belangrijke werken aan scholen gebeurd. Het bedrag van realisaties is opgelopen tot 2 miljard euro. http://www.hildecrevits.be/fr/nieuwe-schoolinfrastructuur-306-gemeenten

Met 7,5 miljoen euro extra middelen pakken we de verwijdering van asbest versneld aan. Dat gebeurt op basis van een grondige asbestinventaris (in eerste instantie bij 300 pilootscholen). OVAM, AGION en het GO! werken hiervoor nauw samen. De afgesloten overeenkomsten leggen de verantwoordelijkheden tussen Onderwijs en Leefmilieu,  de verschillende ondersteuningsmogelijkheden en financiering van de asbestverwijdering duidelijk vast ten voordele van betrokken scholen. http://www.hildecrevits.be/nl/75-miljoen-euro-extra-om-asbest-versneld-te-verwijderen-uit-scholen 

Er wordt 10 miljoen euro geïnvesteerd in de vernieuwing van de Hogere Zeevaartschool in Antwerpen.http://www.hildecrevits.be/nl/10-miljoen-euro-voor-hogere-zeevaartschool-antwerpen

De volgende 3 jaar komen er 18.500 plaatsen bij in 135 scholen in Vlaanderen en Brussel. Het gaat om 16.200 plaatsen in het secundair onderwijs en bijna 2.300 plaatsen in het basisonderwijs. Daarvoor investeren we 151 miljoen euro.